Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Henrik Procopaeus Henricus Petri, Uskelensis 953. * noin 1632. Vht: Uskelan Perttelin kappalainen Petter Hemmaeus (Petrus Thomæ, † 1679) ja Margareta Larsdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53 Prochopæus Henr. Petri Uskil _ 47. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1656. — Perttelin kappalaisen (isänsä) apulainen 1656. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Fabian Berndesin, myöh. Carl von Ahrensdorffin rykm.) komppaniansaarnaaja 1657, rykmentinpastori 1658. Someron kirkkoherra 1665. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. Valtiopäivämies Uppsalassa 1675. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Somerolla 31.7.1678.

Pso: Helena Nilsdotter Hammarman tämän 1. avioliitossa († 1720).

Pson seur. aviomies: Someron kappalainen Abraham Rautenius 2011 (yo 1668/69, † 1684).

Serkku: Salon kappalainen Erik Hemmaeus 800 (yo 1650, † 1669).

Veli: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697).

Veli: Loimaan kirkkoherra Kristian Procopaeus 1787 (yo 1665, † 1693).

Veli: amiraliteetinsaarnaaja Gabriel Procopaeus 1788 (yo 1665, † 1676?).

Poika: rykmentinpastori Nils Procopaeus 2865 (yo 1680, † 1697).

Lanko: majoitusmestari Magnus Hammarman 1011 (yo 1653/54, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; KA valtakunnanregistratuura 11.7.1670 f. 454 (Till Consistorium i Åbo för een Prästman Gabriel Procopœus at förhielpas till något pastorat ... hurusåsom wällärde H:r Petrus Procopœus för detta Sacellarius i Uschela Sochn hafwer underdånigst angifwit, dhet han intet kunde komma till bem. Sochn ehuruwäll han aff Edher dijt skall wara ährnader och församblingen honom begärte, underdånigst anhållandes, dhet han till Pällkänna pastorat som nu för tijden vacerar befordras må, emedan han een olderstigen Mann ähr och föregifwer sigh i Ministerio igenom sin långlige tienst sine åhörare et godt nöije bewijst hafwer); KA mf. ES 1747 (cc 6) Halikon ja Uskelan käräjät 30.4.–1.5.1649 f. 655v (Cappalan herr Peer wedh S:te Bertills Kyrckia gieldh gaf tillkenna huru sossom adt han hafuer taalt medh een bonde, Simon Bertillsson i Hächkänäby för måtthe adt han hafuer sigh tillhandlat hans hemman för Rätta, för 230. D:r K: M: der före förste gångon wplystes); KA mf. ES 1749 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 7.–9.10.1673 f. 108v–109v (Å Kyrckioheerdens i Somero Wyrdige och Wäällärde H:r Henrici Procopæi wägna, hans Broder H:r Johannes Procopæus Rätten föredrogh, huru såssom bem:e H:r Hendrich medh een Skräddare ifrån Åbo Hendrich Hendrichsson ben:dh (vertaa 3635) om Låppis hemmanetz uthj Uskela Sochn besittiandhe warit uthj långligh Action, och den Höglåfl: Kongl: Håffrätt der om nådigast således resolverat, att sedhan som Skräddaren Meliorationem och öfwerbygnadhen på huussen till bem:e Pastorem ehrlaght han och hemmanet Possidera skolle); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 23 (Kyrckioheerden i Sommero Sochn Ehrwördige och wäl Lärde H:r Henricus Petri Procopæus föredrogh Rätten huru som han å sin hustrus Elin Nielsdåtters och hennes med Erfwingars wägnar hafuer någon Arfz prætention till fordom Lagh Läsarens Johan Mårthensons [lainlukija Hans Mårtensson, Brennerus-sukua, vrt. 1189] i Bothby Erfwingar, hwilken saak wid Härädz- och Laghmans Tingen är handterat worden). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 3, 3 passim (isä), 66, 175, 191; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 343 (... att bliffua Pastor i Pelkene, till huilken försambling her Petrus Procopæus hade h:s Kongl. Maij:tz Breff; och effter dhenne her Peder, som öffuer 30 åhr haffuer warit Capellan ..., katso 1127); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 64 #222 (30.6.1665). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 339; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1060 (Procopaeus Taulu 2); A. Wilskman, Bidrag till släkten Procopaeus' äldsta historia. SSV 1 (1917) s. 47; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #698D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 187; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #931, 3872H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=953>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.