Helsingin yliopisto

Tiedot

1657/58 Johan Leistenius Johannes Olai, Finno 1194. Vht: Rauman kappalainen Olof Leistenius (Olaus Johannis, kotoisin Ulvilan Leistilän kylästä, yo Uppsalassa 2.11.1625, † nimitettynä Rauman kirkkoherraksi 1658) ja Elisabet Mårtensdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1657/58 [Finno] Joh. Olai _ 57. — Rauman pedagogion apuopettajana 1660-luvulla. Säkylän kappalainen. † Säkylässä 1670.

Pso: 1666 Karin Bertilsdotter (elossa 1696).

Pojantyttären poika: sotakomissaari Henrik Johan Stener 8452 (yo 1763, † 1805).

Veli: Pyhämaan kirkkoherra Jakob Leistenius 1737 (yo 1664/65, † 1697).

Pojanpoika: Säkkijärven kirkkoherra David Leisteen 5557 (yo 1727, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; KA mf. ES 1923 (mm 9) Eurajoen käräjät 12.–13.6.1656 f. 246v (Britha Staffansdotter i Leistilä och Ulfzby Sochn kärde till Mårthen Konstar i Pannelia, om hennes Moor Moders Arff både för Fäderne och Möderne för 80 åhr sedan wedh pass fallit, hwilcken ähr i tridie Leedh medh Mårthen); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 31 (Emedan såsom Oloff Simonsson i Stoor Säkylä sielf tilstår sigh kallat Coadjutorens Sahl: H:r Johan Leistenij Enckia, hustru Carin Bertilsdotter, Kapina Kaija, Ty feltes han för oqwädes ord det 43 Cap:l Tingm: B: L: L: lijkmätigt till sina 3 m:r); KA mf. ES 1928 (mm 21) Euran käräjät 17.–19.9.1691 s. 379; KA mf. ES 1930 (mm 29) Euran käräjät 26.–28.1.1696 s. 57 (Mönsterskrifwaren Johan Leistenius föredrog Rätten opå sin Moders Karin Bertillsdotters wägnar); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.3.1657 s. 16 (Företrädde Een diekne Johannes Erici rätten tilkenna gaff, huru såsom Hans Träfooth hafuer honom och hans medh Consorter om Nattetijdh medh hugg öfverfallit ... Johannes Olaj och Jacobus Ericj Effter giorden Edh å lagh book, bekende, at Johannes Ericj hade blånaden på ögat, medh hand slagit); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 28.1.1650, Rauman RO 25.1.1651 (Her Oloff Skolmästare), Rauman RO 7.7.1651 (Ähre:ge och Wällerde Herr Oloff Kyrkiewärden gaff tilkenna, huru såsom Kyrkienes broo wil neder falla, och Melchior Hendersson hafuer Kyrkienes Tegelss betalning ähnnu hoos sigh), Rauman RO 2.3.1653, Rauman RO 27.8.1653, Rauman RO 14.10.1657, Rauman RO 16.1.1658 (Angaff Johan Påellsonn att Segfre Hinrichzsons Sahl: Fadher hadhe försåldt 1 T:na Skrädd Miöel uthj Stocholm, hwilcken Miöel T:na H:r Johan Johannis Lejstenius hadhe sändt till sin Moders behof från Nylandh), Rauman RO 5.3.1659 (Denn Reckning Sahl: H:r Olaus Johannj d: 22 Novembris uthj Rätten Inladhe ...), Rauman RO 4.7.1659 (Opbiudhes Sahl:ge H:r Olaj Leistenij Gårdh Järilen, första gångån, hwar uthj han för detta een tridie för sitt arff innehafft, och aff hans Swåger Johan Påellson twå deel till sigh lööst), Rauman RO 15.8.1659 (Studiosus Johannes Olaj); KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 11.8.1660, Rauman RO 5.9.1660 (Sal: Mester Anderss Son Abrahamus och Sal: H:r Oluffz Son Göstaff); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 14.8.1682 (Första gången Upbiudes hust: Anna Kauckes saaker som hon af sin Moder låtedt Exequera), Rauman RO 21.8.1682 (Andre gången upbiudes H:r Olofz Enckias saaker Exequerade til hennes dotter hustro Anna Kaukeis); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 22.11.1689 (Caplans åkrarne, katso 1915). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII), 89 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 274, 478, 480, 507, 523, 525; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21 passim (isä), 159 (Hr Olofz Leisteni enckia, hust. Anna‹!› Mårthensdotter); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 379, 438. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 230; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 781 (Leistenius Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3954G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Leistenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1194>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.