Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 31.7.1632 Henrik Karhu Henricus Gregorii, Äyräpäensis U30. Vht: Muolaan kirkkoherra (1622–58) Grels Karhu (Gregorius Henrici) ja Karin Jöransdotter. Ylioppilas Tartossa 31.7.1632. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Otto Yxkullin rykm.) saarnaaja. Muolaan Valkjärven kappalainen (1642). † 1670...1673.

Pso: Johanna.

Viittauksia: KA mf. ES 1833 (jj 3) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–20.12.1642 f. 130v (Kom för Rätten Capellan i Måla Sochn wällärde her Henrich och gaf tilkenna huru han några åhr sedhan haf:r uptagit eet ödhes hemman i Karhula by under ½ skatt Jordh, hwarföre honom borde skatta åhr 1641 och alt sedhan: beswärandes sigh at ehuru wäl han haf:r tiänt för een fält Prädickant under öf:rstens wälb:ne Otto Yxkyls Compagnie Och tänkt sigh samma hemman förmädelst sijn tiänst kunna skattlöst åthniuta, det honom nu afslagit är medh sådana wilkor at han uthi Munsterrullorna är uthsluten); KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.3.1645 f. 10 (Kom för Rätten Kyrckioherden wällärde her Grels Karhu och gaf klageligen tillkenna att een hans Häst är aff Meniskiohender till dödz slaghen), Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–25.6.1645 f. 17 (Lars Röllö Dömdes till 3 m: sak för suarslösan mot her Henrich Karhu, Angående een bössa som Her Henrich är afstulen), Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.11.1645 f. 5 (Dns Henricus Karhu, Lars Rällu, Staffan Säppä, Jören Såittu och Philip Rällö föreenadhes medh Jakob Freses Enkias Mågh Henrich Skarbou om det Ökewärdet som them näst förlidne 24 Junij dömdes bettala i så måtto att the i denne Höst bettala för Öken 35 Dl:r Kåpar Myntt), 9, 10v (Kyrckioherden her Grels Karhu ... Capellan her Henrich), Äyräpään kihlakunnan käräjät 16.–18.4.1646 f. 18 (Dns: Henricus Karhu begäradhe een Häradhz Syyn emot Phlip Rättu, Staffan Säppäin och Lars Rällu, Angående Råå och Röör å thera Uthmark och teeghskiffte, the trätha om, det honom tillåtidh blef), Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.3.1647 f. 17 (Capellan Dns: Henricus Karhu), Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–26.10.1648 f. 10; KA mf. ES 1833 (jj 6) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–30.1.1650 f. 16v (Kom för Rätten Dns: Henricus Karhu och innladhe Saligh Jakob Freeses Enckios tillsände Räckning aff Stadz Secret:n wäl:tt Haquino Schmitt underskrifwen den 16 hujus; däruthinnan förmäles att her Henrich Karhu hafwer gååt i Bårghan för Staffan Råss säppäinen, Jören Såittu, Philpus och Lars Rättu om den hästen som hafwer stört uthj een broo then the ähro skyllighe att byggia), Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–30.10.1650 f. 154v, Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.9.1653 f. 464, 466; KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.4.1654 s. 66 (Kom för Rätta Simon Hyry och beswärade sigh uthöfwer Capellanen i Måhla Sochn her Hindrich Karhu, dedt han hade brutit emoot deres uprättade Contract och Landboo stadga, dat: den 14 Junij 1652), 68, 73 (sedan Kyrckieheerdens Son Her Hindrich Karhu dijt kommit, och allenast öfwerfallit Befalningzman medh spotzske ordh), Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–30.11.1654 s. 92, Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–16.10.1657 f. 310v (Kom för Rätta Kyrckieheerdens i Måhla Sochn Wyrdige och Wällärde Her Grelses Mågh Wällärde Her Anders [Muolaan Valkjärven kappalainen Andreas Gustavi], och gaf tilkenna, hurusåsom hans Swärfader be:te Her Grelss hade haft een Långsam twist medh een be:dh Johan Peersson, som för detta hafwer warit hans Mågh, flytande af een Räckningh, som dhe hafwa haft sin emellan; Begärade fördenskuldh, at deres twist Lagligen måtte flijtas); KA mf. ES 1835 (jj 8) Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.3.1660 s. 6 (bekennelsse på sitt yttersta, huar om Capellanen