Helsingin yliopisto

Tiedot

26.8.1658 Håkan Åkerlund Haqvinus Andreæ, Vestrogotus 1236. Kotoisin Länsi-Götanmaalta (Visingsön koulun matrikkelin mukaan Acklingasta, mutta Indexin mukaan Skarasta. Jälkimmäinen tieto viitannee Skaran lukioon). Visingsön koulun oppilas 2.1650 Haquinus Andreæ in Acklinge. | Legifer in Carelia. Ylioppilas Turussa 26.8.1658 Andreæ Haquinus, Scarensis _ 59:. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] \ 1658. d. 26 Aug. \ Haqvinus Andreæ. — Vähä-Savon vt. lainlukija 1663, vakinainen 1667. Omisti Rantasalmen Kurkelan. † Rantasalmella 1671/72.

Pso: 1663 Elisabet Mattsdotter (elossa 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #46; KA valtakunnanregistratuura 7.6.1689 f. 680 (Till vice Landzhöfdingen Johan Creutz Swar, angående lagläsarens Haquini Åkerlundz Äncka ... hustru Elizabeth Mattzdotter); KA mf. ES 2001 (oo 1) Säämingin ja Sulkavan käräjät 13.10.1640 f. 43v (wellärde Man H:r Matz Nicolaj läsmestare opå Ny Slåtz Malms Skoollstuffwa); KA mf. ES 2003 (oo 4) Ylim. käräjät 25.2.1663 (Föresteegh Haquinus Åkerlundh, Fullmechtigh aff Ryttmestaren Edle och welbördigh Jöran Pistolekors), Sulkavan käräjät 30.6.1663 (Nerwarandes Haquinus Andersson Åkerlundh sittiandes i Cronones Befalningz: stelle), Säämingin ja Kerimäen käräjät 22.–26.8.1663 (Förekom Margeta Peersdotter och ankla:de Håkan Andersson som haffuer hafft legersmåhl medh henne i Stockholm för 2 åhr sedan och rådt henne medh barn, huilket hon otijdigt födt haffuer för än det osuekt bleff, föregiffuandes att han henne Echtenskapet tillsagt haffuer och nu låtit sigh troloffua medh Sal: Rectoris H: Mathiæ Nicolaj (vertaa 1904) dotter Elisabet Matzdotter och henne lembnadt emoot sin loffuan, Han suarade sigh intet henne något Echtenskap till sagt vtan hon i hans druckesmåhl låtit honom haffua tillfelle och onekat sin oloflighet bedriffua, enär såsom dhe både tiente hoos Öffuerstl: Bartold Daumb ... hennes fader war een Amptman och heet Peer Andersson [Kemiön vapaaherrakunnan vouti 1637–50 Peder Andersson] Nembl: Hans Excell:s Greffue Erich Oxenstiernas Amptman i Kimito Sochn, hennes Moder heet Karin Mårtensdotter och bodde på Ladugårdz landet i Stockholm ... Felles Han Håkan efter det 3 Cap:ll Giffterm: B: att böta 40 m:r till 3 skifftes och giffua henne 10 D: K: m:t der offuan opå i förlijkningh), Leppävirran käräjät 30.–31.7.1666 s. 144 (Haquinus Åkerlundh Fullmechtigh aff upbördzskriffuaren förståndigh Erich Andersson), Rantasalmen käräjät 3.–6.12.1666 s. 216; KA mf. ES 2003 (oo 4) Puumalan käräjät 7.–8.1.1669 s. 9 (Förekom Cappellanen härsammastädes Hederlige och Wällärdhe H:r Johan Franciscj (katso 2121) och igenom inlagd Supplication sigh högeligen beswäradhe öfwer Ländzmannen, Påhl Wåckolain, det han honom medh grofwe och ährerörige Skiälss- och Smäde Ordh hafwer angripit ... Lagläsarens Haqvini Åckerlundz de dato d: 5, 6 och 7 Novemb: 1668 der öfwer håldne Ransakningh ... han [Lagläsaren] och H:r Johan ähre i Swågerlagh); KA mf. ES 2004 (oo 5) Tuomiokirjan lopussa Leppävirran käräjien 28.–29.11.1671 jälkeen (Detta uthu Lagläsarens Sahl: Haqvini Åkerlundz Maculatur doombook rätt extraherat wara witnar och effter Enckias Hustroo Elizabetz Matthiædotters begäran Underskrifwer And: G: Kyander Rand: P:), Rantasalmen käräjät 26.–30.10.1672 s. 12 (Fordom Lagläsarens Sal: Haquinj Åckerlundz Enckia Hustru Lisbeta Mattzdotters Fullmechtige Lendzman Jöran Larsson), 28, Rantasalmen käräjät 23.–24.1.1673 f. 35, Säämingin käräjät 3.–5.7.1673 f. 14v, Rantasalmen käräjät 18.–22.7.1673 f. 39, Rantasalmen käräjät 6.–8.7.1674 f. 62v (Såssom Johan Kilpeläinen förmedelst Hindrich Pesoins intygan, och egen bekännellsse, hafwer kalladt Sahl: Haqvini Åkerlundz Enkia hust: Elisabeta Mattzdotter Haukuva Koira, dy felltes han Kilpäläinen till sijne 3 m:r Sölf:r M:t), Kerimäen käräjät 13.