Helsingin yliopisto

Tiedot

(1648) Abraham Fabricius Abrahamus Andreæ, Pälkänensis 627. Vht: Pälkäneen kirkkoherra (1635) Anders (Andreas Matthæi) ja N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 22.3.1648. — Apulaispappi Tyrväällä 1657, nähtävästi samalla komppaniansaarnaaja Uudenmaan kaksikasratsuväkirykmentissä (Vilh. Yxkullin rykm.). Tyrvään kappalainen 1660. † Tyrväällä 1685.

Pso: 1:o Brita; 2:o 1673 Margeta Abrahamsdotter Ikalensis (jäi leskeksi).

Veli: Sääksmäen kappalainen Anders Fabricius 1012 (yo 1653/54, † 1701).

Veli: amiraliteetinsaarnaaja Johan Fabricius 1127 (yo 1655/56).

Poika: apulaispappi Johan Fabricius 2328 (yo 1674).

Lanko: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Langon poika: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Viittauksia: KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 17.10.1662 f. 680v (Cappelan H: Abraham Andreæ kärde till Rytmästaren Wälb: Didrich Von Rieman, om ett Skåp som Johan Grimsten (katso 1796), skall 1659 honom gifwit för hans hafde omak uthi Inventerande på Ruotzala Gårdh); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 11.–12.3.1669 f. 34, Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 144v (Förekom Cappelan H:r Abraham Fabricus, Tillkänna giffwandes Huru såssom Han will edt Knehte ödes Hemman I Winckiläby Om 1½ öre Skatt och 1/3 M:l der Jacob Larsson tilförende åboodt hafwer, på frijheet Uptaga); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 13.–16.9.1675 f. 99, Tyrvään käräjät 7.–9.2.1678 f. 273v (att liqvidera emellan Cappellanen i Kyro Wällärde H:r Abraham Colckonium 1019 och dygdesamme Hustro Margareta Abrahamsdotter i Hätilä, om den geld dhem emellan wara kan), Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 337, 338 (Cappellanen wällärde H:r Abraham Fabricius kärde så nu som för detta till Fändrichens Johan Collins 1671 Hustro Catarina Persdotter om Ojansuu Engh, som hon under Pohiala Ryttare hemman, under Hätilä skall borta hafwa ... Henrich Henrichsson i Nändölä uthaf Kähranden producerat til witne, bekände förre Åboen på Hätilä, Cappellanen Sahl: H:r Joseph Sagittarium (katso 1634) begärt wed pass för 20 åhr sedan sin Eng igen uthaff Fru Beata Sigfredzdotter på Rautjåki, hwilken Eng hefdades under Pohiala); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 10.–11.2.1679 f. 558 (Twisten, emellan Cappellanen Wällärde H:r Abraham Fabricium på Hätilä Ryttare hemmans wegnar och Fenrichen Manhaftigh Johan Colliin i Påhjola, angående Kijfwettäpä ell:r Pohjajerfwenpä engh), Tyrvään käräjät 4.–6.11.1680 f. 896, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 925; KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 24.–27.1.1682 s. 450; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 7.–11.1.1686 s. 11 (Till dygdesamme Matronas hustru Margeta Abrahamsdotters ifråån Hättilä begäran, förordnades nu af Rätten Nembdemännerne ... som skola liqvidera, och effter liqvido utmäta all Odisputerlig gield, som hon kan hafwa her i Sochnen, effter sin Sahl: Man at fordra, herflytande så af resterande Capellans Räntan, som annan försträckningh), Tyrvään käräjät 9.–11.8.1686 s. 164, Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–10.11.1687 s. 502 (wåd Eldh), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.11.1687 s. 523; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 29.10.–2.11.1691 s. 401 (Kom nu för Rätta Caplan Wyrdige H:r Jeremias Roos 2388 och opwiste dygdesamma Matronans hustru Margeta Abrahamsdotters Ikalensia skrift af Dato d: 8 Maij A:o 1688, hwaritj hon giör sig skyldig åth H:r Jeremias för des ofta hafde omak j Lijk Predijkningar Fem R:d:r in Specie, och der före opdrager honom en boda utj Kaukola byy till afbetalning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 35 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 341 (22.3.1648, ... käradhe till Abrahamum Andreæ hans saligh fadhers geldh 6½ dal:r), 359 (Abrahamus Andreæ Pelkenensis ... swaradhe sigh hafwa fleera syskon ... Detta remitteradhes till landz tingh); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36 (D. Abrahamus And.), 37 (D. Abrahamus, saligh past. son i Pälkene), 117 (D:nus Abrahamus, coadiutor i Törfuiss), 197 (Hr Abrahamus, pastoris swåger); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2898D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=627>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.