Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Daniel Mansnerus Daniel Andreæ, Alandus 1297. * noin 1640. Vht: Kumlingen kirkkoherra Anders Mansnerus (Andreas Nicolai, † 1658) ja Anna Danielsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1658/59 Mansnerus ‹Etunimi David on yliviivattu ja viereen on kirjoitettu eri käsialalla Daniel.› Andreæ _ 60. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Daniel Andreæ Mansnerus, Aland. | Pastor in Föglö. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1661 – kl. 1662. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1670. — Kumlingen Brändön kappalaisen apulainen 1671, kappalainen (1679). Föglön kirkkoherra 1692, luovutti viran vävylleen 1708. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1694. † Föglössä 29.6.1710.

Pso: Elisabet Mårtensdotter Hulterstadius (jäi leskeksi).

Isäpuoli: Kumlingen kirkkoherra, FM Paul Jeronius 567 (yo 1647, † 1686).

Veli: Kumlingen kirkkoherra Isak Mansnerus 1935 (yo 1667/68, † 1698).

Poika: Lemlandin kirkkoherra Paul Mansnerus 4017 (yo 1694, † 1738).

Poika: Sottungan kappalainen Anders Mansnerus 4205 (yo 1696, † 1747).

Tyttärenpoika(?): Kökarin kappalainen Karl Ekeroth 6377 (yo 1737, † 1763).

Lanko: Inkoon kappalainen Anders Ståhlfot 828 (yo 1651, † 1676).

Lanko(?): Sillerudin kirkkoherra Nils Gilberger, myöh. Gilbergius 908 (yo 1652, † 1698).

Lanko: Jomalan kappalainen Henrik Nucenius, myöh. Hassel 949 (yo 1652/53, † 1698).

Lanko: Eckerön kappalainen Gustaf Hamnodius 1158 (yo 1656/57, † 1734).

Lanko: apulaispappi Gabriel Rothovius 2118 (yo 1671, † 1694).

Lanko: Inkoon kirkkoherra Matias Krook 2161 (yo 1671/72, † 1692).

Vävy: Föglön kirkkoherra Johan Ståhlbom 2879 (yo 1680, † 1737).