–14.1.1675 f. 14, Rantasalmen käräjät 21.–23.1.1675 f. 22v (Anbelangande den Carbin som Sal: Laglesaren Haqvinus Åkerlundh haf:r af Lensman uthi Pomala Sochn Påhl Wåckolain till köps tagit), Leppävirran käräjät 14.–16.6.1675 f. 30v, Rantasalmen käräjät 3.–5.11.1679 s. 91, Rantasalmen käräjät 26.–28.7.1680 f. 50v, Rantasalmen syyskäräjät 1680 f. 56, Rantasalmen käräjät 29.–31.1.1681 f. 13 (Emellan hustru Elisabeth Mattzdåtters Hasialachdenniemj och Peter Tålfwainens Kurenlachdenniemj hwar å Enkian klagar Tålfwainen Swedie wärkadt och säden Een dehl affördt hafwer, förordnas ... Syn och besichtningh), 14, 14v, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1682 s. 56 (Förordnes Nembdemännerne Madtz Pesonen Och Henrich Pesonen, att werckstella Häradzdomen af d: 27, 28 och 29 Jan: 1665 medh der uppå fölgde Lagmans doom emellan Saligh laglässaren Haqvinj Åkerlundz Enckia Hustru Elizabet Madtzdotter och Anders Larsson afsagd); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 21.–23.3.1683 s. 61, 68, Kerimäen käräjät 3.–4.6.1684 s. 75, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1686 s. 55, 60 (Sahl: Laglässarens Haqvini Åkerlundz Enckia dygdesamma hustru Elissabeth Mattzdotter, rätten klageligen förebrachte, huru såssom hennes hästar, och all booskap, köer, getter, och fåår så länge hon i Stockholm war, sin nödh hoos Kongl: Maij:tt underdånigst at föredraga störte ähra, så at hon i stoor fattigdoom råkat är, och eij på något sätt kan sin Rustning præstera, och andra Cronones uthskylder betaala ... så att hon der igenom af hästar och booskap, som här i landet förnembste egendoomen är, alldeeles uthblåttat, hwilket alt effter begiäran ad acta fördes, och nu till ett lagliget och sandfärdigt Attest meddeeles), Rantasalmen käräjät 31.1.–1.2.1687 s. 49, Rantasalmen käräjät 27.–28.1.1688 s. 91, Rantasalmen käräjät 9.–10.7.1688 s. 199, Rantasalmen käräjät 3.–4.12.1688 s. 352; KA mf. ES 2007 (oo 8) Rantasalmen käräjät 5.–8.11.1694 f. 119 (framledne Lagläsarens Sahl: Haqvini Åkerlundz Enckias Elisabetta Matzdotters breef Daterat Narfwen d: 19 Martj 1693); KA mf. ES 2006 (oo 8) Rantasalmen käräjät 13.–15.2.1696 f. 29v; KA mf. ES 2009 (oo 14) Rantasalmen käräjät 16.–17.10.1700 s. 429 (Sahl: Lagläsarens Haqvini Åkerlundz Enkia dygdesamma hustru Ljsa Matzdotter i Puikoniemi); KA mf. ES 2009 (oo 15) Leppävirran käräjät 4.2.1701 s. 39; KA mf. ES 2009 (oo 18) Rantasalmen käräjät 30.–31.5.1704 s. 175 (des Son Ryttaren unde H:r Öfwerste Tisenhusens Regiemente Anders Åkerlund); KA mf. ES 2113 (tt 1) Kuopion käräjät 5.–7.3.1651 (Framträdde en Borgare ifrå Ny Slott Berndt Fool ben:dh och beswärade sigh på Her Matthiæ fordom Scholmästares der sammastädes Effterlefwerskas wägna, öfwer Kyrckiones Sexmän Här i Socknen, att de deels af några inthet hafwa Upfordrat några åhrs diecknepen:g:r, som dem wedh Häredz Tingh är pålagt att göra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658), 189–190 (23.11.1659, sättias i prubban), 191 (26.11.1659, Sentent.: ... Haquinus Andreæ böter för ett blodhsåår och twå blånader, som han hafwer slagit Johanni Fabricio, tre gångor tolff marcker ...), 201 (15.2.1660, hafwer inga penningar at böta medh); H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 88; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 24. — Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 429; E. Söderström, Åkerlundh i Rantasalmi socken. Genos 31 (1960) s. 82–85; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #133, 328, 714, 1644, 2829, 4066, 6615, 7013, 7022, 7173; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4253 (1660, Haquinus Åkerlund).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Håkan Åkerlund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1236>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.