Helsingin yliopisto

Tiedot

15.3.1671 Olof Ivanander Olaus Pauli, Savolaxensis 2121. Vht: Kerimäen kirkkoherra ja Savonlinnan linnansaarnaaja Påhl (Paulus Olai, † 1657) ja Malin Sigfridsdotter Costianus. Ylioppilas Turussa 15.3.1671 Ivanander Ol. Pauli Savol _ 104. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1671 d. 15. Mart.] Olaus Pauli Ivanander. Savol. — Kerimäen kappalainen 1673. † Kerimäellä 1683/84.

Pso: 1674 Katarina Johansdotter Graan (jäi leskeksi).

Serkku: Isak Costianus 1449 (yo 1661).

Sisarenpojan poika: FK Johan Franséen 4584 (yo 1701).

Lanko: Kerimäen kirkkoherra Olof von Börger U160 († 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 99b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #80; KA valtakunnanregistratuura 20.10.1650 f. 469 (Confirmation för H:r Påfwel pråbst i Nyslots lähn opå någre skattm:r till Prästebohl), 16.11.1650 f. 562 (Confirmation på ett Hemman för Pastoris i Ruokolax Änkia hust. Agneta Larssdåtter till sitt Änkeståndh etc. ... Rasilaby), 28.11.1654 f. 138 (För Safwelax Nystadz Inwånare till Landzhöfdingen Johan Rosenhane, angående Sämminge och Kärimäki Sochne presters ombythe), 30.5.1663 f. 126 (Öpet breff för Hust. Malin Sigfridzdotter framledne Kyrkioheerdens i Lille Safwelax H. Påls effterlåtne Enkia, att få niuta under lijffstijdhs frijheet, hemmanen Closterniemi [i Säminge Sockn belägit]); KA mf. ES 2001 (oo 2) Säämingin, Sulkavan ja Haapalan käräjät 11.11.1643 f. 34v (Præpositus Wördige och Wällärde H:r Påfuel wedh Ny Slott), Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.–19.8.1647 f. 616 (Prosten Wördige och Wällerde her Påll ... ett särdeles Kyrkiogieldh Uthi Hapala fierdingh widh Kärjmeckj By, katso 1449); KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ja Kerimäen käräjät 6.3.1649 (Pråsten Wördige her Påål Inlade ett kiöpe breef oppå Pål Sallinens gårdh, som han hafuer kiöpt för 100 D: K: M:t hwilket gårde kiöp bleef förste gångon Uplyst), Säämingin ja Kerimäen käräjät 22.–24.10.1657 (H:r Johan Francishj ... sin Unga bruudh, Kåson Annika); KA mf. ES 2003 (oo 4) Ylim. käräjät 25.2.1663 (I samma sinne tilltalte Befallningzmannen Zacharias Zachariæsson Sal: Probsten, H:r Paulj Olaj Son Sigfridum Paulj), Puumalan käräjät 2.–4.5.1668 s. 106 (Capplan her Johan Korperus), Säämingin käräjät 13.–14.11.1668 s. 236 (Förekom Sahl: Her Pauli Olaj Sonn Erich Påållsson och Retten föredrogh, Huru såssom hans Modher dygdesame Matrona Hustru Malin Sigffredzdotter äger ett förlähningz Hemman i Clostarin Niemi om 2 Skatt marker aff ållder), 244, Puumalan käräjät 7.–8.1.1669 s. 9 (han [Lagläsaren Haqvinus Åckerlund 1236] och H:r Johan [Franciscj] ähre i Swågerlagh), Säämingin käräjät 11.–12.11.1670 s. 192 (Cappellanen i Pumala wällärde H: Johan Francisci [Puumalan kappalainen Johannes Francisci Korperus] inlade i Rätten å sin Suärmoders dygdesamme Hustru Mahlin Sigfredzdåtters wägnar een Inwijssningh Dat: d: 31 Martij 1658 af Sal: General Maioren och Landzhöfdingen wälb: Erich Kruse, angåendhe hennes Sal: mans fordom Propstens och Slotz Prædicantens H: Pauli Olaj löhn Opå 80 D:r Silfw: Mynt); KA mf. ES 2004 (oo 5) Sulkavan ylim. käräjät 1.3.1671 (Cronones Befal:n Sahl: Johan Graan), Kerimäen käräjät 14.