Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Justin von Brochen Justinus Henrici, Viburgo-Carelius 771. Vht: viipurilainen raatimies Henrik von Brochen († 1656) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Thesleff. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Rostockissa 9.1648 Iustinus Brochius Wiburgo-Carelius. Oraatio Rostockissa 1.5.1649. Ylioppilas Turussa sl. 1650 von Brochen Justin. Vib. Car _ 39. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1650. Justinus von Brochen. Carelius. Rostoch. deposit. — Raatimies Viipurissa 1657, pormestari 1664. Viipurin maakuntakokouksen osanottaja 1657. Valtiopäivämies 1664. † Viipurissa 12.12.1670.

Pso: 1660 Katarina Karlsdotter Teet tämän 2. avioliitossa († 1686).

Eno: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Claes Thesleff U16 († 1666).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #14; KA valtakunnanregistratuura 20.8.1653 f. 174 (Expectance på Consulaten i Wijborgh, för Justino von Broken), 3.3.1654 f. 232 (Till Borgmästare och Rådh i Wijborgh om Justino von Broch), 30.6.1655 f. 206 (Till Landzhöfdingen Johan Rosenhane för Justino Broken, recommendation till Borgmästare och Rådh i Wijborgh), 9.10.1664 f. 351 (Fullmacht för Justino von Broken, på Borgm. tiensten i Wijborg i Johan Plantins stelle), 17.2.1665 f. 8 (Till Landzhöfdingen Jacob Törneskiöldh för Petter Falck om Borghmästare tiensten der uthi Wiborgh ... det warder Oss i vnderdånigheet berättat af för detta Præsidenten uthi Wij:sby Petter Falck hurusåsom Rådhmannen uthi Wijborg Justinus von Brocken, skall igenom orätt berättelsse hafwa uthwärkat sigh Wår Fullmacht at wara borghmästare dersammastädes ... Altså är wår nådige willie och befallningh, att I wille erkundiga Eder derom och giöra oss sedan om dess beskaffenheet een omständeligh relation), 26.10.1683 f. 492 (Rustningz Confirmation för Lieutenanten Thomas Rosslin på Ryttare hemmanet Rossiala ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at såsom frambledne Borgmestaren Justinus von Brokens änkia hust: har för en tijd sedan skrifftel. updragit sin Swär Sohn Lieutn Ährlig och Manhafftig Thomas Rosslin at rusta för 1 ryttare hemman Rossiala i Wijborgz lähn, Wijborgz Sochn och Stranda heradt belägit om 1 1/3 Skatt och 68 D. 16 öre 6 p:r S. Mynts ränta och han icke allenast redan derföre en dugelig och laggill montering præsterat ...); KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–16.10.1657 f. 310v (Befall:man Peer Andersson, upå sin Sal: Broders Joen Anderssons Änckias wägner), Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.6.1658 f. 454v (Framstegh Rådmannen, Wäll:tt Justinus Von Broken, och klandrade å ett Tårp Hannuseppä be:dh som Sal: Jacob Grelsson 1654 till fordom Befalningzman: Sal: Joen Andersson, jembte sitt hemman i Räsiälä, försåldt hafwer; Men emedan be:te Rådmans Stiufmoder hade kiöpt sigh ett Ryttare hemman i be:te Räsiälä by, mehnar sigh altså wara deelachtigh till Tårpet, Lijka som Joen Anderssons ärfwingar ... Altså stödier sigh Rätten, widh det 18 Cap:ll i Jorda Balcken, att Joen Anderssons Änckia effter Kiöpe- och Skiötningz brefwet behåller Tårpet, och Brokens ärfwingar sökie sedan Jacob Grelssons erfwingar, så frambt dhe mena honom ohemult såldt hafwa ... Här emoot appellerade Rådmannen Justinus Von Broken Under Lagmannen), Viipurin pitäjän käräjät 8.–9.12.1658 f. 463 (Alldenstundh ett Jorde Kiöpe är slutit emellan Sal: Hindrich Von Brokens ärfwingar och Matz Rääsiä, således, att Rääsiä afstår medh sitt Ryttare hemman 2/3 skatt för 190 D:r K: M:t, Altså nu Lagligen Upbudit förste reesan), Viipurin pitäjän käräjät 2.–3.7.1659 f. 560v; KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.9.1660 s. 85; KA mf. ES 1835 (jj 8) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 5.–8.10.1661 s. 92 (Rådmannen Justinus Von Broken framstegh och fordrade af Lagläsaren Peer Jönsson een Post penningar uppå sin hustrus förre Mans Sal: Jonas Anderssons wägna, till hwilken geld Lagläsaren eendeels neekar. Så emedan Lagläsaren boor i denne Staden Willmanstrandh, hwarest Skuld fordraren uthan upskoff eller sin skada honom Lagligen sökia kan; Altså hemstelles saken at af Stadz Magistraten här sammastädes uptagas och decideras); KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 14.