Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Matias Arvelius Matthias Johannis, Satacundensis 1915. Vht (Jokipii 1954): Eurajoen kirkonkylän Arvelan talollinen Hans Pettersson ja Margareta Michelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1667. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Matthias Arwelius. | Sacellanus Raumoensium. — Rauman pedagogion kollega 1675. Rauman kappalainen 1678. ‡ Raumalla 8.11.1698.

Pso: Maria Mårtensdotter Sylvenius († 1701).

Poika: apulaispappi, ent. kirkkoherra Virossa Johan Arvelius 4371 (yo 1698, † 1738).

Poika: Nigulan kirkkoherra Mårten Arvelius 4847 (yo 1705, † 1732).

Lanko: Mynämäen nim. pitäjänapulainen Simon Sylvenius 1309 (yo 1659, † 1678).

Vävy: Rauman kappalainen Joel Pacchalenius 3984 (yo 1693/94, † 1707).

Vävy: Rauman kappalainen Johan Artolin 4516 (yo 1700, † 1715).

Vävy: Rauman kappalainen Erik Ardenius 5167 (yo 1711, † 1763).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #154; KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 19.–20.7.1677 f. 25v, 27v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 22.9.1679 s. 82; KA mf. ES 1927 (mm 17) Lapin käräjät 2.–5.1.1688 f. 10v; KA mf. ES 1934 (mm 42) Eurajoen ja Lapin käräjät 9.–13.6.1704 s. 785 (Otila hemman som till Cappellahns bohl dess [Cappellahnen i Raumo H:r Joel Paccalenius] Sahl: Swärfader Cappellahnen Sahl: Matthiæ Arvelio blifwit inrymdh och som Succession kommit att tillträda); KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 7.6.1675; KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 4.2.1678 (Första gången opbiudes Hauckas gårdh wed Wälkilä belägen, som Wäll:de H: Matthias Arvelius af Simon Eskellsson sig tillhandlat hafwer); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 6.2.1682 (katso 371), Rauman RO 7.8.1682, Rauman RO 9.10.1682, Rauman RO 26.2.1683, Rauman RO 14.8.1686 (Caplans Wällärde H:r Mathiæ Arvelij hust: dygdesamma hustro Maria Mårtensdotter beswäradhe sigh öfwer Hustro Walborgh Rahwoi som skohle hon och samma gångh i Wälckilä öfwerijlat henne med otijdige ordh, kallandes henne till Lögnerska, märr, stoorbelgh och dranckbytte); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 22.11.1689 (Caplanen Wällärde H:r Mathias Arvelius beswärade sigh huruledess dhet skall falla honom för swårt att förrätta tiensten, emedhan Sahl: H:r Olofz Leistenij (katso 1194) änckia uthj många åhrs tijdh hafft Caplans åkrarne ifrån honom, anhållandess att han b:te åkrar kunde få och niutha sigh till godho); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 14.3.1691 (Wyrdige och Wählärde H: Matias Arvelius gaf till kiänna, huru att i går som war d: 13 huius, under Predikan skiedt Stortt Oliudh i Kyrkian på Nya Lächtaren Anhållandes där om randsakas), Rauman RO 26.8.1691, Rauman RO 14.9.1691 (Hustru Sussanna Mårtenssdotter (vertaa 3921) gaff tillkiänna, huru att hon för 20 åhr sedan gifuitt Cappelanens Wähllärde H: Mathiæ hustru som är hennes syster en hoop med ächtta pärlor, sökiandes nu aff henne där för betalning), Rauman RO 9.4.1692, Rauman RO 16.4.1692, Rauman RO 7.1.1693 (Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Arvelius föredrogh Rätten huru att han nu i Tiugu åhrs tijdh, tient här widh Församblingen, warandes allreeda till een godh ålder kommen, såsom och aff Hufwud arbete trötna böriar och wahnmechtigas, fördenskul han sinnat är i underdånigheet att sökia Höghe Öfwerheeten om Nådigst promotion till sin Ålderdoms opstödielse, och