–16.11.1672 s. 110 (Sochn Skrifwaren Johan Johansson före brachte Retten, Huruledes han hafwer Anno 1668 till talt Fordom Kyrkioherdens och Probstens Sal: Herr Påål Olaj Käre dotter Jungfru Malin Påålsdotter, at willia ingå et ächtenskap medh henne, och oppå hennes kärlåten bejackningh meddelt henne såssom till försäckringh till dess han hennes Käre Moor slecht och förwanter skulle sådant kungiöra 12 R: D: in specie, Huilka hon en tijdh hoos sigh hållit och i medler tijdh till sin nytta anwent, men der efter begynt ryggia och sigh der ifrån afseija; Och såssom han sedermehra ingen wiss försäckringh af henne på hennes första löffte bekom, nödgas han förskicka Skollmestaren Herr Christiernum Sigfridj [Savonlinnan pedagogi ja hospitaalinsaarnaaja Christiernus Sigfridi Elimaeus, † 1680] och befråga om hon will medh sitt löffte full föllia? Hwar till hon aldeles nekadt hafwer medh desse Formalier: Fast ingen mehra wore till i wärlden än han och hon, så kunde det ändoch icke skee som herr Christers Attest af den 3 Januarij 1669 widare uthwijsar; Och emedan han ingen förtröstningh af henne hade at förwenta, begynte han frija effter Mårthen Larssons dotter den han och nu till Ächta hafwer, men af Malin sina peningar icke igen bekommit, oansedt han nogsampt der effter fordrade; Huilken och seder mehra blef af Thomass Thomasson gifft. När såssom hon wille i förleden Sommars medh sin man afreesa och han det fick förnimma, blef han förorsackat söckia adsistens hoos Commendanten på Nyslått Wälb: Anders Rundell, huilken hennes sacker arresterade, in till dess han skulle blifwa förnöigdh, men hennes Swåger Kyrkioherden wyrdige herr Olof â Börgell Caverade till näste tingh som hans Cautions skrifft af den 21 Junij 1672 widare wthwijsar, begärandes at komma till sin betallningh ... Altså ehrkennes Johan Johansson wara berettigat till sina 12 R: D: och Cautionisten at ehrleggia, Effter dedt 12 Cap: i Köpm: B:), Puumalan käräjät 7.–8.1.1673 f. 5v (fordom Cappellanens Sahl: H:r Johan Franzonj Erfwingars Fullmäktige H:r Olaus Ivanander), Kerimäen käräjät 8.–9.7.1673 f. 23v, Puumalan käräjät 5.–7.11.1673 f. 7 (H:r Oluff Ivanandrij Cappelan i Kärimäkj prætention å sin Sahl: Swåger H:r Johan Franssissi wägnar), 7v, Säämingin käräjät 9.–10.1.1674 f. 7 (Hederligh och Wäll:de H:r Oluff Ivanander Capelan i Kärimäkj gaff Retten tillkenna, huru såssom hans Sahl: Modher hust: Malin Sigfredzdotter för een tidh sedan hade kiöfft aff Sahl: Leutnamptens Erich Dalakars Enkia Margeta Ol:fzdotter Klåstarinemj hemman á 1 Skattm:r i bruk, Och såsom dett samma skall wara bördzrettz Hemman, begärandes den där älldst aff sysken ähr dett få att possidera. Här emot Öfwersten Wälb: Herman Von Borkhausen giorde inspråk, seijandes samma Clostarinemj wara hans Swägerska Sahl: Welb: Oluff Lagerkrantzes Enkia Donerat, dett sedan aff H:r Olufz Modher sigh war uth wärkadt till Lijfz tijdz Frijheet, på stådendes samma Hemman wara Crono och icke Skatte. Asian käsittely jatkuu Kerimäen käräjillä 12.