–15.5.1661 s. 47 (Opbödz andre reesan dedt hemman i Räsiälä om 2/3 skatt som Rådmannen W:tt Justinus Von Broken af sin Stiuffmoder Hustru Catharina Gabriels dotter kiöpt hade, och fans ingen som der emoot klandrade), Äyräpään kihlakunnan käräjät 5.–7.3.1661 s. 13 (Framträdde Rådmannen i Wijborgh W:tt Justinus Von Broken och kiärde till Hindrich Hansson Pawilain att han skall 1656 hafwa gifwit hans hustrus förre Man, Sal: Jonas Andersson een häst, den han hade tagit under rupturen uppå Nötheborgz sijdan); KA mf. ES 1835 (jj 9) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.2.1662 s. 10, 16 (Rådmannen Wäl:tt Justinus Von Broken framträdde och å sin hustrus förre Mans, Befalningzmans Sal: Jonas Anderssons wägna, fordrade af för detta Capit:s Sal: Johan Blöötz Änckia, Hustru Margreta Mårthens dotter, 36 Dal: 1 öre S: M:t för 1656 åhrs Fierdepartz Ränta), Säkkijärven käräjät 6.–7.6.1662 s. 45; KA mf. ES 1835 (jj 10) Viipurin pitäjän käräjät 18.–21.11.1663 s. 58 (Förekom Rådmannen Wäll:t Justinus Von Broken och gaff tillkänna, huruledes Regementzqwartermästaren Wälb: Johan Hästskoo för 3 weker sedan hafwer sönderslagit alle fönster i hans krogh wedh allmänne wägen emillan Wijborgh och Lapwestrandh); KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.–17.3.1664 s. 12 (Rådman:n Wäl:t Justinus Von Broken Lefwererade in för sittiande Rätten en Räkning till förrige Befalningzman:n Per Andersson, angående en Post pe:gar, som effter hans Sahl: broder Jonas Andersson är af Allmogen opburit), 12 (katso U30), Viipurin pitäjän käräjät 21.–23.1.1664 s. 11; KA mf. ES 1836 (jj 12) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–10.11.1665 s. 59 (Befallningzmannens Per Anderssons hustru Maria Anders dott:r klagade öf:r Bertil Kyro, at han haf:r skält henne medh ährerörige tillmählen, iämbwäl opbrutit ett hennes broders bref, skrifwit til Per Andersson Hammar. Här till swarade Bertil Kyro, at dedh som dem emillan passerat är, dedh är skeedt i Wijborgh utj Borgmestarens Justini Brokens närwaro. Sammaledes är brefwet i Wijborg opbrutit i Collegæ Scholæ H:r Matthiæ Erici 1693 närwaro); KA mf. ES 1836 (jj 13) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.10.1666 s. 70; KA mf. ES 1836 (jj 14) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.2.1667 s. 13 (Regementz Qwartermästaren Wälb: Erich Ekenberg 738 ... hans Hemman i Kuusa, för huilket förrige Befalningzmannen Per Andersson hade rostat och sedermehra förmedelst en Per Anderssons Skrifft Dat: d: 25 Aug: 1665 denne Ekenberg inrymbdt); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 83; KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 13.–16.11.1672 s. 102 (Per Anderssons Hammars Befallningzmanne Åhr); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 17 (Annoteres att Sahl: Borgmäst:s Justini Brokens Enckia Hustro Carin Carls dotter ähr första gången citerat till Rätta för en Gäldzsak till Philip Bohman i Räfwel, och icke sigh instält), Viipurin pitäjän käräjät 30.6.–1.7.1673 s. 62; KA mf. ES 1838 (jj 19) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.11.1674 s. 55 (Sahl: Herman Von Brokens Enckia H: Elisabeth Frantz dotter); KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.2.1675 s. 16, Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.6.1675 s. 42, 43; KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.10.1679 s. 72 (2:ne hemman i Räsiälä by); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 18.–20.11.1685 s. 100; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 3.9.1662 (Gabriel von Brochen); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 18.3.1668 (Auditeuren Herman Brochen), Helsingin RO 21.3.1668. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 153; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 131 (13.11.1660, Ringdt till Rådhmans Justin von Brokens och hustro Catharinæ Carlssdotters bröllop); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 3. — K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. I. HArk 13 (1893) s. 114; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #64; J. W. Ruuth, Wiipurin kaupungin historia II (1908) s. 1088; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #882; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #9, 13, 689; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 219.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Justin von Brochen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=771>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.