Vävy: Kökarin kappalainen Erik Lindqvist 3865 (yo 1692, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Bor. osak. matr. #93; KA valtakunnanregistratuura 24.5.1642 f. 431 (Confirmation för Her Andrea Nicolaj Mansnero på Kumblinge Prestegäldh opå Ålandh), 13.11.1686 f. 831 (Till Biskoppen i Åbo angående hans intercession för H:r Daniel Mansnero at komma till Kumblinge Pastorat, hwar på H:r Nils Grubb 1371 redan Kongl. Maij:tz Collation ehrhållit), 9.4.1687 f. 157 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Kyrkherdens uthi Kumblinge på Åhland H:r Daniels Mansneri ansökningh at få Kåskipä Ödeshemman ... Dhet haar fuller, som Wij af edert underdånige bref, daterat d. 26 Martij sidstledne, nådigst sedt och intagit, Kyrkioherden H:r Daniel Mansnerus anhållit, at i förmågo af fordom Kongl. Rådetz och Drotz:s Gr. Pär Brahes bref gifwit bem:te Kyrkeherdes Antecessori d. 28 Septembr. 1639, så och Landzhöfdingens Haralld Oxes giorde förordningh dat. d. 26 Aug. 1672 få niuta Kåskipä Ödeshemman om 33 m:rs land jordh qwidt och fridt för alle dher aff gående uthlagor ... Dy kann denne frijheeten och benådningen honom icke effterlåtas, uthan böhr han här effter skatta dherföre), 5.12.1687 f. 672 (Til Reductions Commissionen om Capellans bolet på Brändön och Åland i Koskenpä by ... Det gifwer Oss Dom Capitlet uti Åbo underdånigst tilkiänna, huruledes det lilla Capellans bolet på Brändön och Åland i Koskenpäby är nyligen reducerat, såsom skulle det warit et beneficium under Prästegården i samma Sockn, där det dock allenast skal wara gifwit til Capellans bol, och som Capellanen därsammastädes H:r Daniel Mansnerus, förutan det han älliest är fattig, och sitter wid trånga wilkor uti farwägen emellan Åland och Finland, skulle förmedelst berörde hemmans bortmistande aldeles blifwa huswill, där lickwäl så han som hans antecessorer merbemälte hemman för Capellans bol alt ifrån 1639 roligen och under slika wilkor som andra Capellaner possiderat och åtniutit; Altså Intrercederar bemälte dom Capitel för honom underdånigst, at Wij i Nåder täckes låta bemälte lilla hemman så häreffter som för detta blifwa et Capellans bol där i giället ... Men kunne därtil icke aldeles samptyckia före än Wij hafwe jämwäl inhämptat aff Eder närmare underrättelse härom), 18.1.1688 f. 25 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz, angående Cappellans bohlet på Brändöön ... hemmanet Koskenpä på Brändöön uthi Åhland, som förre Capellanen dhersammastädes H:r Johan Bang af öde uptagt, och ränttar allenast 13 D:r 22 öre 6 3/10 th:r Silf:r mynt, befinnes af dhe älldre Cronones Jordeböcker wara A:o 1639 d. 28 Septembr. aff dåwarande General Gouverneur Grefwe Pär Brahe på Embtes wägnar lagdt under Brändöö Capell i Kumblinge Sochn till Cappellans bohl, och således under den titulen uthi Räkenskapperne afföres ...), 18.1.1688 f. 26 (Till Cammar Collegium att uthfärda immission på hemmanet Koskämpä uthi Åhland belägit, till Cappellans bohl på Brendöön); KA mf. ES 1886 (ll 11) Inkoon käräjät 5.–6.2.1694 s. 1 (Förmyndare. Katso 2161); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Kumlingen käräjät 8.11.1641 s. 47 (D:nus Martinus Sacellanus [Kumlingen Brändön kappalainen Martinus Olai Hulterstadius]); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Kumlingen käräjät 29.3.1655 f. 90 (Kyrckioherden H: Anders kärde till Larss Bertelsson och Simon Jönsson i Seglinge att han medh sin hund har kört hans kalf:r i siön på Snäcköö); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Kumlingen käräjät 8.4.1657 f. 161v (Pastorn Wyrd: H: Andreas); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Kumlingen käräjät 14.2.1672 s. 57 (Coadjutor wid Capellet, H: Daniel Mansnerus, angaf Brändöö boerne, at dhe öfwer Kyrkiowägen hafwa upsatt månge Gärdesgårdar, så at man medh störste Beswär kan komma til Kyrkian, efter som inge Grindar äre på be:te Gärdesgårdar. Afsadhes fördy, at Brändöboerne, förmedelst Grindar hålla Kyrkiowägen richtigh); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Kumlingen käräjät 11.3.1675 (Coadjutor H: Daniel), Kumlingen käräjät 24.9.1679 (Sacellanus H: Daniel Mansnerus), Kumlingen käräjät 12.2.1680 (Olaus Martini Sacellani Son j Koskinpä); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Kumlingen käräjät 17.5.1681 (Olaus Martini i Kåskinpä); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Kumlingen käräjät 22.2.1686 s. 3 (Olaus Martini i Kåskiämpi), 7 (Witnades af Nämbden, at Olaus Mårtensson i Kåsskänpi, Anders Marckusson ibidem, och Olof i Biörnholma, äro broderbarn med Olof Månsson, hwilcken för 20 åhr sedan gifwit sigh hädan wth på Seglation, och nu Spöries wara dödh), Kumlingen käräjät 17.9.1686 s. 63, Kumlingen käräjät 17.9.1686 s. 64 (Fordrade hans Wyrdigheet H: Hindrich Hassel 949 Comminister Jumalensis å sine barns, och M:r Erland Stålfoot å sine bröder barns, Sahl: H: Anders Stålfootz 828 arfwingarz wägnar, Eed, af de Syskonen som först öpnat Sterbhuset at inthet woro där funnet i Skriffter