–13.1.1674 f. 13 Ähn inlade H:r Oluf Ivanander een förlijkningz skrifft, aff honom och dess Swåger Fendrichen Hindrich Thomasson medh sijn hust:o Agneta Påhlsdotter underskrefwen Dat: Clostarinemj d: 7 Januarij Innewarande Åhr), Kerimäen käräjät 25.–26.6.1679 s. 41 (Effter begäran togz ad notam att Leutnanten welb: Oloff Granatenborgh (katso 2179) gaff Capelan H:r Oloff Ivanander Disposition om hans dehl uthi Hirfwasniemi Fiskerij), 43, Kerimäen käräjät 11.–12.11.1679 s. 97 (Capelan wellärde H:r Oloff Ifwanander kärde till Peer Hansson Råka dett han skall innehafwa Och possidera een dehl aff hans uthi Jordh boken ägande Kakon Ma, medh sitt Wanha peldå), Kerimäen käräjät 25.–26.6.1680 f. 30v, Puumalan käräjät 5.–6.7.1680 f. 40v (Allmogen klagade att Fordom Caplans och Kyrkiowerdens H:r Johan Fransissi Ärfwingar och i synnerheet H:r Oloff Ivanander uthj Kärimäkj skall hafwa Dissiperat 50 dal:r aff Kyrkiones Medehl, der emoth H:r Johans Sån Fransiscus sadhe sigh der aff intet wetha om hans Morbroder något hafwer tagit effter hans dödh eller intet), Puumalan käräjät 11.–12.1.1681 f. 1v (Frantz Johansson ... dess Sahl: Faders H:r Johans gård wed Pomala Kyrkia), Kerimäen käräjät 23.–25.6.1681 s. 40 (Caplans bohlet), Sulkavan käräjät 16.–17.1.1682 s. 13 (Sahl: Befalningzmannens Johan Grans Enckia ... Enckian hustro Kirstin Erichzdotter Broberg); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kerimäen käräjät 16.–17.3.1683 s. 42 (Caplanen H: Olof Ivanander inlade Biskopens Högwördig Doctor Petri Bångz acta visitationis holdne medh Kärämäkj Sockn d: 6 Martij 1683), Kerimäen käräjät 15.–17.11.1683 s. 174 (Kyrkiones förmyndare utj Kärämäkj Ryttmästaren Herman Johan Von Borghausen tillijka med Caplan Wällärde H: Olof Ivanander rätten föredrog, att deras Klåka söndergången är), Sulkavan käräjät 29.5.1684 s. 55 (Lars Säppänen inlade itt Kiöpebref af hustru Christina Brobergh underskrifwet d: 26 Martij 1684 uth hwilket hon honom försellier sitt Ryttare hemman utj Kommerneimi by, för 350 D: Kopp:m:t), Kerimäen käräjät 12.–13.11.1684 s. 155 (Ryttmästaren Herman Johan Von Borghausen kärde till sahl: Caplans H: Oloff Ivanandrj Enckia Hustru Catharina Johansdotter Graan att hennes sahl: Man uthaf Kyrkiones Medel 73 D:r Kopp:m:t tagit, och anwändt uthj den actionen, som han medh Leutnanten Wälb: Carl Gyllenbrand bekostat hafwer, Enckians broder Erich Graan inlade en Specification ...), Kerimäen käräjät 6.–7.2.1685 s. 86 (Fordom Cappellans i Kärimäkj Sochn sahl: H:r Olaj Ivanandrj Syskon hustru Angneta Påhlssdotter, hustru Malin Påhlssdotter och Syster Sonen Frantz Johansson ifrån Kexholm inlade een skrifft uthi hwilken dhe beswära sig öfwer sin Swägerska hustru Catharina Johansdotter Graan, att hon intet will dhem tillställa dhen deel dhe effter Lagh hafwa bör, alldenstundh deras sahl: broder uthan Lijfz Erfwingar igenom döden afleden är, Enckian hustru Catharina