altså anhölt, dhet Borgmestare och Rådh sampt Borgerskapet, om hans lärdom och lefwerne, dheras intygan gifwa wille ...), Rauman RO 13.12.1693 (Bårgaren Mårten Hansson föregaf sin brodher Caplanen Wällärde H:r Matthias Arvelius wela hans Åker sig tillägna, och allreedo giödning dher opå uthkiöra låtit), Rauman RO 21.7.1694 (Saken angående barnamord, som Kånan Brita Markusdotter och Jacob Sigfredsson, hwilka ännu äre på flychten, hålles misstänkte före, bleff än företagen ... Detta ährendet opskiutes ännu till bem:te H:r Matthiæ hustros och flere wittnens ankomst), Rauman RO 23.7.1694 (blefwo fölliande wittnen dher uthinnan afhörde, aff hwilka Cappellanens Wällärde H:r Matthiæ Arvelii hustro Maria Mårtensdotter i Eedstadh bekände, sig hördt omthalas i Stadhen, att ...), Rauman RO 23.7.1694 (Capellanen Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Arvelius och hans Broder Bårgaren Mårten Hansson, hwilka warit twistige om een Åker täppa á 20 Capp:r uthsädhe, Äyhönpälisto kallat, som dheras Fahr Syster Sahl: Brita Bengtzdotter, H:r Matthias Testamenterat hafwer, hwilket Mårten sökt att ryggia), Rauman RO 28.7.1694 (Capellanens Wällärde H:r Matthias Arvelii hustro Maria Mårtensdotter beswärade sig öfwer Rådmans Ezechiel Olofssons hustro Lisbetha Thomasdotter (katso 4902), för dhet hon, nästledne Söndagh uthi Kyrkio bänken, sutit på hennes dotters Maria Matzdotters rygg, att hon medh stoor mödha opslapp, doch bleff hennes kläder under Lisbetha, som sedan satte sig i dottrens ställe neder i bänken), Rauman RO 4.7.1696; KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 7.3.1698 (Sahl: wördig och wällärde H:r Matthias Arvelius för någon tijdh sedan afgången är), Rauman RO 24.4.1699 (För detta Capellanens Sahl: H:r Matthiæ Arvelii Enkia Maria Mårtensdotter gaff tillkänna, huru som hon hafwer opå sin Mågz H:r Joël Pacchalenii 3984 befordring till Präste Embetet, een godh deel bekåstat ... hennes Son Stud: Johan Arvelius, som nu är i Åbo stadder); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 30.7.1700 (Caplans Åkrerne); KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 20.2.1701 (Bårgaren Simon Persson Neula berättade nu, att nästl: Söndagh som war den 17 hujus, under Caplans Sahl: H:r Matthiæ Arvelii Enkias Lijk Predikan, skall Eskil Eskilsson Linwäfware warit heel drucken i kyrkian sampt hafft stoort tahl och oliudh, som Opbördz Skrifwaren Henrich Tockliin skall åhördt medh många andra), Rauman RO 8.4.1701; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 11.3.1708 (Enckia dygdesamme Matronan Anna Neocleandra (katso 1425) som nu ifrån Åbo hijt rest, och fordrade af förre Cappellans Sahl: H:r Mathiæ arfwingar betalning för een graf, som henne tillhörig, och hon sielf kiöpt hade, Klåckaren Thomas wiste besanna att den och här i Raumo Klöster Kyrckian på lilla gången när wid Predjkstohlen belägen är, och både Sahl: Caplan H:r Matthias samt hans hustru där utj begrafne äre, hwilcket hon påstodh att utan hennes wethskap och willja wore skedt ... nu ingen af Sahl: Arvelij arfwingar mer här äre, än allenast dottren senare Cappellans Enckia Maria Arvelia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 71, 146–147, 153; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #154. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 194.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Arvelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1915>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.