och Perseler, som icke angifwit och framburet woro; deras Wyrdigheter H: Danniel Mansnerus och H: Gabriel Rothovius, swarade, at de sig det inthet undandraga, ähr brodren Samuel som nu war borto åth Räfwel, och det aldra först öpnat), Kumlingen käräjät 11.3.1687 (Företräde Comminister uthi Jummala wyrdige H:r Hindrich Hassell och fordrade Sin Swåger Samuel Andersson till Eed, det han intet af honom woro rördt eller wndandålt i Sterbhuset ... brodren H:r Daniel witnades wara siuk, och Swågren H:r Gabriel i Föglöö), Kumlingen käräjät 7.2.1688 (Låto Sahl: Mag: Paul Jehronij arfwingar H: Hindrich Hassel, H:r Daniel, H: Isaac och Samuel Mansneri intäkna, at de sins emillan numehra woro wäl sins lijkte uthi de dem emillan warande Arfz prætensioner); KA mf. ES 3236 (Åland 10) Kumlingen käräjät 3.–4.8.1694 s. 8 (Cappellan H:r Pehr Portlinus 1159 beswärade sigh öfwer sin Antecess: Kyrkioheerden Wällärde H:r Daniel Mansnerus); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Föglön ja Kökarin käräjät 2.–4.3.1696, Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–29.4.1696 (Olof Mårtensson Ullerstadius), Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–29.4.1696 (Då Handelsmannen Wählachtat Johan Portmans ankomne Skrifwelse till denne Rätten dat: Stockholm d: 17 Martii sidstl:ne wardt up Läsen, der uti han föredrager, huru såsom Olaus Martini Ullerstadius j Simsiela by Sundz S:n sampt Olof Biörnsson och Anders Markuson här j Kumblinge haf:a befullmechtigat honom å deras wägnar att fodra och uth kräfja något arf effter den afledne Coffordie Båtzman Olof Månsson Hålm, hwilkens qwarlåtenskap och Egendom skall wara förwarat under den Edle och Högdt:de Magistratens sampt arfz Collegii disposition j Stockholm ... Allmogen och Tingz Laget enhälleligen intygat, att desse ofwanrörde personer äro den afledne Olof Hålms närmaste Erfwingar), Föglön ja Kökarin käräjät 11.–12.8.1696 (Kyrckioheerden Wällärde H:r Daniel Mansnerus beswärade sig öfwer sine grannar dhe Biörsboda boar j det dhe hwart åhr med sine gietter tillfoga honom stoor ohägnad uppå dess åkrar och hägnar), (een attest af Pastorskan dygdesamme Matronan Elisabeth Hulterstadia och dess dåtter Anna Mansnera underskref:n); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 3.8.1697, Föglön ja Kökarin käräjät 9.–10.8.1698 (Den förlijkning som Pastoren H:r Daniel Mansnerus och för detta Tullnären Wälbet:de Erich Portman (katso 548) sins emellan nu Inn för Rätta ingådt, således att Pastoren för sig och sine effterkommande niuter och behåller som sitt laga fång uthom någon af Portmans och dhe andre Hans Erfwingars den ringaste mehn eller åtalan 2 st: Bodar, och 1 lijtet Boskapzhuus emot dhe pertzedlar som sig till 46 D:r K:m:t inalles bestiger och Tullnären Portman i Stockholm allaredan undfådt); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Föglön ja Kökarin käräjät 26.–28.2.1707 s. 273, 276 (dragandes doch någon wåhn och misstanka på Kyrkioheerdens H:r Daniel Mansnerii Son Daniel Mansnerum hwilken i fiohl skall skutit des hundh ihiähl som nu icke tilstädes är, uthan i Åbo stadd; Altså opskiutes denne Saken till Nästa Ting); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Föglön ja Kökarin käräjät 26.–27.8.1707 s. 462 (Kyrkioheerdens Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Daniel Mansneri Son Daniel Mansnerus den yngre ... Isak beropade sig på Studenten Gumund Rothovium 4989 som är Mansnerii Syskone barn, den han till vitne hit stemma låtit ... men om hunden har han wähl hört berättas att en Gåsse om 15 åhr ben:dh Johannes Velonius (katso 7559) som nu widh Åbo Skohla wistas skall skutit hunden för 1 och ½ åhr sedan), Föglön ja Kökarin käräjät 21.–22.2.1708 s. 265, Föglön ja Kökarin käräjät 7.–8.9.1708 s. 464 (Vice Pastor H:r Johan Ståhlbom påminte sin Swärfaders H:r Daniel Mansnerii wägnar angående den saak som Sahl: Isack Isacksson i Biörsboda moth Kyrkioheerdens Son unga Daniel Mansnerus andragit om en hundz ihähl skiutande); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Föglön ja Kökarin käräjät 18.–20.9.1709 s. 479; KA mf. ES 3241 (Åland 15) Kumlingen ja Brändön käräjät 17.9.1710 (H:r Peer Portulinus 1159 beswärade sigh, att han låtit citera Cappellahn H:r Anders Mansnerum för een båth, som han lätt ifrån honom taga för 27 D:r K:m:t, som H:r Peer warit skyldigh till framledne Kyrckieheerden Sahl: H:r Daniel Mansnerum), Föglön ja Kökarin käräjät 4.–5.10.1710; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–14.9.1711 s. 295. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 236, 275, 333, 403; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 81 passim (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 321 (1686), 322, 374. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 18, 23; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 99.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Mansnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1297>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.