Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Daniel Juslenius Daniel Henrici, Hvittensis 722. Vht: Huittisten kirkkoherra ja Juuselan talon omistaja Henrik (Henricus Clementis, Vemoensis, † 1643) ja Brita Henriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1649/50 Iuslenius Dan. Henrici Hvit _ 36. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1649/50] Daniel Juslenius. | Pastor in Wirmo. Respondentti 8.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 1653 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Punkalaitumen kirkkoherran (isäpuolensa) apulainen 1657. Turun 2. ruots. kappalainen 1659. Mynämäen Mietoisten kappalainen 1665. Mynämäen kirkkoherra 1679. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1688. † Mynämäessä 29.4.1691.

Pso: 1:o (jo 1661) Barbro Simonsdotter Gjös; 2:o (jo 1685) Katarina Nilsdotter Ring (elossa 1707).

Velipuoli: ratsutilallinen Merimaskussa, kirjanpitäjä Alexander Kepplerus 1511 (yo 1661/62, † 1697).

Poika: kihlakunnantuomari Henrik Juslenius 2517 (yo 1677, † ~1701).

Poika: Närtunan kirkkoherra Abraham Juslenius 2518 (yo 1677, † 1719).

Poika: teologian professori, FM Gabriel Juslenius 2987 (yo 1682, † 1724).

Poika: Skaran piispa, FM ja TT Daniel Juslenius 3745 (yo 1691, † 1752).

Tyttärenpoika: sotatuomari Jean Daniel Schult U608 († 1734).

