Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.12.1663 Elias Brennerus, aateloituna 1712 Brenner Elias Isaaci, Ostrobotniensis U310. * Isossakyrössä 18.4.1647. Vht: Isonkyrön kirkkoherra Isak Brennerus (Isaacus Henrici, yo Uppsalassa 7.1625, † 1670) ja Susanna Gabrielsdotter Wernberg. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas 1654. Porin triviaalikoulun oppilas 1658. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1663 Elias Isaci Brennerus Austrobothn. | (Nob. Brenner). — Antikviteettikollegion piirtäjä Tukholmassa 1668. Kuninkaallisen hovin miniatyyrimaalari 1677. Antikviteettiarkiston asessori 1693. Aateloitu 1712. Muinaistutkija ja numismaatikko. † Tukholmassa (Riddarholm) 16.1.1717.

Pso: 1:o 1676 Erengert Stamm († 1679); 2:o 1680 Sofia Elisabet Weber († 1730).

Veli: Isonkyrön kappalainen Henrik Brennerus 675 (yo 1648, † 1689).

Poika: Västmanlandin laamanni Carl de Brenner (yo Uppsalassa 5.2.1717, † 1765).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 5.7.1684 f. 412 (Til Stats Contoiret om medel til böckers opköpande för Collegio antiqvitatum); KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön käräjät 21.–26.2.1667 s. 52 (Föresteltes Prestegårdz Tiensthion Gertro Mårtens dåtter, som bekänd sigh wara Möökrenkt och Rådt medh barn aff Kyrkioherdens Son Elias Isaakson, nu Stadder i Upsala, wedh sina Studier, dy hennes saak vnder Kyrckiostraff heemsteltes, Belegraren Tingföras wedh heemkompsten); KA mf. ES 2079 (ss 2) Isonkyrön käräjät 25.–28.9.1671 s. 230 (Såssom Gertro Mårtens dåtter Prestegårdz Tiensthion Lagligen här in loco bekändt sigh belegrat wara aff Studenten Sahl: Kyrkioherdens Son Elias Isakson, Men han eij då till swars, uthan wedh Academien i Upsala, hwar om han nu Stembder, Men skriffteligen af den 23 huius swarat och beståt Legers målet begååt, dy han saak 40 m:r uthståå Kyrkiostraff afbidia församblingen lijkmätigt dedt 3 Cap:ll j G: B:). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96 (XXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 477; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 109; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 178; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 151 (25.6.1668, Taltes om stipendiariis, som nu afgå, och andra igen i stället antagas skola ... Nu har Stephanus Boman taget sitt afsked, som Collegium Antiquitatum senast till Consistorium skref, och i dhet stället igen antaget Eliam Brenner); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 229, 285, 293, 336; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 107 (31.5.1676, Elias Bränner klagar att på hans stipendio i antiquitatum studiis står än något inne. Quæstor: Collegium Antiquit. lät det arrestera för honom till dess han wijste prof af sitt arbete i Finland, dher han heele 2 åhren har waret borta. Rector: dhet har han nu wijst, och Collegio förnögdt. Resol. Så får han för så månge terminer som innestå); Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 143 (7.5.1682, Fordrar Elias Brenner sitt stipendium, som han säyer wara obetalt, men är upfört för betalt i stipendiat boken. Consistorium tyckte wara underligit att stipendiumet war quitterat i boken, och ellies obetalt, mente det ey så wara, och hade Brenner hafft något att fordra, så hade han kunnat i tijd det på tala, då saligh Verelius leffde). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 323; R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 4; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 6, 110; Doria C. A. Gottlund, Otava eli suomalaisia huvituksia. 1. osa (1828) s. 348–367; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 296; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 223 (Brenner Taulu 4); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 12; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 614 (Brenner Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3391D, 3479 kuparipiirros (1737); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9452; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 72; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #145, 675–677, 2545D, 2720D; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 801; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 103.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Brenner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U310>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.