H:r Anders Gustavi sin attest af den 20 Feb: 1656 gifuit haf:r), Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–17.5.1660 s. 18 (Effter såssom förrige Kyrkioherdens i Måhla H:r Gregorij Biörns Erfwingar blifua skyldige till Måhla Kyrkia, effter ber:de Kyrckioherdens egen handskrifft, Tiugu Dal:r K: M:t Altså dömes bem:te Erfwingar H:r Hendrich Karhu och H:r Andreas Gustavi samme Penning:r betala), Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.10.1661 s. 60 (Efftersåsom Her Hindrich Karhu hafuer tagit een häst af Hindrich Simonsson Skyttä); KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.6.1662 s. 17 (Framträdde Capellanen i Måhla Sochn Her Andreas Gustavi och inlade Befalningzmans Peer Anderssons Zedell dat: den 18 Martij 1662 der uthj honom tillåtes uptaga ett ödes hemman i Walkiamatka by af 1/4 skatt som Matz Termain för detta åboodt hafwer. Berättandes widare sigh hafwa i sinnet och under Capellans bohl att begära), Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.12.1662 s. 57 (Efftersåsom Her Hindrich Karhu hafwer uthan Laga förfall försutit skriffteligh stämbningh att swara Borgmestarens Wäl:t Hindrich Pipers Fulmechtigh Peer Nielsson, angående dhe Jorde twister han hafwer honom om att tiltala, Altså fälles han till saak 3 m:); KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.7.1663 s. 31 (Sahl: Blasij Koningz ärfwingars Fullmechtige Mårthen Hansson Forsman, fordrade aff H:r Hendrich Karhu 164 D:r 2 öre K: M:t å ber:de ärfwingars wägna); KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.–17.3.1664 s. 12 (Effter richtigh Liqvidation emellan Rådman:n Wäl:t Justinus Von Broken 771 och H:r Hendrich Karhu, blif:r H:r Hendrich skyldigh oppå dedh Sölf:r bälte som H:r Hendrich hoos Sahl: Jonas Anderss:s Ärfwingar förbydt och i stället ett ringare bälte och en lijten sölfwer stoop hoos Lendzman:n Mattz Toika inlagt), 16; KA mf. ES 1836 (jj 13) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.6.1666 s. 51 (Framträdde Majorens Wälb: Peter Von Giärtens uthskickade Mårthen Erichsson och fordrade af Her Hindrich Karhu betalningh för een häst, effter ber:de Karhus egen Obligation, Nembl: 140 D: K: M:t); KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 10.–13.11.1668 s. 82; KA mf. ES 1837 (jj 16) Äyräpään kihlakunnan käräjät 8.–10.3.1670 s. 6 (att uthtaga dhe Penningar som några perssoner till öfwanbem:te [Måhla] Kyrkia, effter egne Obligationer skyldige äre, medh dess skälige interesse a 6 pro Cento, Nembl: H:r Hendrich Karhu och H:r Andreas Gustavi, oppå förrige Kyrkioherdens Sahl: H:r Gregorj wägna, Tiugu dahl:r kopp:r m:tt ifrå 1654), 12 (Emedan såssom Sahl: Leut:ns Carl Anderssons Enkia förmenar att H:r Hendrich Karhu skall hafwa mehra Åker och Ängh uthi Karhulaby, än som honom, under hans ½ Skatt tillkommer; och fördenskull begärer een Ny Jembföörningh uthi samma by), 18, Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.7.1670 s. 62; KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.7.1673 s. 41 (Nembden dömbde att Sahl: H: Hendrich Karhus Enckia som sine Rija full med Rågh, sampt andre huus af rätte wåde mist hafwer, niuter i Brandstodh 2 öre Km:t af hwar Gård i häradet); KA mf. ES 1838 (jj 22) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.6.1679 s. 29 (Cappelanens i Walckierfwij, wällärdhe herr Anders Gustavi skrifftelige Attest); KA mf. ES 1839 (jj 26) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–22.11.1688 s. 85 (Cappellanerne Wällärde H: Pehr Fabritius och H: Gustavus Andreæ, katso U116). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #58. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 388; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 45; G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 10.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Karhu. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U30>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.