Helsingin yliopisto

Tiedot

29.7.1667 Anders Ignatius Andreas Matthiæ, Viburgensis 1904. Vht: Juvan kirkkoherra Matias Ignatius (Matthias Nicolai, † 1680) ja N.N. Ylioppilas Turussa 29.7.1667 Ignatius And. Matt:æ Vib _ 93. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1667 d. 29. Julii] Andreas Matthiae Ignatius. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1670 – kl. 1671. Respondentti 15.12.1671, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1671 – sl. 1673. Respondentti 6.12.1673 pro gradu, pr. Anders Petraeus 540. FM 17.7.1677. — Helsingin triviaalikoulun rehtori 1673. Varrontavaltakirja Helsingin kirkkoherraksi 1686 (virkaan 1688). Rovasti (1691). † ruttoon, ‡ Helsingissä 19.10.1710.

Pso: 1:o 1675 Anna Andersdotter Nycopensis tämän 2. avioliitossa († 1688); 2:o 1689 Katarina Hansdotter Westman tämän 3. avioliitossa († 1692).

Pson edell. aviomies 1:o: Helsingin triviaalikoulun konrehtori Johan Forsenius, v:sta 1653 Wisenius 893 (yo 1652, † 1674).

Pson edell. aviomies 2:o: lääninsihteeri Erik Forsing 2036 (yo 1669, † 1687).

Appi: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Poika: Hämeenlinnan pormestari, kihlakunnantuomari Anders Ignatius 4367 (yo 1698, † 1737).

Poika: kämneri Hämeenlinnassa Johan Ignatius 4368 (yo 1698, † 1746).

Poika: Jämsän kirkkoherra, FM Petter Ignatius 4834 (yo 1704, † 1728).

Lanko: Kosken Hl. kappalainen Henrik Savonius, myöh. Schavonius 2322 (yo (1674), † 1702).

