Helsingin yliopisto

Tiedot

1643/44 Jöran Lepus, myöhemmin Navonius ja lopulta Lagus Georgius Henrici, Naguensis 369. * noin 1623. Vht: eräs Henrik (luultavasti Pälkäneen Laitikkalan Ruotsalaisen omistaja, sotilaspappi Henricus Georgii) ja Margareta Hansdotter tämän 1. avioliitossa (2. pso Nauvon kappalainen, vuodesta 1650 Karjalohjan kirkkoherra Henrik Forsius, † ~1653). Kotipaikaksi mainitaan myös Tammela (1650). Ylioppilas Turussa 1643/44 Lepus Georg Henrici _ 20. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1643/44] Georgius Henrici Lepus. Respondentti 12.1650 (Georgius Henrici Lepus Tavast-Finno), pr. Eskil Petraeus U1. — Sammatin kappalainen noin 1658, samalla Karjalohjan kirkonisäntä. Kiskon kirkkoherra 1683. ‡ Kiskossa 5.3.1696.

Pso: (jo 1662) Margareta Jöransdotter († 1710).

Velipuoli: kirjanpitäjä Abraham Navonius 1025 (yo 1654).

Poika: Kiskon kappalainen Gabriel Lagus 2739 (yo 1679, † 1695).

Poika: ylioppilas Samuel Lagus 2924 (yo 1681, † 1684).

Poika: Kirkkonummen kappalainen Johan Lagus 3322 (yo 1686, † 1712).

Poika: rykmentinpastori Petter Lagus 3896 (yo 1692/93, † ~1710).

Tyttärenpojan poika: Karjalohjan nimismies Henrik Limnell 9426 (yo 1776, † 1814).

Vävy: Perttelin kappalainen Matias Cretalenius 2965 (yo 1681/82, † 1730).

Vävy: Karjalohjan kirkkoherra Johan Lunderberg 3779 (yo 1691, † 1748).

