Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole ylioppilas) Gabriel Hermigius, myöhemmin Hermigier Gabriel Sigfridi, Viburgensis U1222. Vht: Elimäen kappalainen (kirkkoherra) Sigfrid (Sigfridus Matthiæ, † 1651) ja Agneta Andersdotter tämän 1. avioliitossa. Oraatio Viipurin lukiossa 21.4.1658. — Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1660. Sakkolan kirkkoherra 1674. † 1679/80.

Pso: 1:o 1660 Margareta Henriksdotter; 2:o Magdalena von Borgen (jäi leskeksi).

Serkku: Koiviston kirkkoherra Per Fabricius 2183 (yo 1672, † 1711).

Serkku: Vehkalahden kappalainen Johan Hermigier U492 († 1724).

Serkku(?): Gabriel Heintzius 5018 (yo 1708).

Velipuoli: Elimäen kappalainen Isak Nircko 2615 (yo 1677/78, † ~1707).

Poika: everstiluutnantti Gabriel Hermigier U430 († 1732).

Lanko: Kerimäen kirkkoherra Olof von Börger U160 († 1679).

Vävy(?): Tyrön kirkkoherra Otto Bergman 3520 (yo 1688, † 1713).

Viittauksia: KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään käräjät 20.1.1653 f. 4v (Förekom Kyrkioheerden Wällärde H:r Mathias Jacobi och begärade att wplyssas måtte dett jordeköp som hans Sohn Sahl: H:r Sigfridh Mathiæ Kyrkioheerde wthi Elime, giordt haffuer medh Hindrich Sigfridhssonn i Swenskby), Vehkalahden ja Valkealan käräjät 24.–25.1.1653 f. 10 (Förekom Kyrkioheerden wthi Wäckelax Wällärde H:r Mathias Jacobi ... enär D:nus M: Benetictus Ristelius effter Consistorij Wijburgensis befallningh hölt ransakningh tillijka medh Prosten wthi Wederlax /: som ähr H:r Mathiæ Kyrkioherdens wthi Wäckelax Köttzlige broder :/ D: Erico Jacobi, haffuer han welat slå Jöran Simonsson i Bredskall), Elimäen käräjät 19.1.1654 f. 44 (Förekom Cappellan Uthi Elime Wällärde H:r Israel Caroli [Ithimaeus] och begärade att lagligen ransakas måtte om dee beskyllningar som Prestänckian i Elime hustru Agnetha Andersdotter för H:s Ährewördigheet H:r Biscopen emoot honom andragit haffuer, och frågades först, om någon skäligen honom H:r Israel öffuertyga kan, dett han henne Prestänckian ifrån Prestgården haffuer welat driffua, emädan hennes Nådåhr opå stå och inne äre), Pyhtään käräjät 27.11.1654 f. 49 (Förekom Kyrckioheerdens i Elime Sal: H:r Sigfredz Matthiæ Enckias Uthskickade och inlade Uthi Retten ett kiöpbreff ... af innehåldh dett Hendrich Sigfredzson och Hendrich Erichsson i Suenskby haffua medh sine hustrurs och barns goda ja och samtyckie försåldt wälbem:te Kyrckioheerde i Elime een halff Skatt Jordh Uthj Swenskby och Pyttis Sochn belägen för 170 D:r K: M:t), Elimäen käräjät 7.–8.1.1657 f. 95v (Kiörckioheerden i Elimä Wördigh och Wällärde H:r Israël Caroli ... hans Antecessor och förra Kiörck herden Sahl: H:r Sigfrid Matthiæ), Virolahden käräjät 12.–13.6.1657 f. 103 (Dömbdes den förlijkningh Stadigh och fast Som Probstens och fordom Kiyrkioheerdens i Werulax Sahl: H:r Erichz Enckia hustru Maria Henrichzdotter), 104v (fordom Kiyrckioherdens i Werulax Sahl: Her Erich Jacobi Enckia H: Maria Erichzdotter), Vehkalahden käräjät 15.–16.6.1657 f. 106v (Vice Præpositus Uthi Kymmäne Gårdz Lähn Wyrdige och wällärde Herr Matthias Jacobj), Vehkalahden ja Valkealan käräjät 3.–5.9.1657 f. 119 (Emellan H:s Wördighet Körckioheerden Wällärdh Herr Matthiam Jacobj och hanss Grannar Uthj Weckjerfwi), Virolahden käräjät 17.–18.5.1658 f. 149v (Probstens och fordom Kyrckioherdens Sahl: Her Ericj Jacobj Erfwingar); KA mf. ES 1814 (ii 1) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 18.–20.1.1664 f. 424 (Proustens här i Weckalax Wyrdige her Matthiæ Jacobj hustro Maria Jörensdotter); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 18.–19.5.1668 f. 124, Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 14.–15.1.1670 f. 231 (Företrädde H:r Erich Hermigier och H:r Gabriel Sigfridi fullmächtigat af sina Syskon Sal: Probstens H:r Matthiæ Jacobi samptl: Arfwingar), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 9.