Lanko: sotatuomari Kasper Westman 2417 (yo 1675, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #67; KA valtakunnanregistratuura 28.6.1686 f. 342 (Till Biskopen och Consistoriales i Åbo om Mag. Ignatij befordran till Helssingfors pastorat), 28.6.1686 f. 343 (Collation för Mag. Andrea Ignatio på Pastoratet i Helsingefors), 28.5.1688 f. 285 (Confirmation på Helsingfors Pastorat för Mag. Andrea Ignatio), 20.6.1688 f. 336–338 (Till Biskopen och Consistorium i Wijborg, swar på dheras skrifwelsse, angående Pastoratet Helsingfors och Mag. Ignatium ... som skall han Eder alldeles owitterligen allareda åhr 1686 hafwa förmått sig till oss en underdånig recommendation, både utaf sine bekante där i Staden, som och af då warande Landzhöfdingen Klingstedt, som då nyss kommen, intet warit så kunnig uti dhe publique acterne och Kyrkioboken, dhe där tijd effter annan med klagomåhl och correctioner emot bem:te Mag. Ignatium blifwit upfylte, warandes och därpå hänt, att Wij uti aledning af sådane recommendationer, hafwe den 28 Junij 1686 confirmerat honom till successionen effter Swärfadren ...), 17.8.1688 f. 510 (Till Biskopen och Consistorium Fullmacht på Rectoratet wid Scholan i Hellsinge Forss, för Mag. Georg Kijhl 3182 ... Såsom Rectoratet wid Scholan i Hellsingfors ähr förmedelst Magist. Andreas Ignatij befordran och werkel. anträde till Kyrkioherde Embetet ledigt wordet), 15.10.1692 f. 551 (Collect för Helsingforss Försambling ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom hoos oss Församblingen uti Helsingfors Stad underdånigst har låtit andraga, huruledes deras gambla trä kyrkia begynner mycket till förfalla, så att den samma behöfwer en stoor reparation ...); KA mf. ES 1785 (ee 10) Asikkalan käräjät 22.–23.10.1675 s. 97 (och bekände mehrbem:te Tiuf, at han medh Tre pehrsoner hafwer Arbetet hoos Kyrkieheerdens H:r Mathias j Jockas måg Berendt be:nd uthi Mäkitsalo by); KA mf. ES 1723 (bb 13) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.–12.3.1691 s. 1 (Probsten och Kyrckioheerden i Helssinge Sochn Ehrewördige H:r Andreas Ignatius), 8; KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.3.1701 s. 73, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 185; KA mf. ES 1726 (bb 22) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 5.–6.2.1702 s. 54 (Prästegårdens bygnadh och reparation), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.6.1702 s. 85; KA mf. ES 1728 (bb 26) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.10.1706 f. 119; KA mf. ES 1728 (bb 28) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.2.1708 f. 27v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.3.1710 f. 53; KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 2.–3.12.1659 (Förekom Kyrckieherden i Jokas Wördigh H:r Mathias Nicolai och bewiste medh H:r Gabriel Gabrielis attest att framledne Efwert Holm een Munsterskrifware, hafwer testamenterat på sit yttersta D:no Sigfrido Gustvi (katso 3558), een hest som han i Randasalmj hoos Anders Turuinen lemnat hafwer, hwilken hest H:r Sigfred emot richtig betalningh hafwer opdragit Kyrkioherden H:r Mathia; samma hest hafwer H:r Arfwed [Monnius] Caplan i Randasalmj tagit af Turuinen, seijandes sigh hafwa Efwert Holms skrift der opå, men kunde intet bewijsa); KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin ja Kerimäen käräjät 22.–26.8.1663 (Håkan Andersson 1236 ... nu låtit sigh troloffua medh Sal: Rectoris H: Mathiæ Nicolaj dotter Elisabet Matzdotter. Juvan kirkkoherra Matthias Nicolai Ignatius on siis eri henkilö kuin Savonlinnan pedagogi Matthias Nicolai, joka mainitaan edesmenneenä 1663 samoin kuin Kuopion talvikäräjillä 1651); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 19.5.1675 (Resolverades uthi Schollmästarens D:ni Andreæ Ignatij petito, om huushyran, att Ehuruwehl honom bordhe låta sigh benöija medh dhe wilkor som andre Rectores tillförenne derföre åthniutit men af det han är Een man som icke ännu haf:r kunnadt see sigh något före sielf:e anseendes där hoos hans lägenheet, som han nu stadder är, updrages honom på Stadzens wägna Sahl: Feltskiärens Ravens (katso 4082) Gårdh at boo der inne uthan hyra till des dhe kunna försse honom på huadh sätte han kan elliest blifwa accommoderat, där emot måste han afstå till Borghmestare och Rådh den ängen i Gamble Stadhen som hans Antecessorer innehafft hafwa), Helsingin RO 23.10.1675 (Uplystes 3:die gången Rectoris Andræ Ignatij hustrus hoos Rådhm: Erick Clemetzon pantsatte Sölf:r kanna), Helsingin RO 28.9.1678 (Rådman Erich Clemetsson begärte på Hans Raafz wegna, att det må förordnas någre gode män wärdera den gården som Skolmästaren M:r Andreas Ignatius nu besitter effter den skall stå till Salu och Rafwen will försällia); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 14.8.1680 (Rector Scholæ Mag: Andreas Ignatius gaff tillkenna huruledes denne Scholan nu begynner mycket förfalla), Helsingin RO 22.10.1683 (24.10. Sahl: Rectoris Wissenij 893 änckia nu mehra Rectoris M:r Andreæ Ignatij K:e hustru Anna Anderssdåtter); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 26.2.1686, Helsingin RO 10.5.1686 (Förekom för Rätta Kyrckioheerden högwällärde Magister Andreas Nycopensis 2, berättandes sig wara nu mehra af ålderdomen wanföör, att han icke som han giärna önskade kan och förmår sitt embete behörigen förwalta, gifwandes altså förslag på sin måg Rectoren härsammastädes Magister Andreas Ignatius, och förfrågade om Staden woro benögdh medh ber:de Rector, att han uthi Lijfztijden kunde underhielpa honom så länge han lefwer uthi Gudztiensternes förrättande wedh Församblingarne, och elliest effter hans dödh igenom Kongl: Maij:ttz Nåde och werderbörandernes Vocation blifwa förhulpen till Successionem af Kyrckioheerde embetet öfwer Staden, och här underliggiande Sochn, till hwilken frågan Borgmästare och Rådh medh samptel: Borgerskapet bijfall giorde, önskandes att Rector Scholæ härsammastädes Magister Andreas Ignatius icke allenast för sin Swärfaders Långlige