Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Mårten Montanus Martinus Andreæ, Neostadiensis 1112. Vht: Vehmaan kihlakunnan vouti Anders Persson (kotoisin Ruotsista, † 1646) ja Anna Mårtensdotter tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Uudenkaupungin kirkkoherra Elias Nicolai). Ylioppilas Turussa 1655/56 [Montanus] Martin [Martini‹¿› Neostad _ 53]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Martinus [Andreæ Montanus Neust:].

Veli: Seilin hospitaalinsaarnaaja Johan Montanus 1113 (yo 1655/56, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b; HYK ms., Bor. osak. matr. #85; KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 16.11.1646 (S:gh Anders Peerssons Enckias H: Annas fullmechtigh Hans Compart wed nampn, kärde till Johan Niellsson ifrå Callela by och Nykyrckie Sochn), (Elias Kyrckieherde i Nystadh kärde till sin broder Johan Nillsson om någon gelldh); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 20.3.1650 (Kyrckieherden här h:r Elias blef skriffteligen tillkänna gifwit och förbudit adt han någon som will träda till andra Gifftermål och hafwer någon arffzsak medh sina barn och arfwingar oclarerat och odellt inne hooss sigh, icke Conjungerer eller samman fogar, före än det är lagligen undan skrifft och de hafwa Magistratens låff der till), Uudenkaupungin RO 19.6.1652 (Kyrkioheerden Wällärdhe her Elias Nicolaj gaf tilkänna, huru som h: Margareta Hemmingzdotter hadhe skältt hans hustru på ähra), Uudenkaupungin RO 11.12.1652 (Johan Hendrichson Sal: Andhers Peersons fordhom Befallningzmans i Weemo Häradhe Opbördzskrifuare, fodradhe på sin löön, så och effter Fullmachten på Matz Jörensons wägna, effter Landzhöffdingens Wälb:ne Lorentz Creutz schrifuelse, daterat Åbo den 17 Septemb: 1652 af Kyrkioherdens her Eliæ Nicolaj hustru Anna Mårthensdotter, dheremoot inladhe Kyrkioherden schriffteligen sin Suar, att all Sal: Andhers Persons quarlefdhe ägendhom i lööst och fast, ähr här i Stadhen af Cammar Fischalen i fremmandhe mäns närwahro Inventerat till Chronones Rästz afbetallningh, och dhen Beswärs Summan som af Cammar Fischalen Andhers Jacobsons Ransakningh flyter finnes ähnnu hoos Allmogen innestå och oupburin wara, tienstligen begärandes dilation), Uudenkaupungin RO 11.12.1652 (Hans Compart fodradhe af Kyrkioherdhen Wällärdhe her Elia Nicolaj eet bordh, som han hooss honom för dhetta hadhe inlagt, dheremoot her Elias gaff schriffteligen tillkänna, dett Hans Compart hafuer warit hans hustrus, Anna Mårthensdotters Stiuffadher, och hafft altt thett godha händher emillan som hans hustrus Sal: fadher och modher hafua effter sigh leeft bådhe j Ståckholm, som och der han här j stadhen händher emillan hafft hafuer ... Resolutio. Effter som Tollnär Hans Compart hafuer nu trädt j eet annat gifftermåhl, och eij förr afwittratt sine Sal: hustrus Ehrfuingar, Alttså effterlåtes Kyrkioherdhen Wällärdhe her Eliam på sin hustrus Anna Mårthensdotters wägna, sampt Comparten på sine wägna, att dem må aff Rätten tillordnas fremmandhe Män, som strax effter helgen Inventera, så wäll de saaker som hooss Kyrkioheerden finnes, som dhe saaker Comparten kan hafua handhafdh), Uudenkaupungin RO 17.12.1656 (Studenten Dns: Marthinus Andreæ Montanus), Uudenkaupungin RO 22.7.1657 (Effter som Kyrckieherdens her Eliæ Nicolaij huru[!] syster Barbro Pethers dåtter, medh sin fadher, Peer Glasmestare hafua warit opå een skutha som hafuer kommit ifrån Rijga, och ähr befängd, med een besmittelig siuckdoom, der af åthskillige af skuthe fålcket och passenerare j staden, Rijga, på heemwägen och j Åbo ähre dödhe blefne, och skuthan nu ähr kommen, här för stadhen, och man befruchtar sigh, om dee så brot skulle in komma, att dee skulle besmitta Borgerskapet, och stadzens fålck, altså bewilliades af samptelige Rätten, att alle dess skuthefålck skulle sigh ifrån stadhen afhålla, in till Nästkommande Måndagen, då will Gudh, heruthinnan Wijdare Rättens Uttslagh föllia skall), Uudenkaupungin RO 22.3.1658 (Kyrckieherden wällärde her Elias Nicolaj jnlade j Rätten sine stiufsöners Mårthen Anderssons och Johannis Andreæ 1113 den 7 Martij A:o 1657 underskrifne skrifft, förmälande, Effter såsom j Fremmande Mäns närwahro är eett bythe hållen emellan dem och deres Käre Fadher Wördighe och Wällärde her Eliam Nicolaj Kyrckieheerde her j staden); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 13.8.1700, Uudenkaupungin RO 20.8.1700 (angående en Muradh Graff ... Rådmans [Haraldh Ohlsson] hustru inga Barn effter bem:te Kyrckioherde [Elias Nicolai] hafft, och således alldeles Fremmandh wore /: såsom orden lyda :/ inlade nu bem:te Rådmans hustru dygdesamme Karin Pährs d:r sin Mans Skrifftel: Förklaring, hwar utj han förmäler Klåckaren Sahl: Axel Anderson (katso 1425) så mycket mindre hafwa fogh någon prætension j bem:te graff såsom en rätt Arfwinge till den samma giöra, som Kyrckioherden lembnat effter sigh Barn af förra gifftet, medh hwilka hustru Karin Pährs d:r sedermera och d: 30 Julij 1661, om Arfwet j Löst och Fast effter dheras Sahl: Fader transigerat, hwilken Tranaction d: 3 där på följande Aug: medh Laga doom confirmeradh blefwen, som dett nu af ett Rådstugu Rättens här j Staden extracto Protocollj medh då warande Stadz Skrif:e Anders Erichsons underskrifft dat: d: 22 Julij A:o 1663, samt H: Eliæ Nicolaj Mågz Anders Mattiassons Paukainens, oppå sin hustrus Lisbeta Eliæ d:rs och des Broders Eliæ Eliæsons (vertaa 587) Enckias Dorotheæ Weinbergz wäg:r, öfwer deras undfångne Arfz Andelar, åth hustru Karin Pährs dotter d: 16 nästföregående Martij extraderade qvittans, war att inhempta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 98.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Montanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1112>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.