Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Henrik Brennerus Henricus Isaaci, Ostrobotniensis 675. * Vaasassa 9.9.1630. Vht: Isonkyrön kirkkoherra Isak Brennerus (Isaacus Henrici, yo Uppsalassa 7.1625, † 1670) ja Susanna Gabrielsdotter Wernberg. Ylioppilas Turussa sl. 1648 Brennerus Henric Isaaci _ 34. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Henricus Isaaci Brennerus | Sacellanus in Storkyrå, 1659. Obiit 1690. Respondentti 11.6.1652, pr. Sven Vigelius U3. — Isonkyrön pitäjänapulainen 1655, kappalainen 1659. † Isossakyrössä 11.5.1689.

Pso: 1:o Susanna Jakobsdotter Jemps; 2:o (jo 1679) Katarina Larsdotter Höök († 1690).

Serkku: Turun hovioikeuden asessori Henrik Brenner 1465 (yo 1661, † 1689).

Serkku: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Veli: Isonkyrön kappalainen Gustaf Brennerus 1397 (yo 1660, † 1695).

Veli: antikviteettiarkiston asessori Elias Brennerus, aatel. 1712 Brenner U310 († 1717).

Sukulainen(?): Saarden ent. kirkkoherra Zachris Brenner U454 († ~1735).