Sukulainen: hakkinen Georg Lepus 1558 (yo (1662), † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; HYK ms., Bor. osak. matr. #21; KA valtakunnanregistratuura 22.8.1654 f. 91 (Till Bispen och Consistorialerne i Åbo för framledne pastoris i Carissloijo efterlefwerska hustro Margaretha Hansdotter ... hon effter be:te sin Sal. Man är medh någre Faderlöse barn i stoor Fattigdom och äländigheet quar lembnat, och dess föruthan igenom een häfftigh wådheeldh bortmisth all sin ringa egendomb. Och fördenskuldh bediandes wij nådigst wille vnne och effterlåtha hennes Son att få Succedera tyill åfwanbe:te Carissloijo Pastorat, på det hon uthi denne sin höga ålder och olägenheet må hafwa någon anhielp och bijståndh att tillijta, hwilket alt I af hoos fogade Supplications copia hafwe att förnimma. Nu såsom wij icke wetta kunne, huru medh denne hennes begäran egenteligen förewetter, anten be:de Prästgield nu vacerar eller icke, heller och om hennes Sohn ähr qualificerad, och skickeligh sin framledne fader vthi Embetet att Succedera, och huru wijda detta alt medh församblingens samptyckio och minne skee kunde. Alltså hafwe Wij gott funnit, detta förbe:te Enkias vnderdånige Anhållande till ider att remittera), 28.8.1654 f. 93 (Till Landzhöfdingen i Åbo, för Pastoris i Carisslojo effterlefwerscha ... denne breefwijserska framledne Kyrkioherdens i Carisslojo effterlåtne änkia hustro Margaretha Hanssdotter vnderdånigst supplicando tillkänna gifwit, huru såsom hennes Man af sin Capellan Henrico Kitu, är medh een Knijf huggen igenom handen, hwarigenom han effter står uthstånden sweda och werck vthi 16 weckors tijdh, är medh döden afgången, Ödmiukeligst bediandes, wij wille bemelte Capellan låta antasta, att swara henne till hennes Käremåhl för Lagh och rätta. Karjalohjan kappalainen Henricus Laurentii mainitaan esim. (bb 4) Pohjan ym. käräjillä 23.10.1644 f. 37v ja 9.6.1645 f. 49); KA mf. ES 1747 (cc 6) Nauvon käräjät 1.3.1647 f. 199v (Bertill Jacopsån ifron Ärmpthålm framlade edt witnes skrifft Dat: i Räfle den 10 Augustij år 1646. af en Student Georgio Henricij Naguense, och några Refwelska, koskee nimismies Anders Michelssonin salavuoteutta Tallinnassa Brita Larsdotterin kanssa. Asian käsittely jatkuu ylioppilas Georgius Henricin läsnäollessa Nauvon käräjillä 24.5.1647 f. 214v ja 29.–30.10.1647 f. 232 ja ilman häntä 10.10.1648 f. 288–289 ja 5.–6.3.1649 f. 321); KA mf. ES 1747 (cc 6) Kaarinan ja Piikkiön käräjät 19.–20.10.1648 f. 299v (Jacob Jörenssån i Hulkio frijährskandes för Georgj Henricj åtalan efter 9 Cap: i Köpm: B: för de Twå T:or mallt såm Georgj Fadher hoos Jaccob insatt hafwer och dedh af Wådh Eeldh tillijka medh Jaccobs all egendoom upbrunna, de sampt:ge nämbden betygade); KA mf. ES 1881 (ll 3) Karjalohjan käräjät 5.3.1663 f. 4v (H. Jören Capellan), Karjalohjan ja Pohjan käräjät 7.–8.3.1664 f. 14; KA mf. ES 1881 (ll 4) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 19.–20.6.1665 s. 77 (H: Jören Hinrici Capellanen i Mustlax); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan käräjät 2.10.1672 f. 114v (Hindrich Andersson i Mustlax dömbdes att betala till Cappelan Wördige och Wellärdhe H:r Jöran Nauvonium sin Innewarande åhrs Cappelans Ränta 15 Cap:r), 114v (Effter såssom Cappelan i Karislojo Wördige och Wellärde H.r Jöran Nauvonius icke hafwer för sina grannars Jacob Påhlssons och Jöran Clemetssons egen- och mootwilligheet skull, kunnat till förende komma till den deel och anpart, som honom doch effter Assessorens i den Kongl: Håfrätt och Vice Lagmans i Raseborgz Grefweskap Högachtadh Nicolai Lietzens Lagmans doom Dat: d: 4 Junij 1667, uti den åkeren som är opgiord af Kydenmätse, och ligger in om Ylilahden Oja, Ristinoja och Koiranmäki Råår, tillkommer, fördenskull); KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjalohjan käräjät 15.–16.6.1674 f. 28 (Alldenstundh Jacob Nilssons Hemman i Mustlax hwilket Sacellanus i Karis Lojo Wördige H:r Georgius Navonius nu åboor och rustar före i Jordeböckerna pårächnadt finnes 6 st:r där han doch alt här till icke mehra än 5 st:r 5½ al:r i byamåhlet brukat hafwer), Lohjan käräjät 17.–18.9.1674 f. 71 (Hindrich Erichsson i Lyllis by och Lojo Sochn dömes at betala till Cappellanen i Karis Lojo wördige och wällärdhe H:r Georgium Henrici 27 D:r 24 ö: K:m:t dhem Hindrich af H:r Jörann på ett Hästekööp tagit, och Hindrich lijkwäl sedermehra Hästen till Fougdeskrifwaren Johan Johansson i Maela försåldt), Karjalohjan käräjät 4.–5.1.1675 s. 10 (Sacellanus i Sochnen H: Georgius Navonius), Karjalohjan käräjät 10.