inlade een skrifft af d: 25 Junij 1674 uprättat, då dhe i Echtenskap trädde Lydandes på 50 RD: in Specie), Sulkavan käräjät 21.11.1685 s. 218 (Sahl: Befallningzmannens Johan Graans effterlåtna Enckia dygdesamma hustru Kirstin Brobergh framträdde och berättade, huru såsom hon för een tijdh sedan, hafwer försåldt till Lars Säppänen sitt Ryttare hemman Korhoila, medh dess hielpheeman för 350 D:r Kopp:m:t ... Sahl: Befallningzmans Son Rustmästaren Erich Graan); KA mf. ES 2005 (oo 7) Säämingin käräjät 3.–4.11.1690 s. 38 ([Nembden] bekände att in till Anno 1656 då Ryssen Nyslottz Malm upbrende, är Prästegården wedh macht hållen, men sedan hafwer det eij warit bebygdt, Eij heller H:r Paulus Olaj som då war Kyrckioheerde och Probst här wedh Nyslott och Säminge Sockn wijdare reparerat, uthan H:r Christer Sigfridj Elæmæus, hwilken war Rector Scholæ här på Nyslottz Malm, der upsatt een lijten korsteens stugu, såsom och några andra huuss, Men sedan han afsombnade lembnades huussen Ödhe ... bekände och att samma tompt ställe, af ålder hafwer warit Nyslottz Prästebohl); KA mf. ES 2006 (oo 7) Sulkavan käräjät 27.–29.11.1692 s. 174 (Archliemestaren Hans Hultt å sin Swärmoders Christina Brobergs i Kommerniemi by wägnar); KA mf. ES 2007 (oo 8) Sulkavan käräjät 26.–28.2.1695 f. 14v (Lendzmannen Wählförståndig Daniel Löfberg inlade ett Kiöpebreef af d: 21 Januarij nästledne, uprättadt emellan honom och Archeliemestaren Hans Hult å sin K: Swärmoders dygdesamme hustro Christina Broobergz wägnar angående 2 Skatm:r Räntta i Kommorniemj by belägitt), Sulkavan käräjät 4.–6.11.1695 f. 9v (Lenssmannen Daniel Löberg lät nu 2:ra gången opbiuda Kårhåla Skatte Hemman, hwilcket han sigh d: 4 Martij sidstledne för Fembtijo D:r Kopp:r M:t, af dygdesamma Hustro Christina Broberg tillhandladt); KA mf. ES 2006 (oo 8) Säämingin käräjät 28.–30.5.1696 f. 83v (fordom Probsten och Kyrckoherden i Käremäki Sochn H:r Paulus Olai, som och warit Slåtz Predikant); KA mf. ES 2010 (oo 21) Säämingin käräjät 16.–17.10.1707 s. 263 (Archlimästaren Hans Hultz hustro Anna Graan); KA mf. ES 1832 (jj 3) Ruokolahden käräjät 13.11.1640 f. 3v (Framstegh sedhan Capellanen här i Sochnen Wällärde her Dawedh Olaj [Ruokolahden kappalainen David Olai, † ~1648] och sadhe: Medan Jagh måste Åhrligen köpa migh höö ...), Ruokolahden käräjät 26.–27.6.1643 f. 163v (Kom för retten Cappellan her Henrich Olaj [Ruokolahden kappalainen Henricus Olai, † 1663] medh effterskrifne witnen huilka witnadhe uthi her Henrichz sak som föllier); KA mf. ES 1833 (jj 5) Ruokolahden käräjät 23.–25.10.1643 f. 30 (Framkom Capellan Dns: Dawidus Olaj och sadhe att näst förlidhne 17 Septembris tå Bärtill Johanssons dödhelighe lekamen är hempttadh till Kyrckian att Jordas haf:r hans Måg Oluf Henrichsson Wäiekolain sagt ...), Ruokolahden käräjät 23.