Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1654 Abraham Navonius Abrahamus Henrici, Borealis 1025. Vht: Finbyn kylässä ratsutilan omistanut Nauvon kappalainen, vuodesta 1650 Karjalohjan kirkkoherra Henrik Forsius (Henricus Erici, † ~1653) ja Margareta Hansdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1654 Navonius Abr. Henrici _ 50. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Abrahamus Henrici Navonius. — Lääninkirjanpitäjän kirjuri (1663). Kirjanpitäjä. ‡ Nauvossa 1670-luvun puolimaissa.

Velipuoli: Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus, myöh. Lagus 369 (yo 1643/44, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Bor. osak. matr. #78; KA valtakunnanregistratuura 8.3.1648 f. 474 (Öpet breef för H:r Heindrich Capelan i Nafwa opå ett hemman i Wenitby och Nafwo Sochn vnder Skatträttigheet etc.), 22.8.1654 f. 91, 28.8.1654 f. 93; KA mf. ES 1750 (cc 11) Nauvon käräjät 26.–27.2.1683 f. 23–25 (Jacob Mattsson i Finby förekom nu och inlade i Rätten den Högl. Kongl. Håff Rättz Resolut:n af d: 30 Septemb: 1680, deruti Häradz Rätten härsammastedes påleggas att uptaga Jacob Mattssons skiähl, så wijda der om tillförenne intet dömbdt är, emot Regementz Skrif:n Wählbet:de Jacob Stadius 1605, med begieran att hans saak nu föreagas kunde, dy frågades Jacob hwarutinnan hans kärmåhl skulle bestå, der till han swarade Regementz Skrif:n warit hans hustrus Kirstin Olofsdotter Förmyndare, och den tijden tagit Finby hemmans Skrifter till sigh, sampt hemmanets Inventarium och dedh förskingrat, såsom och des förutan giöra stoor anfordringh af Finby, för dett han hafwer låtit begrafwa Sahl. Bookhållaren Abraham Navonius, begierandes att han sådant igen bekomma kunde och frijkallas för Regementz Skrif:s gieldzfordran, här till swarade Regementz Skrif:n, och sade sigh aldrigh warit Förmyndare för Kirstin Olofsdotter, eij heller någonsin der till warit förordnat, dett honom icke heller kunde med skiähl bewijsas, föregifwandes regementz Skrif:n, att hwad han efter Sahl. Bookhållaren Abraham Navonius, som waar Jacobs hustrus Mohrbroder, bekommit, wara honom lagl:n tilldömbdt, som han dett med häredzdomen af d: 22 Aug: 1676, bewijste bestå af 764 D:r 21 ö: K:m: ... Persedler ... sade han finnes hoos Cappellanen H:r Jören [Lagus] i Caris Lojo, hwilken han förmenar warit Förmyndare ... Sahl. Bookhållarens Testament breef ... af Bengdt Henrichsson Jacobs [Mattssons] hustrus Mohrbroder af samme hemman, då han det förestodh. Edesmennyt kirjanpitäjä Abraham Navonius oli siis Finbyn Jakob Mattssonin vaimon Kirstin Olofsdotterin äidin veli ja toinen veli oli Finbyn tilan isäntänä aikoinaan toiminut Bengt Henriksson). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV), 99 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 152 (Abrahamus Henrici), 158 (Abrahamus Navonius), 423 (14.1.1663, Studiosus Abrahamus Henrici ei voi olla pöytäkirjassa mainitun Jacobus Stadiuksen veli Abraham Henriksson Stadius, joka on henkikirjoitettu Karjalohjan Sakkolassa vuodesta 1650 ja palveli luutnanttina Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä jo 1661), 425 (14.1.1663, Jntygade Abrahamus Erici‹!› att Lambertus Petri och Johannes Becchius hade öfwerfallit honom hoos Elias Jöensson [Lönn, edesmennyt lääninkirjanpitäjä] nyåhrs affton), 439 (11.3.1663, Bookhållarens skrifware Abrahamus Henrici inlade eemoot Lambertum), 463 (Abrah. Henrici), 464–465 (Abrahamus skrifvare); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 277 (Abrahamus Nauvonius). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 197.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Navonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1025>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Navonius, Abr. Henrici. p. 50 || Bor. 78. – Nämd i prot. 5.5.1659.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62.

[Stadius], Abr. Henrici. – Trol. föregåendes bror, att sluta prot. 14.1.1663.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99.

Navonius, Abr... Nämnd ännu i prot. 18.4.1668.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14.