–11.9.1675 s. 173, 178 (Hwadh wedkommer dee 3 stenger och 2 al:r Jordh som Abraham Nillsson i Mustlax, till Hans Nillsson i Kour Joki A:o 1610 den 6 Junij i Jyli Ängh för Siu dal:r och een Häst á 14 D:r sållt hafwer, hwillken Ängh Cappelan här i Karis Lojo Sochn, Wyrdige och Wällärde H:r Georgius Navonius, lijkmätidt Kongl: Maij:tz allernådigste uthgångne placat om ägornes reduction söker igen under sitt Ryttare hemman i Mustlax tillbakars winna, efter samma Ängh ifrån hans hemman kommen är, och Bördzrätten Hans Kongl: Maij:t tillhörigh, emedan H:r Jören Hemmanet på Frijheet optagit hafwer. Jatkuu (ll 7) 11.–12.3.1681 s. 159); KA mf. ES 1884 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 27.–28.3.1682 f. 63v (Cappellanen H:r Jören Lagus begerte att Rätten wille optaga en Saak och liqvidera honom och hans medarfwingar emellan, Nembl: Sal: Nils Swahns arfwingar, katso 2068a), Tenholan käräjät 25.6.1683 f. 97 (Kyrkioheerden i Kisko Wäll:de H:r Georgius Henrici Lagus), Tenholan käräjät 13.10.1684 f. 167v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 3.–4.7.1689 f. 116v (Kyrkioherden i Kisko Ehrewördig H:r Georgius Lagus begärte att den bewilliade Syn emellan honom och dhe Kyrkby boor fullföllias måtte och dem emellan stångfällas, hwilket honom uti Heradzhöfdingens och Militiæ Auditeurens med Nembdens närwaro att skee bewilliades. Myös (ll 10) 11.–12.7.1693 s. 263); KA mf. ES 1887 (ll 14) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 18.–19.10.1697 s. 726 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Georg Lagii Enckia Margeta Jörensdotter i Mustlax ... Kyrckioherdes Enckias Måg Rusthållaren Hans Abrahamsson i Kourjoki å des Swär Moders wegnar), 731 (Kyrckioherden framl: H:r Jöran Lagus ... Kyrckioherdens Måg Hans Abrahamssonn i Kourjoki. Karjalohjan kirkonkirjojen mukaan Kourjoen rusthollin emäntä oli Anna Jöransdotter * 1668, joten Lagus-selvityksessä (Uusi sukukirja II) mainittu Pälkäneen Laitikkalan Anna ei ollut Kiskon kirkkoherran tytär. Pälkäne SAY:n mukaan Laitikkalan Tanilan omisti vuodesta 1687 Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus. Ullner-selvituksen (Släktbok, Ny följd I) mukaan mainitun Annan aviomies, Tanilaa viljellyt Henrik Isaksson, kuuluu Perniön Kyynärän sukuun, lähteenä KA mf. ES 1760 (cc 38) Perniön käräjät 31.1–1.2.1710 f. 261–263 Rusthållaren Isak Isaksson i Kynärä ... Isak Isaksson berättade sin broder Rusthållaren Henrich Isaksson ifrån Pälkänä Sochn (Markku Haapasen tiedonanto 9.12.2013)); KA mf. ES 1887 (ll 15) Tenholan käräjät 4.–7.2.1698 s. 74–86 (Sahl: H:r Georg Lagi Enckia, dygdesamma Hust: Margreta Jörensdotter ... hennes Son Capplan H:r Johan Lagus, Mågarne Coadjutoren H:r Johan Lunderberg och Rusthållaren Hans Abrahamson, sampt Sonen Petrus Lagus ... Mågen Coadjutoren H:r Matthias Cretalenius. Samaa juttua on käsitelty aiemmin (ll 14) 28.–30.6.1697 s. 429 ja 22.–23.10.1697 s. 766); KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 22.–23.5.1699 s. 451 (Efter Coadjutorens Wällärde H:r Johan Lunderbergz anhållan å dess Swer Moders Kyrkioherde Enkians dygdesamme Margretha Jörensdotters wegnar, blef det Ransakat om ödesmåhlet af hennes Rusthåldz Mustlax Augument hemman i Lågbacka). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 457 (27.6.1650, beropar sigh opå sina witnen, aff hwilcka allenast Georgius Lepus Tammel. war tilstädes, vertaa 1558); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 278 (18.4.1668, blef effter Abrahami Nauvonii anmodhan ... attest af den 11 Aug. 1667 upläsen angående een lijten finsk psalmbook, den pastoris hustru i Carislojo skall hafwa lemnat effter sig i stolen och caplans Her Jörens hustru sedhan borttagit etc.); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 48–49 (27.2.1657, Hr Jöran Lepus); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 37 (25.8.1654). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 394 (Nootin mukaan Gift med 1:o Brita Florin, död 1702. 2:o Magreta Georgii. Edellisen nimen kohdalla on tapahtunut sekaannus pojan vaimon, Kiskossa 1702 kuolleen Beata Florinin kanssa), 400; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 756 (Lagus Taulu 3); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 329 (Lagus Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #990D, 1699D, 2795R (Väitöskirjassa 1650 on respondentin isäpuolelle vitricus omistettu dedikaatio Dn. Henrico Erici Forsio, pastori confirmato in Karis-Lojo. Muut dedikaatiot ovat hämäläisille papeille, joista väittelijän sukulaisia cognatus olivat Padasjoen kirkkoherra Matthias Georgii [vrt. Tammelan kappalainen Matthias Lepus, katso J. Pousar, Lagus. Genos 72 (2001) s. 234] ja Sahalahden vt. kirkkoherra Daniel L. Reutherus 48), 4016D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2964R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.1.2014.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=369>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.