–11.6.1670 f. 250v (Pastor i Weckelax Wördige och Wällärde H:r Ericus Hermigier ... hans Broder Son Dn: Gabriel Hermigier); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 26.–27.11.1673 f. 41v (Hwad som D:ni Gabrielis Hermigieri iämpte des samarfwas prætension flytande af Nådeåhrenss prästeliga rättigheeter som dhe medh Sal: Probstens E:a Dygdesamma Matrona Maria Skultz äre Twistige om weedkommer, Så emädan bem:te Enkian är Stadzens jurisdiction underkastatt, dy hemställes detta till sitt rätta Forum at uthföras, hwaris Enkian 1 besworit Inventarium iämpte andra Documenta insinuerandes warder); KA mf. ES 1814 (ii 4) Virolahden käräjät 14.–15.3.1682 f. 102v (Rolof Haas ... haar trädt i Gifftermål medh hennes Modher dygdesamme hustru Maria Hendrichzdotter Hopp, för än Arfet effter hennes Sahl: Fadher, fordom Kyrckioheerden i Wederlax Sahl: H:r Mårthen Fattebuur 84, war undan skifft ... hennes första Man, fordom Kyrckioheerden Sahl: Wyrd: och Wäll:de H:r Erich Hermigier); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.1647 f. 63 (Capellanerne i Wijborgz Sochn wällärde Her Erich Georgij (katso 1693) och her Sigfredh Mathei ... att Ransaka om de Engiar som det Crono och Ödhis hemanet Mannikala eller Räikälä tillkommer hwilcket heman be:te Capellaner äro sinnadhe att uptagha), Katselmus Viipurin pitäjässä 13.–14.7.1647 f. 100; KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 29.–31.3.1666 s. 29 (förmynderskap); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 83 (Höglärdhe Mag:ri Petri Brommij Fullmächtighe Wällärde H:r Gabriel Hermigier); KA mf. ES 1837 (jj 15) Jääsken käräjät 16.–17.6.1669 s. 50 (Cappellanen ifrå Wijborgh Wällärde H:r Gabriel Sigfridi inlade i Rätten Sahl: Mäst: Cristiern Winters (katso 2173) Sons Oloff Christerssons Winters Obligation aff den 28 Januarij nästförleden), 52, Jääsken käräjät 4.–5.10.1669 s. 57; KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 13.–15.1.1670 s. 32, Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.1.1670 s. 16; KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.–1.7.1673 s. 82 (Då framträdde Anthonius Borkhardt tillijka medh sin Landbonde Lars Olofsson att uthföra Saken om den Eeldskadan på Lihaniemi som i denne Sommar skedd är, emot Cappellanen Wällärde H: Gabriel Hermingier den dhe wela drifwa att hafwa der till Orsak warit ... H: Gabriel swarade: Han är Borkhardtz Landbonde, jembwäl tillijka medh migh i Saken innweckladh, och synes således icke kunna till Eedh städias. Jagh haf:r deremot 5 Ährlige Männ som medh migh wore och söker jagh att dhe måtte examineras ... H: Claudius Collanus (katso 4964) och H: Reinholt Hertz 1954, som medh H: Gabriel warit hade, giorde i saken en lijka bekennelse som H: Gabriel Saken refererade); KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 11 (Emellan Byggmäst:n Thomas Jacobsson på Sijkaniemi Kärande och Capellanen i denne S:n H:r Herman Hermiger Swahrande, hwilcken haar uthleegt Engh af Capellans Bohlet i Märijocki till Käranden); KA mf. ES 1794 (gg 1) Sakkolan käräjät 8.–9.10.1674 f. 53v (Begerade Kyrckieherden Wällärde her Gabriel Hermigier att Rätten den twisten, som emellan honom och hans antecessoris Sahl: Her Gabriel Martinj Arfwingar Upwuxen ähr, och i synnerheet hwad han emot Her Mårten Gregorij 1895 hafwer att föredraga, Uptaga och afhielpa wille), 53v (... nu förledne Sommar hafwer hans [Påel Smeds] Son med nu warande Pastore Contraherat, att han der [å Prästegårdz Ägor] 6 Åhrs tijd förblifwa och derföre 2 dagzwärcker om Weken till Kyrckieherden uthgöra skulle), 54v; KA mf. ES 1796 (gg 2) Sakkolan käräjät 31.3.