Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Abraham Neocleander Abrahamus Andreæ, Raumoensis 1425. Vht: Rauman kirkkoherra, FM Anders Neocleander (Andreas Nicolai, yo Uppsalassa 10.1625, † 1656) ja Anna Arndtsdotter Stjerna tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1660/61 [Neocleander] Abr. Andreæ _ 64. ‡ äitinsä kanssa Raumalla 20.3.1670.

Isäpuoli: rykmentinpastori Abraham Sonck 143 (yo 1640/41, † 1673).

Serkku: Rymättylän kappalainen Samuel Raumstadius 625 (yo 1648, † 1676).

Lanko: Rauman kirkkoherra Mikael Rennerus 730 (yo 1649/50, † 1677).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; KA valtakunnanregistratuura 29.7.1684 f. 445 (Til Landshöf. Lorents Creuts för Anna Neokleander ... Wi hafwe i anseende til den stora skadan, som Anna Neoclander af eldswådan, hwilken nyligen öfwergick Staden Åbo, tagit på sin egendom, ock däraf förorsakade oförmögenhet nådigst befriat ock förskont henne för 1682 ock 83 års räntas restitution, som för det reducerade hemanet Kairis i Masko härad ock sokn henne affodras), 27.9.1686 f. 494 (Swar till Landzhöfdingen Creutz för Anna Necleander); KA mf. ES 1746 (cc 5) Paimion käräjät 11.–12.10.1642 f. 176 (Johan Nillsson i Tåpijåki, och i Saghu Sochn, och khärde till Nills Jörensson i Kångoila åm gieldh och framladhe een Copija af sin S:ge Fhars Herr Nills i Nykyrckio Sochn gieldhbok); KA mf. ES 1746–1747 (cc 6) Sauvon käräjät 17.–18.11.1643 f. 2v (Framstegh Magistri Andræ Neocleandri Fulmechtige Dawedh Profåss, och beswärade opå sin principals brodher, Johan Nielsson i Topjoki, om Topjokij hemmanedh och annat slicht privat geldh. Jatkuu 19.–20.11.1644 f. 70), Sauvon käräjät 7.–8.3.1645 f. 105–106 (katso Genos 5 (1934) s. 94–97); KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 1.–2.9.1676 f. 70 (Capiteinens Welb. Michel Sölfwer Arms fulmechtige D:nus Gabriel Neocleander), 76; KA mf. ES 1846 (kk 8) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 12.–15.1.1687 s. 45 (Företrädde Bookhållaren Wählbet:de Gabriel Neocleander och gaaf Rätten tillkänna, huruledes des Syster, dygdesamme Hustro Anna Neocleandra ifrån Karis ...); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 12.–13.3.1675 f. 20v (Befallningzmannen Wälbetrod Elias Johansson uthaf Handelsmannen i Åbo Gabriel Johansson Fulmechtigat fordradhe nu hoos Wälb: Arfwed Ankarsköld efter Häradzdoomen aff den 30 och 31 Januarij 1671 och hans Uthgifne Obligation Dat: den 30 Julij 1669, 130 D:r Kopp:r m:t som han till sin Frände Sahl: Dn: Abrahamum Neocleandrum och hans med arfwingar är skyldigh blifwen, hwilken prætention bem:te Gabriel Johansson är updragen); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 22.–24.1.1683 f. 266 (Företrädde hans Excellences Kongl: Maij:ttz Rådz och her Skattmestarens högwälborne herres her Steen Bielkes, Oppå Högwälborne Jungf: Maria Elisabet Bielkes wägnar constituerade Fullmächtige, Bookhållaren Wählbet:de Gabriel Neoclander. Jatkuu 22.–25.6.1683 f. 293v), Eurajoen käräjät 24.–26.3.1684 f. 566 (Lufwia Herrskapz Bookhållares Gabriel Neocleandri förloff), Lapin käräjät 7.–8.10.1685 f. 772 (Axel Andersson Neoclander), Lapin käräjät 22.