Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 26.2.1708 Jean Daniel Schult Johannes Daniel Johannis, Vestmannus U608. Vht: luutnantti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä Johan Schultz († 1700) ja Kristina Danielsdotter Juslenius. Ylioppilas Uppsalassa 26.2.1708 Johan Daniel Schult Vesm. Turun hovioikeuden auskultantti. — Haminan kaupunginsihteeri 1728, samalla raatimies (1729). Karjalan rakuunarykmentin sotatuomari 1731. † (29-vuotiaana?) Haminassa 9.4.1734.

Pso: Maria Margareta Heinricius († 1739).

Äidin isä: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691).

Poika: kamarirevisionneuvos Johan Daniel Schult U786 († 1789).

Sisarenpoika: presidentinsihteeri, sotaneuvos Arvid Hans Stenius 9362 (yo noin 1775, † 1839).

Sukulainen: lainopin professori Samuel Schultén U520 († 1752).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.3.1700 f. 132 (Lieutenants Fullmacht för Johan Schult ... medelst Christopher Hartmans söckte och erholdne afsked, Lieutenants beställningen under Ryttmester von Liewens Compagnie under Wårt Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie Regemente kommer att blifwa ledig, och hoos Oss till dess ehrsättiande underdånigst föreslås Corneten Johan Schult för dess skickligheet och redelige wählförhållande skull); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 24.–28.1.1688 f. 6v (Advocaten Wählbetrodde Henrich Juslenius Oppå des Swågers Cornetens Manhafftigh Johan Schultz wägnar); KA mf. ES 1850 (kk 17) Nousiaisten ja Maskun käräjät 22.–24.9.1700 f. 233v (Emedan Cappellan H:r Peer Spensenius, och dess grannar i Killais ähro stridige med Twenne Rusthåld i Palo, af hwilcka det ena berustas af Leutenanten Johan Schultz); KA mf. ES 1851 (kk 18) Nousiaisten ja Maskun käräjät 27.–28.[9].1701 f. 260 (Leutenantens Sahl: Johan Schultz Efterlåtne Enckia Dygdesamme Matrona Hustro Christina Juslenia kärde till Killais boar som äro Cappellan H:r Peer Spensenius och ... för det dhe icke hållit Watugården wedh macht emellan Pahlo och Killais byar der igenom Leutnantskan lijdit skada på sitt uthsådde hwete ... swarade att samma Wattugårdh borde begge byarne Uprätthållas, efter Wattnet den Åhrl:n bordt förer); KA mf. ES 1851 (kk 19) Nousiaisten ja Maskun käräjät 22.–23.1.1702 f. 125 (för Kallela Cornetz Boställes Mijsbygnad, dijken och Giärdzlegårdar, Altså blef emellan Leutenantens Sahl: Johan Schultz Enckia Dygdesamme Matrona Christina Juslenia och), Maskun ja Nousiaisten käräjät 15.–16.9.1702 f. 179v, 180 (Twisten emellan Pahlo Rusthåld som Leutnantskan dygdesamme Matrona Christina Juslenia possiderar och Mattila Ödes hemman i Såndamahla); KA mf. ES 1852 (kk 22) Nousiaisten ja Maskun käräjät 17.–18.3.1705 f. 93v (Professoren Höglärde Mag:r Gabriel Juslenius Befullmechtigat nu Coram Protocollo af sin Syster Leutenantskan Dygdesamme Christina Juslenia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 372 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 383, 493–495, 496–497, 503, 509, 520, 553, 573, 609, 636; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 16, 27, 46; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 55. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 90 (Köpmannasläkter i Åbo, Schultz, Medlemmar af släkten utan kändt samband med de öfriga); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #860G.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jean Daniel Schult. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U608>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.