Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.10.1674 Johan Keckman Johannes Olai, Finno U360. * noin 1657. Vht: paltamolainen talollinen Olof Kähkönen ja Brita Hansdotter. Kajaanin pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 10.10.1674 Johannes Olai* [Finnones ex Schola Caianoburgensi cum Testimonio Rectoris scholæ illius]. — Pudasjärven kappalainen 1678, kirkkoherra 1691. ‡ Pudasjärvellä 10.2.1707.

Pso: 1:o (jo 1680) Katarina Danielsdotter Anglenius († 1694); 2:o 1694 Margareta Samuelsdotter Lithovius tämän 2. avioliitossa.

Appi: Pudasjärven kirkkoherra Daniel Nurckerus, myöh. Anglenius 329 (yo 1643, † 1685).

Poika: Ylikiimingin pitäjänapulainen Daniel Keckman 4564 (yo 1700, † 1738).

Poika: Iin ent. kappalainen Johan Keckman 4565 (yo 1700, † 1738).

Poika: Pudasjärven kirkkoherra Samuel Keckman 4944 (yo 1706, † 1761).

Poika: Olof Keckman U1141.

Lanko: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.3.1691 f. 91 (Till Åbo Consistorium swar om Pudasjerfwi Pastorat ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 11 huius hurusom I till Pudasjerfwi Pastorat uti Johannis Vigelii U394 ställe, hwilken blifwit removerad ab officio för det han giordt sig dheelacktig uti Ulfstadii och dess anhangs willfahrellser, underdånigst föreslån Capellanen wid Pyhejerfwi Jacob Lybeck ... berättandes I derjempte det har fuller en dhel af Pudasjerfwi Sochnemän begiärdt dheras Capellan Johan Keckman ... Altså hafwe Wij låtit för honom uthfärda Wår Nådigste Fullmacht å samma Pudasjerfwi Pastorat, kunnandes Jacob Lybeck framdeles ihugkommas wid öpning af någon bättre lägenheet), 4.3.1707 f. 40 (Kyrkioherde fullmacht på Pudasjerwi Pastorat uti Åbo Stifft för Conrectoren wid Trivial Scholan i Uhlo Wällärde Magister Erich Frosterus 3613 ... medelst Johan Keckmans dödelige frånfälle Pudasjerwi Pastorat ärä blifwit leedigt); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 72v (Caplan Wördige och Wähllärde H:r Johannes Keckmannus ... hans Swärfadher Kyrkieherden i Pudas Järfwi H:r Daniel Anglenius); KA mf. ES 2035 (rr 21) Iin käräjät 18.–20.2.1684 s. 229, 233, 234 (att Matz Olåfzsån Lehtolainen skulle hafwa kallat h:r Johan een skamlöös Hundh och strandh Löpare); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 89 (Klåckaren i Puhdas Jerfwi Jacob Danielsson Anglenius, föregaff Retten dedh hans Sahl: Fader Kyrckioheerden H: Daniel hade wedertagit i dess lijfztijdh Anders Erichsson Hildins 1/4 Mantals Crono Jordh, det Jacobz Swåger Caplan H:r Johan Keckman weed heredz Retten skulle honom undangådt, der emot H:r Johan op wijste Heredz Rättens bewijs af åhr 1684 d: 27 etc: Junii honom meddelt som förmelte Jacobz Fader Sahl: Kyrkioherden fuller ärnadt detta wedertaga, men eij fullfölgt sine tankar derföre H:r Johan wedertagit och der på ärnådt Högwelborne Landzhöfdingens H:r Gustaf Grasses twenne Confirmationer), Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 106 (Studiosus Paulus Wilpagrius 3415 Fullmechtigat af Sahl: Anders Karkz Enkia hustru Margeta Samuels dåtter Lithovia fordrade af wellerde H:r Johan Uhlström 1888 64 D: Km:t och för Expenser till högwellerde H: Mag: Petrus Portinus för dess hafde beswär wed Commission emellan H:r Jacob och Sahl: Karken och dess hustru, hwilken fordran merbe:te H:r Jacobi Fullmechtige Hans Fordellberg wille förrwända wara inbegrepen i den Action som emellan H:r Jacob och Karken om arfz prætention på Uhlo Rådstugu är anhengigh); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 8.–10.7.1689 s. 23 (Caplan Wellärde H:r Johan Keckman i Pudas Jerfwi Leet oplysa första gångan den Kiöpeskrifften han Näst förweckne d: 16 Febr: Innewarande Åhr hade ingådt medh Sahl: Caplan H:r Anderses U274 Enckia hustru Carin Carls dotter om 1/4 Mant: Kerälä ben:dh derföre H:r Johan henne Enckian 200 D:r Koppar Myntt uthfast, och allredan 150 D:r der på betalt Och dhe resterande 50 D:r för Obligerat sigh tillkommande Åhr betahla), 24 (Fiskie stellen); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 186 (Till Cappelans bohl förordnades ... I Pudas Jerfwj Caplan H:r Johan Keckman Hinrich Parckises 1/4 Mant: i Såttka Jerfwj), 199, Iin käräjät 10.–11.7.1690 s. 23 (Thesslickes war och så Anders Hindersson Parckinen begersse få för sigh och widh samma Sari Jerfwj begynna ett Nybygge, effter hans hemman är indelt till Caplans bohl); KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.2.1692 s. 237 (Sahl: Rådmans Anders Karkz Enckiahustru Margeta Samuelsdåtter), 240 (Ehrewördige Kyrckioheerden H:r Johan Keckman i Pudas Järfwi Sochn, war begärse af Rätten Nämbdens och Tingzlagetz bekännelse öfwer det ringa Pastoratetz lägenheet); KA mf. ES 2039 (rr 33) Iin ja Pudasjärven käräjät 9.–11.7.1696 s. 57 (Kyrkioheerden ifrån Pudasjärfwi Sochn Ehrewyrdig och wällärde H:r Johan Keckman ... dess nu warande hustru dygdesamme Margareta Lithovia ... hennes förrige Sahl: Mans Anders Karckz tillwärckade Giälldh); KA mf. ES 2044 (rr 42) Iin ja Pudasjärven käräjät 10.–13.1.1705 s. 59. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV), 30 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 232; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 212, 213; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 698 (Keckman Taulu 1); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #483.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Keckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U360>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.