–23.1.1686 f. 776v (Axel Neocleander); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–11.11.1684 s. 1584 (Sahl:ge Hindrich Fabermans (katso 4898) Handelzmannens i Åbo effterlåthne Enkias Hustru Anna Anderssdotters Neocleandræ Räckningh); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 24.7.1686 (Oplästes för Bårgerskapet Stadzens Fullmächtiges Gabriel Neocleandri å Nystadz wägnar, så hoos hans Kongl: M:t som utj Kongl: Statz Contoiret uthwärckade bref och resol:n, angående 3 åhrs frijheeter som hans Kongl: M:t Staden allernådigst haf:r benådat medh, hwarföre och Bårgerskapet sielf nu godhwilleligen Fullmächtigen medh 350 D:r K:m:t låfwat förnöija, effter taxeringen at opbäras), Uudenkaupungin RO 11.9.1686, Uudenkaupungin RO 9.5.1691 (Gårdzkiöpet emellan Simon Påhlsson och Klåckaren Axel Neocleander opskiötz till dess Simon tillstädes kommer, emedler tijdh blifwer Klåckaren så länge uthj gården); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 15.5.1697 (Klåckaren Axell Andersson); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 26.2.1700 (Klåckarens Axell Anderssons angifwande), Uudenkaupungin RO 13.8.1700 (Klåckarens Sahl: Axel Anderssons Enckia insinuerade Sahl: H:r Baron och Landzhöfdingens H: Lorentz Creutz Remiss till Borgmest: och Rådh, dat: d: 15 Martij 1693, angående dett bem:te Klåckare j sin Lijfztijdh sigh beswärat öfwer Rådman Harald Ohlsson, som skall sigh en Muradh Graff j Kyrckian, mitt under ingången igenom Chorbalken belägen, och han Faderbroder och Rådmans hustrus förra Man , fordom Kyrckioherden här j Staden Sahl: H:r Eliæ Nicolaj för detta tillhörigh ifrån merbem:te Klåckare sigh tillägna), Uudenkaupungin RO 20.8.1700 (angående en Muradh Graff ... Rådmans [Haraldh Ohlsson] hustru inga Barn effter bem:te Kyrckioherde [Elias Nicolai, katso 1112] hafft); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 19.8.1657 (Abrahamus Andræ beswärade öfuer Matz Teppojlann, att hans Modher Sahl: M: Andræ Enckiann icke kan mechtig blifua det Testament be:d Matz skylligh ähr att ährleggia för sin Swär Modher Sahl: h: Karin Teppojlan), Rauman RO 17.4.1658 (Föresteegh Do:nus Olaus Grå 389 Fullmechtigat aff hwstrw Anna Arons dåtter, Sahl: M: Andræ, fordom Kyrckeheerdens här i Raumo Enckia, och Rätten tillkänna gaff, att Majsa Tiulan, sampt medh hennes dåtter Carin Erichz dåtter, hafua sargat Kyrkeheerdes Enkias häst), Rauman RO 7.6.1658, Rauman RO 5.9.1658, Rauman RO 12.2.1659; KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 18.6.1660 (Abrahamus Andreæ anhölt Execution om hans Sal: Fadherss H:r Andreæ fordom Kyrkeheerdens här i Stadhen restantzier effter ihnlagd Specification), Rauman RO 7.7.1660, Rauman RO 8.8.1660 (Studenthen Samuell Zachariæ 1301 anklagade Båtz Mannen Matthiass Erichzson att han uthj sin dryckessmååll, inkommett uthj Sal: Andreæ Enkians Stugu medh Ryttharen från Corrilla, där Studenten suttitt medh Enkiones Son Abrahamo Andreæ, och sagdt alla Präst Söner ähre hoorkarlar), Rauman RO 5.9.1660; KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 16.2.1678 (Axell Andersson aflade sin Borgare eed); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 13.3.1682 (Axel Andersson Neocleander), Rauman RO 10.4.1682 (Borgerskapet beswärade sigh öfwer Amptmans Sal: Anders Jönssons Enckia hustro Anna Neocleandria, henne hafwa i sinnet at wilia öfwerföhra til Stockholm 1 Par Oxar, och såsom hon ingen Skatt uthgior, ej heller boor i Staden, uthan i Masko S:n, begiärte dhe, sådant måtte henne förbiudas), Rauman RO 15.4.1682 (Sahl: Anders Jönssons Forssmans Enkias Skutass arresterande i Stockholm), Rauman RO 7.4.1683 (Förekom Amptmans Sahl: Anders Jönssons effterlefwerska Gudhfruchtigh hustru Anna Andersdotter Neocleandra, beklagandes sitt elendiga tillståndh hon fattiga Enckia medh sijna många små