Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 20.9.1685 Gabriel Hermigier Gabriel Gabrielis, Ingermannus U430. Vht: Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679) ja N.N. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 20.9.1685 Gabriel Hennigier‹!› Ingerm. [cum testim. e Gymn. Wiburgensi.]. — Piikkimies henkikaartissa 1685, korpraali. Kersantti Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1695, vääpeli 1696, adjutantti, vänrikki 1700, luutnantti s.v. Siirto Buddenbrockin (sittemmin Brömsenin) rakuunaeskadroonaan s.v., rykmentinmajoitusmestari 1702, kapteeni 1704. Majuri ja Bohusin alikomendantti 1712. Everstiluutnantti ja Strömstadin komendantti 1717, ero 1718. † 6.5.1732.

Pso: Anna Margareta Hård (af Segerstad) (elossa 1739).

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 38 (10.2.1686, Rector berättade een studiosum wid nampn Gabriel Hermigier afrymbdt hädan uhr staden medh een hattmakares dotter, och jämbwähl med dhem een annan student sig accompagneradt, som öfwerfallit [Sveno] Faxel på gatan wid napmn [Olaus] Barklingh. Bägge dhesse studiosos sade Rector sig på wederbörandernes begiäran låtit effterskrifwa till Stockholm till underståtthållaren wällborne h. Jacob Clo. Här på hafwer han nu swarat genom sitt bref, som insinuerades af dato d. 5 Februarii, förständigandes dhet han förb:te persåner låtitt efftersöka, men intet kunnat dhem finna, ey häller förnimma någon som dhem kiänner). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 291; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #25 (1712).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hermigier. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U430>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.