–1.4.1682 f. 348 (Framtedde D:nus Pastor i Sordawala her Mårten Gregorij Thoranius 1895 een Specification, uppå den prætension, han hooss fordom Kyrckieherdes Sahl: her Gabriel Hermigiers Arfwingar, för den Omkåstning han wed bem:te Sahl: her Gabriels introduction här i Sackula Prestegård uthstådt, ansöker och fordrar, såsom ok på dhe Bohagz saaker som her Mårtn i Sackula Prästegård sig effter lembnadt och af bem:te Sahl: Pastore honom förhåldne ähro, som her Mårten beswärar, hwilken saak ifrån dett Wyrdige Consistorio i Wijborg hijt under denna Rättens Omdömme A:o 1679 den 15 Julij remitterat ähr, framteandes der jempte för detta Häradzdomarens W:t Matthiæ Halitzij Citation af den 1 Febr: 1680, hwar uthinnan bem:te Sahl: Kyrckieherdens Hermigiers Arfwingar hijt till Rätta, her Mårtn till swars, Stämbnes, och ingen då Comparerat ... Sahl: Pastoris Hermigiers Son her Herman Swarade), 350v (Föredrog Rätten Coadjutoren her Herman Hermigier), Sakkolan käräjät 8.–9.4.1681 f. 596v (Prästen H:r Herman Hermigier), Sakkolan käräjät 19.–20.2.1680 f. 772v, 774v (Caplanen i Grefskapet Sordawala wyrdige och wällärde H:r Martinus Thoranius 1895 kom för Rätta och föredrog: Att såsom Gudh haar genom döden hädankallat Kyrckieheerden här wedh Sackula Församling, nu mehra hoos Gudh sahl: H:r Gabrielem Hermigier, och Församblingen nu moste med een annan godh Man igen försorgd blifwa, hwar til han sin önskan och åstundan fattat haf:r), 777v (Caplans i Sordawala wellerde H:r Martini Thoranij Giäldz prætension till sahl: Kyrckieheerdens H:r Gab: Hermigiers arf:r), Sakkolan käräjät 6.–7.12.1680 f. 836 (Pastoris, sahl: H:r Gabriel Hermigiers Enckias uthskickades begäran), Sakkolan käräjät 17.–18.2.1679 f. 849 (Kyrckieheerden her i Sochnen, wyrdige och wällärde H:r Gabriel Hermigier), 850, 851 (Coadjutor her sammastedz H:r Johan Nethenius af H:r Kyrckieheerden producerat), 852v, 858, Sakkolan käräjät 11.–13.3.1678 f. 1080v, 1082v (Förekom Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Gabriel Hermigier och præsenterade hans högwyrdigheetz H:r Biskopens Doct: Abrahami Thawonij Resolution af den 29 nästleedne Januarij, hwar medh Cappellanen H:r Johan Snäck Suspenderes ab officio för sine Embetes förseende skull och injurierne, som han emoth be:te sin Pastorem H:r Gabriel föröfwat hafwer, remitteres hijt till Häradz Rätten at uthföras), Sakkolan käräjät 19.–20.8.1678 f. 1092v, Sakkolan käräjät 23.–24.3.1675 f. 1197; KA mf. ES 1797 (gg 7) Pielisjärven käräjät 5.–10.3.1688 f. 36v (een Attest af her Herman Hermigier uthgifwen de Dato Liexa d: 14 Augusti 1686), 40v, 55 (pædagogum här sammastädes H:r Herman Hermigier), 73v; KA mf. ES 1798 (gg 8) Pielisjärven käräjät 4.–8.3.1689 f. 80 (Pædagogus her Herman Hermigier); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 5.3.1662 (Probstens i Wäckelax wyrdig H: Mathiæ Jacobi Scheppare Hindrich Matson fordradhe af Erich Clemetson (katso 2036) 50 D:r K:m:t som prosten ähnnu skall af honom restera på ett Skutekiöp); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 4.4.1653 (Kom för rätten een bonde ifron Elimä S:n Jören Erichsson Rahikala, och giorde witterligit, huruledes såsom för någre wekor sedan Sahl: H: Sigfredz Kyrkioheerdens därsammastedes effterlåtne änckia Agneta Anderssdotter, hafuer, medh honom hijt till Staden förskickat 39 D:r K:M: ...); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 10.3.1666 (Johan Hermanson Kubbe på sin Stiuffaders Matthis Jacobi Pastoris och Præp: j Wecklax wägnar). — O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 131 (28.8.1660, Ringdt till H:r Gabriels Capellans sampt J: Margeta Henrichsdotters Bröllop). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 421; K. G. Leinberg (utg.), Finska presterskapets besvär (1892) s. 190; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3763D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1908 (1658, â Gabriele Sigfridi Hermigio).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hermigier. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1222>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.