Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Mårten Buscherus Martinus Isaaci, Alandus 1298. * noin 1640. Vht: Lemlandin kirkkoherra Isak Buscherus (Isaacus Martini, † 1655) ja Cecilia Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa 1658/59 Buserus Martin. Isaci _ 60. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Martinus Isaci Buscherus, Aland. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1666 – sl. 1668. — Apulaispappi Paraisilla (1681), kappalainen siellä 1684. Kirkonisäntä 1675. † Paraisilla 9.2.1691.

Pso: 1677 Sofia Klemetsdotter Castrenius (elossa 1716).

Poika: Kirkkonummen kappalainen Mårten Buscherus 4271 (yo 1697, † 1745).

Tyttärenpoika: rusthollari Paraisilla Anders Nordqvist 6527 (yo 1738, † 1767).

Lanko: Rymättylän kirkkoherra Mikael Castrenius 1137 (yo (1656), † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; HYK ms., Bor. osak. matr. #94; KA valtakunnanregistratuura 18.8.1664 f. 122 (Till Cammaren för en fattigh Präst Enkia [ifrån Åhlandh] hust. Cicilia Jacobsdotter på 20 D:r S. M.), 18.8.1664 f. 123 (Till Åbo Capitlet för en Präst Enkia hust. Cicilia Jacobsdotter); KA mf. ES 3233 (Åland 4) Lemlandin käräjät 11.7.1640 s. 19 (Wällärde Her Isach Martinj Cappelaan i sochnen); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Lemlandin käräjät 4.2.1643 s. 113 (Vice Pastor D:nus Isacus), Lemlandin käräjät 31.3.1649 s. 167 (Kyrckherden Wördige och Wällärdhe Her Isaak); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Lemlandin ylim. käräjät 7.4.1655 f. 92 (Kyrckioherdens H: Isachz tienstehion Matz Pehrsson), Lemlandin käräjät 30.8.1655 f. 106 (Framkom för Rätten fordom Kyrckioherdens Wällerde H: Isachz efterlåtne Änkia H: Cecilia); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Lemlandin käräjät 14.8.1657 f. 166v (H: Cicilia Kyrkioherdens fordom Enkia framteedde och berettade dett hon sin gårdh uthi Haddnääss hafuer heel och hållen bebygdt opå egen bekostnadh och köpt huus och timber aff andra, och ei af Haddnääss ägor sådant taget, begärandes her opå bewijs af Retten, det och henne effter N: R: och bejakan, meddeelt bleff), Ahvenanmaan käräjät 22.3.1659 f. 184v (H: Cicilia fordom Kyrkioherdens S: H: Isaacj hustru j Lemmelandh), Lemlandin käräjät 24.1.1660 f. 208, Lemlandin käräjät 23.5.1660 f. 251v, Lemlandin käräjät 15.10.1660 f. 259v, Lemlandin käräjät 6.3.1661 f. 5, Lemlandin käräjät 23.10.1661 f. 57, Lemlandin käräjät 5.2.1662 f. 95v (Präste Enkian hustru Cecilia Jacobzdotter klagadhe til Länssmannen Per Andersson j Gränebodha), Föglön ja Kökarin käräjät 14.4.1662 f. 100, Lemlandin käräjät 3.6.1663 f. 164; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Lemlandin käräjät 3.3.1668 f. 227, Lemlandin käräjät 4.2.1669 f. 279 (Bewiljades Attest om Präste Enkians Hustru Ceciliæ stoora Fattigdom, och 2 Åhrs Continuerlige Siukdom, är ock ännu medh åthskillige Bräckligheeter belastadh. Sitter ock inhyses brukandes Pijgans huus til sin Boskap), Lemlandin käräjät 20.–21.1.1670 f. 3v–9v (Förekom Majoren af dhet Kongl: Ammiralitetet, Edle och Manhaftig Johan Olsson Berg, beklagandes huru hans Hustru [Kristina Persdotter, katso U76] hadhe dragits medh een stoor Eländigheet och Wedermöda, nu öfwer ett heelt Åhr, Och han nu j Höst heemkommandes ifrån Portugall, icke allenast j Stockholm, af Hustrun sielf berättadh, som hadhe henne warit sagt, at hon wore förgiordh; Uthom ock omsijdor kommandes hijt til Åhlandh, är blefwen underwijst, dhet gamble Klockarens, Nils Sigfridzsons j Norby Hustru, Margreta Mårtinsdotter benembd, endeeles sielf hadhe bekändt dhet hon hadhe Majorschan förgiordt ... Berättade Präste Enkians, Hustru Ceciliæ Jacobzdotters Pijga Walborg Persdotter be:dh at för någre Åhr sedan afhände Margreta, sampt hennes Man, Nils Sigfridzson, Präste Enkian något Giärdsel, hwarom Walborg å Maatmoderens wägnar sedan kom medh dhem til at träta ... framledne Kyrkioheerden H: Isaac [Isaacus Martini Buscherus] /: Margretas Brodher:/ ... Dhertil swarade Tolfmannen, Matz