Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Johan Montanus Johannes Andreæ, Neostadiensis 1113. Vht: Vehmaan kihlakunnan vouti Anders Persson (kotoisin Ruotsista, † 1646) ja Anna Mårtensdotter tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Uudenkaupungin kirkkoherra Elias Nicolai). Ylioppilas Turussa 1655/56 [Montanus] Johan [Martini‹¿› Neostad _ 53]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Johannes [Andreæ Montanus Neust:]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1660. — Uudenkaupungin kirkkoherran (isäpuolensa) apulainen 1660, armovuodensaarnaaja siellä 1661–63. Seilin hospitaalinsaarnaaja Nauvossa 1668. † Seilissä 1674.

Pso: Maria Isaksdotter tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Rymättylän kappalainen Samuel Raumstadius 625 (yo 1648, † 1676).

Veli: Mårten Montanus 1112 (yo 1655/56).

/ Kaima Johannes Andreæ Neostadius Kuusiston kappalainen 1659 (Strandberg I:83). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b; HYK ms., Bor. osak. matr. #86; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 22.3.1658 (Kyrckieherden wällärde her Elias Nicolaj jnlade j Rätten sine stiufsöners Mårthen Anderssons 1112 och Johannis Andreæ den 7 Martij A:o 1657 underskrifne skrifft, förmälande, Effter såsom j Fremmande Mäns närwahro är eett bythe hållen emellan dem och deres Käre Fadher Wördighe och Wällärde her Eliam Nicolaj Kyrckieheerde her j staden), Uudenkaupungin RO 22.3.1658 (Johannes Andreæ Montanus bekende för Rätten och fulleligen tillstodh att han för sitt Fäderne och Möderne medh sin Stiuffader wördige och wällärdhe her Eliam Nicolaij Kyrckieheerdhe her j stadhen war fulkomligen förlijckt); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 22.3.1675 (Caplan i Rimmittö Wällärde H:r Samuel Raumstadius 625 oppå sin Antecessoris Sahl: H:r Johannis Montani barns wegnar, inwiste den Högl: Kongl: Hofretz mandatorial Daterat Åbo d: 7 Maij 1673 Angående een arffz saack emellan Sahl: Hans Compartz Enckia Margetta Bengtz D:r och dem, huilkas målssmans dömme b: H:r Samuel succederar; huar emot förmedelst inlagt skrifft Enckian dilation j saken begärtte till Johan Michelsons hemkombst; den nu j Åbo är stadder och emedan befans, at han hännes documenter och handlingar under händer haf:r bleff dänne saack till hans återkombst Suspenderat); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 22.8.1698 (Rådman Wäl:t Johan Bursman (katso 4672) ... Rådmans Måg Johan Montanus); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 15.4.1699, Uudenkaupungin RO 4.9.1699 (Effter såsom Johan Montanus, Erich Matson Paju, Jöran Jöranson Råsoj, Johan Bertillson Kallikarj och Henrich Thomasson blifne tillsagde att lijkmätigt högwälb:ne H:r Landzhöfdingens oppå Borgmest: och Rådz förfrågan där till gifne Consens, sigh j dagh för Rätta infinna och deras Borgare Eedh afläggia; Så blefwo dhe nu framkallade. Men af dhem woro inga flera än dhe twå första tillstädes, hwilka besagde Eedh å book giorde); KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 14.10.1705 (Rådman Johan Bursman (katso 4672) föredrogh Rätten dett wara efftertänkeligit att betro dess för någon tijdh medelst döden aflidne Mågz Sahl: Johan Montani qwarlåtenskap utj dess Effterlåtne Enckias Disposition, emedan Rådman beklagade, att förutan dett hon eljest är Siuklig, hon eij heller skall wara fallen att förestå Stärbhuuset, och Ägendomen således des Omyndige dotter till afsaknadh torde distraheras; Begiärandes fördenskull att för större Richtigheet, bem:te Ägendom Ju förr ju heller inventeras och j qwarstadh sättias måtte. Och såsom bem:te Sahl: Montani Enckia och Rådman Bursmans dotter skall yrckat på sitt Möderne, såsom wore dett henne än intet tillfyllest gådtgiordt, Så sade Rådman sigh warit förorsakadh att opsättia en Rächning där öfwer, den han nu inlade medh några bijfogade Förteckningar öfwer sina afföringar; Balancerandes medelst samma Rächningh sin Sahl: Mågh Johan Montanus för 1364 D:r 26 ö: K:r M:tz öfwerlefwererin, till hwilkens refusion han förmente sig af Stärbhuuset berättigadh wara; Men wille doch likwäl ingen prætension där på giöra, j anseende till den Faderliga kärlek han will continuera utj så wäl emot sin dotter, som hennes Omyndiga Barn, allenast bem:te hans dotter sådant ehrkiänna wille; j medler tijdh, ochsom han är Segellfärdigh åth Stockholm, han ochså påstodh, att ägendomen så till hans Säkerhet, som och så dess dotters bättre Nytta, Seqvestreras måtte. Oppå den Omyndige Pupillens wägnar förhördes här utinnan Klåckaren Henrich Lentz, såsom des närmaste Förwant å Fäderne, effter han är gifft medh Sahl: Montani Syster; hwilken bijfallandes Rådman Bursmans påminnelse om Inventeringen ... Men angående Rådmans insinuerade Rächningh, sade han såsom obekant där medh, intet kunna uthlåta sigh om); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 20.8.1706. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 398 (Dn Johannes And. Montanus ordineras sin k. fader till hielp i Nystad, D. past.), 506–507. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 104; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 98.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Montanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1113>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.