Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 26.10.1661 Jöran Lythraeus Georgius Andreæ, Ostrobotniensis U287. Vht: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88 ja hänen 1. puolisonsa Karin Köniksdotter. Ylioppilas Uppsalassa 26.10.1661 Georgius Andreæ Lythræus Bothniensis. Oraatio Uppsalassa 11.6.1665. Turun hovioikeuden auskultantti (1667). ‡ luult. Turussa 5.12.1680.

Viittauksia: KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 21.2.1670 f. 396v (Till Mons:r Jöran Anderssons i Uhlo begiäran, förordnades Erich Sarkinen och Elias Eskellsson at Cognoscera och besichta om det intrångh som Erich Måleskä honom oppå Pappilan Wainio Engh skall tolfogat hafua, Wetandes giöra Rätten der om framdeles relation). — E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 98 (Västerbottniska nationen); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 168; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 200 (5.12.1680, ‡ Jöran Lytræus); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 105 (29.1.1668, Johan Petters barberare sonen klagar uppå Georgium Lytreum för någon skuld till 40 dr 4 öre, hwilken nu icke är här i staden, derföre citeres Lytræus hijt att stå till swars den 25 Febr.), 115 (18.3.1668, Inkom Johan Petters om sin fordran af Georgio Lythreo. Swaranden i Lythræi ställe är Ol. Burman. Nu inwänder Lythræus, att Johan Petters hafwer een sin sorgekappa, som mera är wärdt än dhe 40 dr Johan Petters fordrar. Johan Petters sade sig hafwa den kappan af Magno Fordehl U247 bekommet i betalning med någre böcker, för hans egen skuld. Burman sade att Lythræus hade ländt kappan till Fordehl, och icke gifwet eller såldt den till honom, och derföre söker han sitt lään igen dher det fins. Resolutio. Lythræus måste betala Johan Petters sin skuld, effter hwar söker sin man, och Lythræus sökie Dn. Fordehl igen om kappan, så frampt han der uthi något hafwer honom tilltala. Om detta skall Lythræus tillskrifwas). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 278; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #34; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5373; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 73; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2517.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Lythraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U287>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.