Nilsson j Hellestorp, at Margreta hafwer hafft en Brodher, Måns wid Nampn, som sielf skräpte uthaf, huru han uthur een sin Fadhers /: Fordom Kyrkioherdes H: Mårtins [Lemlandin kirkkoherra Martinus Nicolai Buscherus, † ~1642] :/ Book hadhe lärdt at göra rätt så myckit gott han wille, och rätt så myckit ondt han wille ... Nembden witnade ock at dhen Tijdh Margreta war ogifft, och hennes Modher också tämmeligen frisk, höllts dher ett synnerligen förargeligit Lefwerne j Prästegården ... Sententia: Så alldenstundh häradznembd, effter föregången noga Ransakan, haf:r nu enhälleligen fällt Margreta Mårtensdotter ifrån Norby til een Trullkona, Och Gudz stränge Befallning beskrefwen Exodj 22 V. 18 förmår, at man een Trullkona icke skall låtha lefwa, dy dömer ock jagh å Embetes wägnar bemelte Margreta såsom een förwunnen Trullkona, at mista lijf, och effter Höga Öfwerheetens stadgade och af Fäderneslandet wedertagne Lagh och Bruuk, wid slijke uhrbotamåhl, at Halsshuggas medh yxa, och sedan å Båhle brännas. Doch sådant intet ställandes til Execution, uthan inkommande dhen Högl: Konglige Hofrätts Confirmation och Bekräftelse öfwer dhenne nu afsagde doom. Tämä noitaoikeudenkäynti on julkaistu myös painettuna: Bidrag till Finlands historia II (utg. R. Hausen, 1894–98) s. 318), Tutkinta Lemlandissa 14.3.1670 f. 49 (Hausen s. 331), Tutkinta Lemlandissa 3.5.1670 f. 62 (Hausen s. 343), Kuulustelu Kastelholmassa 19.12.1670 s. 163 (afhördes Margretæ Mårtensdotters ifrån Norby och Lemmelands Sokn, ytterste Bekännelse. Hausen s. 355), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 44 (Framkom fordom Kyrkioheerdes här j Lemmeland, Sahl: H: Isaaci Busceri Enkia, Gudfrucktige och dygdesamme hustru Cecilia Jacobzdotter, upteendes högtährande Kemners Rättens af Stockholms söder Förstadh, resolution sub dato d: 11 Junij A:o 1672, förmående, at dhe 14 Rijkzdahler, som hennes Son, Isak Isakzson Buscerus, hadhe länt til Skomakaren M:r Erik Andersson och hans Swåger Michel Persson måge hoos be:te Debitorer inne stående blifwa, til dhess h: Cecilia, anten förskaffar sigh Fullmacht af sin Son, eller wiss Efterrättelse honom medh döden afgången wara. Nu emädan hon ifrån meerb:te sin Son Isaco, som förmeenes nu göra sin andre Reesa åth Ostindien, hwarken Fullmacht eller Efterrättelse om hans Tilstånd, til wissan termin, mögeligen inskaffa kan; Och hon befahrar, at förr än om Sonens Lijf eller dödh, någon kundskap warder inkommandes, må någen Förandringh tildraga sigh med Debitorerne, serdeeles Skomakaren, som inthet skal wara Bofast ... Häradznembd betygade, at Hust: Cecilia hafwer nu öfwer 16 Åhrs Tijdh, suthit uthj een Backstugu uthan den ringaste Indrächt, warandes ock dherhoos myckit siukligh), Tutkinta Lemlandissa 20.8.1673 s. 85; KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin käräjät 5.3.1674, Jomalan ja Lemlandin käräjät 3.10.1678 (katso Hausen s. 364); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Jomalan käräjät 11.3.1680; KA mf. ES 1752 (cc 16) Paraisten käräjät 23.–24.7.1688 f. 151 (berättade Dn: Sacellanus Marthinus Buscherus att han för 7 eller 8 Åhr sedan är kommen hijt i Sochnen); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Paraisten käräjät 13.–15.5.1691 s. 119 (den 2 hujus nästledne uthj Caplans Sahl. H:r Mårthens Buscheri begrafningh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 531; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 85 (17.11.1665, Martinus Isaci hafwer mist 2 sine finger ...), 89, 91, 233, 265, 266, 305 (Mart. Busingrius), 391; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 134 passim (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 99; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2352 (1714, leski), 3313 (1715, leski), 4475 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1997H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Buscherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1298>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.