Lanko: kornetti Gabriel Gjös 112 (yo 1640).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Lanko(?): sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Vävy: Mynämäen pitäjänapulainen Israel Salbergius, myöh. Sahlberg 2986 (yo 1682, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #57; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1679 f. 469 (Fulmakt för Daniel Juslenius på Wirmo Pastorat), 13.5.1691 f. 182 (Till Öfwersten Bernhard Otto von Lieven swar ang. des Regements Predikant H:r Abraham Juslenius, katso 2518), 18.5.1691 f. 207 (Fullmakt för Magister Haquino Pijhlman 2135 att wara Kyrkioherde uti Wirmo Sochn och Försambling ... såsom Kyrkioherde Embetet uti Regal Gäldet Wirmo förmedelst den förre Pastorens H. Daniel Juslenij dödelige afgång är blefwet vacant och ledigt), 18.5.1691 f. 209; KA mf. ES 1921 (mm 6) Huittisten käräjät 18.–21.10.1644 f. 12 (Sal: Her Henrichz fordom Kyrckioherdes i Huittis Sochn Enckia H: Brita), 13v, Huittisten käräjät 2.–4.11.1648 f. 472v (för detta Kyrkiowärden förståndigh Henrich Kallia i Mommola ... hans Swär fadher framledne Henrich Clementis); KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 22.–23.2.1650 f. 7; KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 22.–23.6.1655 f. 177v (katso 662), Kokemäen käräjät 26.2.1656 f. 238 (Kyrckioherden i Cumo Wyrdigh och Wällärde her Simon gaf tilkenna, huru såsom een diäckne Jacobus Thomæ Härckä b:d hafwer på hans dotter Barbro Simonsdotter uti roop och rychte kommit hade, det at förb:t Jacobus skulle hafwa hennes belägrat; Framäskades altså Jacobus och tillspordes om han will ståå på sin ordh som han uthspridt hadhe? Swarade stadeligen, Ja ... remitteres under Wyrdige Consistorium. Jatkuu 19.–20.6.1657 f. 389v Uplästes den Höghl: Kongl: Håfrättz Resolution om den beskyllning och Länsmans Son Jacob Thomasson Härckä hadhe sagdt, sig hafwa belägradt Kyrckioherdens Wällärdhe H:r Simons dotter Barbro, hwilcken Barbro ähr weedh Häradz Tingh frij ährkändh för Lägersmålet det dhen Konungl: Rätt Lof:n approberat, som sielfwe Resolution Wthwijsar), Huittisten käräjät 8.–10.6.1657 f. 468; KA mf. ES 1923 (mm 10) Huittisten käräjät 5.–7.8.1658 f. 98v (Coadiutor Wällärde Her Daniell Henrici, beswärade sigh Uthöffwer Thåmas Simonson i Riesåla, i det han hafuer 1657 någåt för höandz tijdhen, Eldh lööss släpt Utaf sin Swidia), Huittisten käräjät 12.–15.11.1658 f. 136; KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 10.–12.11.1659 f. 299; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 10.–14.9.1670 f. 61, Huittisten käräjät 9.–11.1.1671 s. 4 (Inspectorens Wählbetrodh Henrich Påfwelsson (katso 2607) tilltahlte nu sin Swågers Wähl:de H:r Danielis Juslenij, Cappellanens i Wirmo, Fullmechtige S:r Æschillum Kellman 1150 om någon geld dhe äro twistige om ... 1:mo och hwadh den Sölf kannan anbelangar som Inspectorens Sahl: hustru och H:r Danielis Syster sin Broder skall förtestamenterat hafwa, så swarade Inspectoren der till seijandes kannan icke allenast wara honom testamenterat uthj Majo 1657 uthan och een dehl uthj Nanhia Hemmanet, men som han medh sin Swåger är för Lagmans Rätten den 17 Decemb: 1659 så förendte, at dhe skulle bekomma, H:r Simon Kyrkioherden D:r 200, H:r Daniel 100 D:r och Mester Johan Thuronij hustru och 100 D:r alt Kopp:m:t ... Emedan som Comminister i Wirmo Wählärde H: Daniel Juslenius effter här i Retten uprättade Rechning än blifwer skyldigh till sin Swåger Inspectoren Wählbetrodh Henrich Påfwelsson Etthundrade Fembtijo och Tree Dahl:r K:m:t, eller Femtijo een D:r Sölf:r myndt; dy dömes han H:r Daniel samma 51 D:r Sölfwerm:t till Inspectoren at erläggia och betala compensatis Expensis. Emoot denna dohm hafwer Fullmechtigen Æschillus Kellman i rättan tijdh appellerat); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kalannin käräjät 13.–14.12.1675 f. 22v (Cappellanen uthi Wirmo Sochn Wähl:de H:r Daniel Juslenius beswärade sig öfwer Brofougden Anders Gustafsson som skall han slept een tiuf, Isaak Jonsson som hoos honom ett Sölf stoop om 8 Lodh och ett flor stuhlet. Vertaa 1379); KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 4.–5.6.1667 f. 39 (Wirmo Sochns Inbyggiare hafwa fallit på den meeningh, att begera Wyrdige och Wellerde Dom: Daniel Juslenium till deras Kyrckioherde. Myöhemmin samana vuonna kirkkoherranviran sai kuitenkin Erik Justander); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 13.–14.2.1673 f. 12v, Mynämäen käräjät 25.–26.5.1674 f. 50v (Företrädde Cappellanen i Wirmo Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Daniel Juslenius, och gaf Rätten tillkänna huru såsom han fattigh man haf:r nu för een tijdh sedan af Öde optaget på Frijheet Rauka Ödes hemmanet), Mynämäen käräjät 29.–31.7.1682 f. 33v, 34; KA mf. ES 1847 (kk 10) Mynämäen ja Lemun käräjät 19.–21.8.1693 s. 391 (Sahl: Kyrckioheerdens H:r Daniel Juslenij Effterlefwerskas hustro Chatarina Nielsdotters. Leski mainitaan useasti muulloinkin käräjien pöytäkirjoissa, nimi on yleensä kirjoitettu Catharina Ring); KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun käräjät 23.–25.2.1659 f. 343v (Opbödz 3:die gångon eett Sölfbälte om 25 Lodh som Anders Niellsson i Kojola hafwer pantsatt till Kyrckieheerden i Hwittis Sal: H:r Henricum Clementis för 14 D:r 12 ö: Kop: m:t och 1½ RD:r). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 549, 592, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 44, 46, 67–69, 321; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 10, 11 (2.12.1664, chorprästen‹!› Her Daniel. Oliko Juslenius sittenkin suomenkielinen kappalainen Turussa?), 24, 33; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36, 42, 224 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 326, 349, 360, 372, 436, 497, 541; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 197; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #57. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 228 V#4385; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 52, 135, 138 (Jusleniuksen edeltäjänä mainittu Daniel Wernberg ei ollut Mietoisten kappalainen), 239; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #972D, 2824R, 2918D, 3910D, 3915G, 3959D, 3959G, 3996D, 4385R, 4420G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #5G, 1717R, 1988, 2259D, 2362, 2993R, 3139G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Juslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=722>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.