–25.10.1643 f. 31v (her Henrich Olaj), Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1645 f. 46 (Den hålmen som Dns: Henricus Olai på Pijparilabya wäghne ... twista om), Ruokolahden käräjät 6.4.1647 f. 34 (Kom för Rätten wällärde Dns: Davidus Olaj och gaf tillkenna det han och hans Fadher effter Öfw:hetens tillstånd hafuer Uprödt aff Skoogh och Måretz een Eng Under 3 lass höö i Immalajärfwi aff Cronones ödhe som Henrich Suomalain hafuer besutidh och ödhe lagt), Ruokolahden käräjät 16.7.1649 f. 28v (Henrich Larsson Wäsiwalo dömdes till 3 m:z sak för det han qwalde den domen som emellan honom och Saligh Dnm: Davidum Olaij passerade Åhr 1647 den 6 Aprilis); KA mf. ES 1834 (jj 6) Jääsken ja Ruokolahden käräjät 21.–23.7.1651 f. 236 (Företrädde Dns: Henricus Olaij, och inlade i Rätten Lagläsarens Erich Hanssons doom, dat: den 17 Decembris 1650 Lydandes, det Jönss Kietäwäinen hade kiöpt af be:te her Hindrich ½ Skatt Jordh i Haloisenniemi ...), Ruokolahden käräjät 4.2.1652 f. 277v (Cappellan i Ruokolax Sochn Wällärde her Hindrich Olaj ... Haloisenniemi); KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 18.–19.1.1654 s. 16, Ruokolahden käräjät 1.–2.9.1654 s. 44 (Cappellanen i Ruokolax Wällärde Her Hindrich Olaj beswärade sigh uthöfwer Jönss Tietäwäin, dedt han hade öfwerfallit honom medh skamblige och ährerörige ordh, kallat honom för skelm och Tiuff), Ruokolahden käräjät 20.–21.11.1654 s. 53 (Thesslijkest fordrade och Fullmechtigen [Handelsmannens i Wijborgh S:r Anthoni Burchardtz Fullmechtigh förståndigh Samuel Matzson] uthaf Sal: Her Dawidz Erfwingar Capellan j Ruokolax Her Hindrich Nembl: 107 D:r 18 öre K: M:tt hwilken nu eij tillstädes war), Ruokolahden käräjät 7.–8.8.1657 f. 320 (Framsteego Nämbden upå Sochnenes wägnar, och gåfwo tilkenna, hurusåsom Cappellan der sammastädes Hederligh och Wällärde Her Hindrich Olaj een Långh tijdh, icke allenast här i Sochnen, uthan och annorstädes för een Cappellan tient hafwer, och han som een Christtrogen Lärefadher medh sachtmodigheet flijteligen för dem Predikat Gudz ordh och thet klara Evangelium, bådhe medh lära och förmaningar, så att dhe eij uthj någon måtto kan hafwa honom at beskylla, uthan fast heller medh sin tienstligheet honom betacka och berömma; Och emedan fordom Kyrckieheerden der sammastädes Sal: Her Bertell Vllwich (katso U355) är igenom den timelige döden afliden, Wore förthenskuldh Sochnenes Inbyggiare eenhelleligen begärse, att be:te Her Hindrich kunde effterlåtas fram för någon at Succedera framledne Kyrckieheerden j ämbetet, emedan han är aflat och född här i Sochnen Såsom och hans Sal: Fadher och Sal: Broder der een Lång tijdh tienst giordt hafwa, wetha och granneligen hans Natur, och alredo wahne widh hans gode Lärdom och omgänge, så at dhe der till någon annan hwarcken önske eller begäre; Och fördenskuldh uthaf denne Rätten till det Högwyrdige Consistorium een recommendation begärade; hwilket man dem billigt eij förwägra kunde, uthan upå deres anmodande dette Laglige bewijss meddeelt, och tienstligen till dem ortt som wederbör saken recommenderer), Ruokolahden käräjät 7.–8.1.1658 f. 379v (Alldenstundh Cappellanen Her Hindrich Olaj hade haft een Jordetwist medh sin granne Anders Rångoin); KA mf. ES 1835 (jj 9) Ruokolahden käräjät 18.