Tienster, uthan för sin egen skickeligheet och swåra arbete wedh denne Stadz Skola, hwarigenom han sig meriterat giordt hafwer, kunde ehrnå Spem Successiones, af hans Kongl: Maij:tt wår allernådigste herre och Konung, ähr och Staden giärna tillfredz att han förwaltar Kyrckioheerde Embetet för sin Swärfaders Ålderdom skull); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 14.1.1689 (Då hans Ehrewördigheet Kyrckioheerd:n höglärde Mag: H:r Andreas Ignatius Jempte H:s wördigheet wällärde H:r Nils Gestrenius (katso 4799) woro upkallade til at giöra een wiss Relation huru det måtte blif:a medh Caplans tiensten här i Staden som här til warit vacant ..., 9.9. Kyrckioherden Ehrewördige och höghlärde H:r Mag: Andreas Ignatius inlade i Rätten h:ns höghwördigh:z Doct: och Biskoppens höglärde H: Petrj Bångz peremptorie Citation Dat: Wijborg d: 19 Aug: sidstledne, der i H:r Kyrckioherden pålägges at Förskaffa de Skiähl och witnen för handen, der medh han meenar til at förklara de beskyllningar H: Nils Gestrenius honom anklagat före ...), Helsingin RO 30.1.1689, Helsingin RO 12.6.1689 (Effter Kyrckioherdens Ehrewördige och höghwällärde H:r Magister Andræas Ignatij begieran blef af Rätten Förordnadt effterskrefne Gode Män som skola uprätta Inventarium uppå all des Ägendomb); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 5.2.1690, Helsingin RO 26.2.1690, Helsingin RO 22.3.1690 (Emedan handelsmans Torsten Burgmans (katso 4919) h:o dygderijke Ebba Westmans Arfskap ännu skall effter des föregif:de hoos des S:r Ereborn och dygdesamma Matrona h:o Karin Hansd:r Westman innestå till 3500 d: k:m:t), Helsingin RO 8.10.1690 (Proubsten och Kyrckioheerden Mag: And: Nycopensis Son Aron Nycopensis 3120 befullmechtigat af sine med Syskon och begerade att hwad Kyrckioheerden Mag: And: Ignatius som ägde hans Syster, bekommit till hemgifft och gåfwa ener hon trädde i ächtenskaap medh sin förra man Conrectoren H: Joh: Wisenius måtte komma uti Consideration wedh bytet arfwingarna emellan ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 20.4.1691; KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 22.6.1692 s. 128 (Emedan Kyrckioheerden Mag: And: Ignatius anhåller att Borgmest: och Stadz Secret: må Inventera den qwarlåtenskap som fins effter des h:o, h:o Karin Hans dotter, som nyligt genom döden afgick); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 23.10.1693 s. 140 (Upbödz första Gången een Åcker, katso 1292); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 28.2.1694 s. 3 (Kyrckioheerden höglerde Mag: h:r Anders Ignatius och dess Stiuf Son Handlingzskrif: Hans Forsteen 3304), Helsingin RO 20.8.1694 s. 58, Helsingin RO 25.4.1694 s. 95; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 5.12.1695 s. 155–171 (katso 893); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 18.1.1697 s. 15 (Tullnären Wälbet:dh Petter Wetter (katso 6371) leth upbiuda första gången Röda Krogen och een stoor bryggepanna som han d: 13 huijus sigh tillhandlat af Professoren H: Pehr Hahn, Kyrckioherden H: Andreas Ignatius, och handelsman Torsten Burgman för 380 d: k:m:t), Helsingin RO 3.2.1697 s. 24 (Såssom Signeur Gustaf Nicopensis klagar det H: Probsten och Kyrckioherden höglärde H: Magist:r Andreas Ignatius effter denne Rettz förra anmaningh, icke ännu stelt honom och des medh arfwingar tillfredz för det återstående Nåde Åhretz intraderne), Helsingin RO 8.2.1697 s. 35 (katso 893), Helsingin RO 11.10.1697 s. 158 (angående Rusthållet Tönnö, katso 2036); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 16.2.1698 s. 26 (angående Rusthålletz Tönne lösn, som Befall: [Henrich Löfwing] af dem prætenderar ... uppå merbem:te H:r Kyrckioherdens Wegnar, sigh nu D:s Studiosus Achrinius 3891 instelte), Helsingin ylim. RO 29.7.1698 s. 190; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 9.12.1699 s. 260 (Medh det Simon Hyrckman å H:r Probstens Ignatj wägnar kom att discurera med Stud: D: Magnus Auricola 4187 om förtiendt præceptoris löhn ...); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.12.1700 s. 200, Helsingin RO 16.2.1701 s. 20 (H:r Probstens Barns Præceptor Johan Backman 4710), Helsingin RO 16.4.1702 s. 205; KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 11.5.1708 s. 38; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 8.12.1685 (Då företogz Saaken igen om Gabriel Forsmans häst uthi Rectorens M:o Andreæ Ignati fullmechtiges Ernestus Thomæ 3447 närwaro); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 5. ja 6.7.1697 s. 5; KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 14.10.1699 s. 111 (Candidaten D:us Magnus Auricola 4187 ... præceptorerat för H:r Probstens höglärde Magister Andreæ Ignatj Barn, som och giort för honom åthskillige Predijkningar); KA mf. ES 1265 (g 109) Helsingin KämnO 22.3.1701 s. 20 (Proubstens och Kyrkioheerdens här i Stadhen höghlärde Magister Andreæ Ignatj Fullmächtige Studenten Johannes Backman 4710); KA mf. ES 1265 (g 112) Helsingin KämnO 30.4.1703 s. 81, Helsingin KämnO 26.5.1703 s. 108. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 315, 359, 454, 473, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 59–60, 64–65, 69, 81, 107, 178; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 313 (28.6.1686), 314 (28.6.1686); B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #5; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 11. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 240; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 178; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 659 (Ignatius Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #112D, 115D, 1848D, 1849D, 1851D, 2157D, 2624D, 2664D, 2924R, 3363D, 3763R, 3988G, 4266D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 96; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 105; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 3038R, 3542R, 3794.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1904>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.