Helsingin yliopisto

Tiedot

1656/57 Gustaf Hamnodius Gustavus Gabrielis, Alandus 1158. * noin 1645. Vht: Föglön Kökarin kappalainen Gabriel Hamnodius (Gabriel Olai, † nimitettynä Föglön kirkkoherraksi 1671) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1656/57 [Hamnodius] Gustav. Gabrielis [_ 55]. — Föglön kirkkoherran apulainen Kökarissa 1680. Hammarlandin Eckerön kappalainen 1695. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, palasi rauhanteon jälkeen. † Eckerössä 26.3.1734.

Pso: 1:o (jo 1680) Brita Hammar († 1703); 2:o 1706 Kristina Mansnerus tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: apulaispappi Gabriel Rothovius 2118 (yo 1671, † 1694).

Appi(?): Lumparlandin kappalainen Israel Hammar 732 (yo 1649/50, † 1678).

Veli: Gabriel Hamnodius 1157 (yo 1656/57).

Lanko: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Vävy: Seilin hospitaalin komministeri Krister Björkroth 4267 (yo 1697, † 1737).

Vävy: Eckerön kappalainen Daniel Lindqvist 5485 (yo 1725, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; KA mf. ES 3501, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 39 (18.10.1706, Arfskifte efter Sahl. Brita Hammar); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 14.9.1677 (då Gustavi Hamnodij Skutha stötte på ett Grund j Steenskärsfiärden, nu för ett åhr sedhan), Föglön ja Kökarin käräjät 9.2.1680; KA mf. ES 3236 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 5.9.1682 (af Coadjutore, H: Gustavo Hamnodio); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Föglön ja Kökarin käräjät 13.9.1686 s. 59 (H: Gustaff Hamnodius); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Föglön ja Kökarin käräjät 2.–3.10.1695 (Det androg Gabriel Olofzson j Kallby in för Rätten, huru såsom H:r Gustaf Hamnodius en tijdh bort åth bebodt ett Crono hem:n dersammastädes, och förr än han kommit till Eckröön at blif:a Cappellan, hwilcket hem:n Gabriel nu söker emoth des åhrl: Räntta till Cronan och Kongl: Maij:tt att Uptaga och besittia), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 16.–17.10.1695 (Cappellan H:r Gustaff Hamnodius föregaf, huru såsom han nu j förledne Sommars har blefwen if:n Kiökar hijt till Eckeröö Cappell Transporterat uti H:r Salomon Alanij 1966 ställe som nu mehra ähr Kyrckioheerde blef:n j Sundz S:n, hwar wedh han anhölt, att honom måtte till föllie af Kongl: Maij:ttz Allernådigste huusesyns förordning bewillias någre Män af Rätten som kunna besichtta, och j ögonsicht taga Huusen och Giärdzgårdarne etc: Wed dess föruntte Cappellans Bohl), Hammarlandin käräjät 14.–15.10.1696; KA mf. ES 3237 (Åland 11) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 2.–3.9.1697, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 5.–7.4.1698; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 22.–23.9.1703 f. 440 (att ingen Tingzpredikan ändå war förrättat ... befaltes länsman att han skulle ansäija Capellan H:r Gustaf Hamnodius som då samma wärck sig påtagit, straxt wille förrätta gudztiensten ... sedan bem:te Cappellan kom ifrån Krogen, blef honom igen af Ländzman påmint att fortfara medh gudztiensten, på det allmogen eij längre oppehållas skulle, och medh Tingz Ehrenderne skyndas, der emoth han läth swara sig i dag ingen Predikan willia förrätta ... blef här om medh Nämbden uthi wederbörandernes närwaru, intygat, att H:r Hamnodius wedh sin opkompst ifrån Krogen eij warit nychter, eij heller alldeles fuller, som tingzlagetz ordh lydde ... lämnas denne Saken, för det öfrige under Högwördige H:r Biskopens och Ven: Consistorii Högrättwijsa wijdare ijfrande), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 15.–17.3.1704 f. 580, 585; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 13.–14.8.1706 s. 711 (Cappellahnen Wyrdig och Wähllärde H:r Gustaf Hamdovius lätt genom Länsman Anders Buurman andraga dett han är sinnadh att träda i annat giftermåhl och dy sinnadh är sine barn medh des Sahl: hustru först lagligen afwittra, anhållandes att någre gode Män måtte förordnas Inventeringen och deelningen förrätta); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 1.–3.2.1709 s. 120 (Cappellan här widh Eckeröö försambling Wyrdige och wähllärde H:r Gustaf Hamnodius, inlade en skrift des medelst han till sin Kära hustru dygdesamma Matrona Christina Mansnera Testementerar att efter dess dödelig afgång af hans andeel i boo, uthom des barns och Erfwingars åtahl bekomma en Ny Cammare Een Ljten bodh geent emoth en Ljten Lada och fäähuus på backen, 12 Lodh Sölf:r hans Gullring, sampt halfparten i wäderqwarnen hwilket Testemente som medh Nampn och Signete bekräftat är, efter wählbem:te H:r Hamnodii begäran till större säkerheet Landsens Protocoll insereres); KA mf. ES 3242 (Åland 17) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.–11.2.1713 s. 69. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 430; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 269 (30.3.1668, mainitaan eräs Gustavus Gabrielis), 277 (16.4.1668, Gustavus Gabrielis). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 3; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 65; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 150; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2415 (1714), 3363 (1715), 4519 (1716), 6025 (1720).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Hamnodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1158>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.