–19.2.1662 s. 8 (Landt Fiscalen Mårthen Larsson angaff att Chronones Ränta wore i månge åhr tilbakas för 1/4 skatt i Rasila by som Her Hindrich Olaj der sammastädes i någre åhr brukat hafwer, befans altså saken af den beskaffenheet, att H:nes Maij:tt Drotningh Christina hade 1650 Confirmerat Her Hindrichz Moder widh sitt eget kiöpte hemman att niuta dedt under frijheet), Ruokolahden käräjät 26.–28.5.1662 s. 76 (Capellanen i Ruokolax Her Hindrich Olaj framträdde och beklagade huruledes han är blefwen Chronan een stoor rest skyldigh för dedt Landh han så under Ryttare som Capellans tiensten possiderar, den han icke förmår betala, bidiandes att Rätten wille om hans Legenheet ransaka och honom der uppå attest meddeela), Ruokolahden käräjät 13.–15.10.1662 s. 124; KA mf. ES 1835 (jj 10) Ruokolahden käräjät 14.–16.12.1663 s. 122 (Capellanens Sal: herr Hindrich Olaj Arfwingar inlade en Räckningh, hwarigenom Erfwingarne fordra af Hindrich Mälkie 1661, 1662 och 1663 åhrs räntta för 1/4 Skatt af Sal: herr Hindrichz Capellans bohl); KA mf. ES 1835 (jj 11) Ruokolahden käräjät 22.–24.2.1664 s. 24 (Sahl: H:r Hindrich Olai); KA mf. ES 1835 (jj 12) Ruokolahden käräjät 3.–4.2.1665 s. 2 (Sahl: H:r Hindricz Olaj Erfwingar); KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 9.–11.6.1673 s. 100 (Då framträdde Corporalen Hendrich Hendrichsson i Rasila och berättade: huruledes han hafwer, effter sinn fader Sal: H: Hendrich Olai måst betahla en mycken stoor hans Giäld; och der emot, effter honom ganska ringa Ärfdt, katso 4494); KA mf. ES 1838 (jj 19) Ruokolahden käräjät 10.–12.12.1674 s. 79 (Cappellanens i Ruokolax S:n Wällärde H: Henrici Ullwijkz Hustro dygdesamme Hust:o Agneta Dawidz dotter (katso U355) ... hennes Sohn David Hendrichsson, af ålder oppå sitt 18 åhr, är född i denne Ruokolax Sochn af Echta Sängh och uthaf förnemblige föräldrar Wälbe:te H: Henrich Ullwijk och denne H:o Agneta, hwilke och af förnembl:t Präste folck födde ähre); KA mf. ES 1840 (jj 27) Ruokolahden käräjät 19.–21.6.1690 s. 200 (doch hade han hördt att Rassila boerne, och särdeles Cappellanen H:r Hinrich Olaj medh sin Granne Anders Rasilain, hade iemwähl brukat samma Jordestycke, Äfwen betygade och för detta Föraren Hindrich Hindrichson, att hans Fader bem:te H:r Hindrich det brukat utan leego); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 11.–12.3.1669 f. 511 (Framsteeg Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Anders Kyander U194, her Henricus Barthollj, her Johan Franciscj och Henrich Henrichsson sampt Larss Ollsson, och begärade dhe kunde den Arfz Rättigheeten åthniuta, som dhe effter Sahl: hustro Karin Olofzdotter ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 132 (XXXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 12. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 354; A. Ilmoniemi, Lisä Franzénien sukujohtoon. Genos 4 (1933) s. 80.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Ivanander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2121>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.