Fadherlösa barn swäfwar uthj, icke allenast för medelst sijna Sahl: Mäns dödelige frånfälle, uthan sedermehra hafwer hon förmedelst Eeldh och wåda brandh all sijn ringa egendoom bortmist), Rauman RO 20.3.1686 (Jöran Sårri framkom nu tillbiudandes sin Eedh adt han nästleden höst på dygdesamma hustro Anna Neocleanders wägnar hafwer betalt åth dess Broder Gabriel Neocleander 8 D:r K:m:t föregifwandes nu qvitantzet wara förkommit, som således effter begiäran togz ad notam), Rauman RO 18.9.1686 (Förekom Bookhållaren Wälbet:d Gabriel Neocleander framwijsandes hans höga Nådhes H:r Landzhöfdingens remission till Borghmestare och Rådh Dat: Åboo Slåth d: 8 hujus Lydande, adt skohla optaga den saaken emellan honom Bookhållaren och hustro Anna Sonck, adt afhielpa och döma; Men såsom dett är een wijdhlöfftigh saak, icke allenast om Bookhållarens förtiente Penningars Arresterande, uthan och förebär sigh hafwa dess föruthan een stoor prætension upå sin Sal: Swärfadhers[!] Wyrdige och Wällärdhe H:r Abrahami Sonckz 143 Qwarlåten Egendoom om Arff, effter sin Sal: Modhers Gudhfruchtigh Hustru Anna Stierna till Sånckens Arfwingar. Såsom och Henrich Sonck låtit sigh förbiuda hafwa een stoor prætension till bem:te H:r Bookhållaren), Rauman RO 3.11.1686; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 26.1.1706 (Likmätigt dygdesamma Matronans hustru Anna Neocleanders bref af d: 22 Novembr: nästl: 1705, till denne Magistraten, blifwer hennes och des Sahl: Systers, Samarfwingars andelar utj deras Faders Sahl: Kyrckioheerdens M:r Andræ Neocleandri murade Graff här utj Raumo Klösterkyrckian utj Choret belägen, till deras säkerheet inprotocollerat; Så att dhe intet må graveras förmedelst hwadh kiöp hennes Broder Sahl: Axel Neocleander eller ock hans Enckia Lisbetha Johansdotter om sin andehl där utj till Bårgaren Michell Jacobsson Rönn för 40 D:r K:rm:t giort hafwa förnimmes, som således ad acta publica insereres), Rauman RO 11.3.1708 (Enckia dygdesamme Matronan Anna Neocleandra som nu ifrån Åbo hijt rest, och fordrade af förre Cappellans Sahl: H:r Mathiæ 1915 arfwingar betalning för een graf, som henne tillhörig, och hon sielf kiöpt hade, Klåckaren Thomas wiste besanna att den och här i Raumo Klöster Kyrckian på lilla gången när wid Predjkstohlen belägen är, och både Sahl: Caplan H:r Matthias samt hans hustru där utj begrafne äre, hwilcket hon påstodh att utan hennes wethskap och willja wore skedt ... han Sahl: M:r Andreas [Neocleander] A:o 1640, wid win ankomst till församblingen, begynt att annotera om begrafningar och Bänckar sampt Kyrckians Inventarium, och han den hållit i all sin tijdh han Kyrckioheerde warit; dock intet det ringaste finnes antecknat om han ens någon egen Graf ägt, eller mindre kiöpt hade, icke Enckian heller nu något bewijs där på framtee kunde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 304; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 22 passim (isä); Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 195 (8.1.1639, Begiärte H. N. numerum hac vice in philosophia promovendorum. Och ther hoos strax affsadhe, honores hos Academicos absentib. esse conferendos. Nampngoffwe therföre effterföliande personer: ... Andreas Neocleander lector Aboensis ...). — A. Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. Genos 5 (1934) s. 97.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Neocleander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1425>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.