Vertaa: Korsnäsin kappalainen Isak Brenner 4701 (yo 1702, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #67; KA valtakunnanregistratuura 8.3.1648 f. 477 (Lijfztijdz frijheet för Her Isaaco Brennero Pastore i Store Kyro vthi Österbotn opå det hemmanet Laurila b:dt i Wändelä by och ofwanberörde Sochn belägit); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 13.–16.6.1659 (Kyrckioherden Herr Isaack leet oplysa Trijdie gångån effterskrefne Kiöpe Zedlar på några ägår han sigh till legenheet handlat N: Matz Jörenssåns i Wendelä, Bengdt Josepssons ibid: trenne Zedlar, hwar emot Håuptman giorde inspråck), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–21.10.1659 (Kyrckioherden H:r Isaack leet opbiuda första gångån några Sölfpanter han af Hendrich Rein (katso 2769) för een Påst penninger hafwer till wnderpandt), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 11.–15.3.1661 (Företrädde Kyrckioherden öfwer Stoor Kyrå Sochn H:r Isaacus Brennerus, gifwandes tillkänna huru såssom han hafwer måst kiöpa och till sitt Skattehemman i Wändelä handla några ägår, effter som der wnder ganska ringa eliest fins, emedhan som för detta af hans Antecessore så åker som Engstycken undan hemmanet åth andra oplåtne äro), Isonkyrön käräjät 17.–19.10.1664 (Caplan H:r Hendrich), (Kyrckioherden H:r Isaakus Brennerus tilltalte nu som tillförenne de samptlige Wändeläboar om qwarnen de utj Tummungz Fårss in wnder hans Landbohemmans i Wändele åkerstycke nu för een Rum tijdh bebygdt effter Sahl: Hans Jacobssåns Häradzdomb af åhr 1612 den 26 Augustj); KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön käräjät 9.–13.10.1665 s. 124; KA mf. ES 2078 (ss 2) Isonkyrön käräjät 3.–5.12.1668 s. 83; KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 14.–15.2.1673 s. 56, Isonkyrön käräjät 12.–17.11.1673 s. 195, 213 (Caplan H:r Hendrich Isaaci förtredde och föredrogh Rätten huru såssom han Nödhtrengder worden, sedhan han sitt Fadhers, Fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Isaakz Hemman sin K: modher oplåtha måtte, at optaga Ett Frelses Hemman i Palå om Ett Mantal, der Niels Thomasson Näst för dedta bodt, emedhan eij något Caplans bordh här i Sochnen warit. Begärandes derföre H:r Henrich Nämbdens witnesbördh om be:te legenheet och Hemmans tillståndh), Isonkyrön käräjät 4.–6.3.1675 s. 223; KA mf. ES 2080 (ss 3) Lapuan käräjät 19.–21.10.1675 s. 640; KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön ylim. käräjät 17.5.1679 s. 165 (Angående Abalienerade ägårs twist, emellan Söfring Mattzon i Korfwola, sampt Jöran Matzson i Wändela Kerande, och fordom Kyrkioherdens Sal: Isaci Brenneri Enckia, hust: Sussanna Gabriels d:r Swarande), Isonkyrön käräjät 22.–27.9.1679 s. 309 (För detta herskapz Haubtman Botwedh Höök (katso 1711) föredrogh, huruledes skomakaren Oloff Olofsson ifrån Vaasa, om hans Syster Cappellans in loco H:r Henrichz Hustro Chatarina Höök ett olideli- och ährerörligit taal, och rychte op kommit haf:r), Mustasaaren käräjät 16.–19.2.1681 s. 120 (Sahl: H:r Isaak Brenners Hemman i Helsingby som Mara Sönerne nu innehaffwa ... Fordom Kyrkioherdens i denne Sochn Sahl: H:r Hendrichz Enkia som bodde i Helsingby, och dess Hemman nu aff Mara Sönerne hefdas), Vähänkyrön käräjät 26.–30.9.1681 s. 257 (då framstegh een Gammal Man j Hiripäldå, den till förende Sochnens Fierdingz Man warit hafwer, Nämbl: Thomas Mortensson j Hiripäldo, emot sine 80 åhr, Och bekende det utj Kyrckioherdens j Stoorkyro, Sahl: H:r Isaachz tijdh, då Hiripäldo by till stoor Kyro Kyrckian lågh ...); KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön käräjät 30.8.–1.9.1688 f. 328 (Cappellan H:r Henrich Brennerus tillstoodh, hafwa uthur Kyrckio Kistan deth Silf:r wthtagit, som lijkwist der war för hans barns arff i förwarningh satt); KA mf. ES 2083 (ss 12) Isonkyrön käräjät 23.–26.8.1690 s. 332 (Sahl: H:r Hindrich Brenners Enckia dygdesamma Hustru Catharina Höök beswärade sigh Öf:r sin Styf dåtter Susanna Brenner att Hon begifwit sigh ifrån Henne, och uthlåtit sigh att gåå på Sochnen och opbära bådhe Smör och Ost af nåde åhrs Räntan, oachtat att Hon Enckian måste under hålla Presten som nu uthi Nåde Åhret Gudz tiensten förätta skall), 333; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 387 (katso 2822), 412; KA mf. ES 2028 (rr 5) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 10.12.1641 f. 86; KA mf. ES 2028 (rr 6) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–20.8.1647 f. 202v, 203v, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–18.5.1648 f. 317 (Kom för Rätta Kyrkioheerden i Stoorkyrå wällärde her Isach Brennerus och nu tridhie gångån uplyste och tillkännagaff Hwru såsom han genom lagha köp hadhe inlöst et förfallet och nästan ödheliggiande hemman uthi Wändeläby om 2/3 Mantall Skatt der som Simon Erickzsson seenast åboot haffuer, huilken der ifrån afweek till Swerige, lemnandes effter sigh sijn hustro och hennes syskon huilka icke mechtadhe hemmanet at uppehålla eller förestå), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 15.–16.1.1649 f. 365; KA mf. ES 2029 (rr 8) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 1.–2.9.1653 f. 154, Mustasaaren käräjät 8.–10.9.1653 f. 173v (Helsingboor Kärde till Kyrkoherden H: Isaak i Kyrå huilken dem ett Hemman Försålt hafwer ... Contractet Dat: 1642 d: 4 Novemb:); KA mf. ES 2030 (rr 9) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 3.–7.4.1655 f. 149, Mustasaaren käräjät 30.–31.7.1655 f. 168v (Helsingby), 173, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 11.–15.2.1656 f. 320 (Kyrckioherden i Stoorkyrå her Isaack leet oplysa Efterskrefne ägor som han wnder sitt hemman i Wändelä kiöpt hafwer), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 2.–5.6.1656 f. 335; KA mf. ES 2030 (rr 10) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–24.10.1657 f. 200v, 206, 207, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 29.3.–2.4.1658 f. 574v, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 5.–10.7.1658 f. 607v, 608 (Kyrckioherden i Stoorkyrå H:r Isaack Brennerus tiltalte och frågade Ylistaråboar i gemeen på hwadh ända dee hafwa begyndt opsättia eller byggia den Nyia Kyrckian åfwan för Lahden by och om dee någån öfwerheetz Acten Skriffteligh eller Mundtligh tillståndh dher till hafft hafwa eller eij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401–402, 524; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 16 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 270, 307–308, 316; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #67; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #67 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 68; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 223 (Brenner Taulu 5); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1431 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49D, 4435R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9197; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2364G, 4199R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=675>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brennerus, Henr. Isaaci. p. 34 || Ob. 67. – Son af kh i Storkyro Is. Brennerus, Messenii lärjunge († 1670) och bror bl. a. till den berömde Elias Brenner. Tilltalad i k:m 12.6.1652 emedan dagen förut responderat u. Sv. Vigelius för en otryckt dissertation. Kpl i Storkyro 1659. Död 1690.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38.