Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Johan Fabricius Johannes Andreæ, Pälkänensis 1127. Vht: Pälkäneen kirkkoherra Anders (Andreas Matthæi) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1655/56 [Fabricius] Joh. Andreæ Pelkens _ 54. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Johannes Fabricius. Pelkenensis. Respondentti 19.11.1656, pr. Eskil Petraeus U1. — Amiraliteetinsaarnaaja, ero 1671.

Veli: Tyrvään kappalainen Abraham Fabricius 627 (yo (1648), † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #86; KA valtakunnanregistratuura 11.9.1671 f. 172 (Till Biskopen i Åbo för een Ammiralitetz Präst om accommodation). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 189–190, 191; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 340 (11.9.1671), 343 (Biskop Gezelii skrifvelse till Kongl. Maj:t om någre Prestemän. Den odaterade akten är affattat i Stockholm kort efter 1671. Dhesse ähro the präster som nu (på 2 åhrs tijd ungefähr) haffua molesterat H:s Kongl. Maij:tt om promotion och giort ther hooss en osan berättelse om theres tillstånd ... 3. Her Johan Fabricius Ammiralitetz prädikant, kom till Åbo medh dhet högl. Kongl. Ammiralitetz Collegij, såsom ok h:s högGr. Excell:ie Rijkz Drotzetess recommendationer att bliffua Pastor i Pelkene, till huilken försambling her Petrus Procopæus (katso 953) hade h:s Kongl. Maij:tz Breff; och effter dhenne her Peder, som öffuer 30 åhr haffuer warit Capellan cederade en annan prästman 556, som hade warit präst i 20 åhr och togh antecessoris 81 Enkia i Pelkene, huilken satt i stoor skuld, och hade 8 stycken barn, ther ibland woro 3 fullwuxne döttrar, så kunde her John Fabricius som en ung man wäll haffua giffuit sig till fridz, män han säger sig ifrån sin tienst här i Stokholm, besuärandes h:s Kongl. Maij:t å nyo om befordring. Huilken nu om nattetijd i sitt huus haffuer wijgdt en ung person aff Adell, medh en ringa quinno, emodt Kongl. Maij:ttz hårda edict); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #86. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2898R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2905R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1127>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fabricius, Joh. Andreæ Pelkens. p. 54 || Sat. 86. – Respondens 19.11.1656 u. Petræus. Hans bror p. 50? En annan hans bror Abr. Andreæ (ej Josephi) Fabricius var år 1656 komminister (sockneadjunkt) i Tyrvis, enl. Strandb. redan 1647.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68.