Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.2.1637 Johan Gezelius vanhempi Johannes Georgii, Vestmannus U76. * Romfartunassa 3.2.1615. Vht: Gesalan talollinen Romfartunassa, lautamies ja herastuomari Jöran Andersson († 1652) ja Anna Gudmundsdotter. Västeråsin koulun oppilas 12.11.1626. Västeråsin lukion oppilas (1632) – 1637. FK Västeråsissa 1637. Ylioppilas Uppsalassa 1.2.1637 Johannes Georgij Romfertunensis. TK Västeråsissa 1638. Ylioppilas Tartossa 23.11.1638. Respondentti Tartossa 21.11.1640, pr. teol. prof. Andr. Virginius. Respondentti Tartossa 4.1641, pr. Andr. Virginius. Respondentti Tartossa 18.9.1641 pro gradu, pr. kaunopuh. ja runousopin prof. Laur. Ludenius. FM Tartossa 18.10.1641. Väitöskirja Uppsalassa 14.9.1661 pro doctoratu, pr. teol. prof. Laur. Stigzelius, resp. Gabr. Holstenius. TT Uppsalassa 17.9.1661. — Teol. tiedek. promoottori 1665. — Tarton yliopiston kreikan ja heprean kielten professori 1642, ylim. teologian professori 1643, ero 1649. Liivinmaan ylikonsistorin jäsen 1645–49. Västeråsin lukion teologian lehtori 1649. Stora Skedvin kirkkoherra s.v. Liivinmaan ylisuperintendentti 1660, samalla Riian P. Jakobin ruots. seurak. kirkkoherra 1661. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1664, samalla palkkapitäjänsä Paraisten kirkkoherra 1665–90, Maarian 1679. Läsnä 11 valtiopäivillä. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Turussa 20.1.1690.

Pso: 1:o 1643 Gertrud Gutheim († 1682); 2:o 1684 Kristina Persdotter tämän 2. avioliitossa († 1703).

Poika: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718).

Tyttärenpoika: Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Veljenpoika: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Johan Gezelius U374 († 1714).

Vävy: ratsumestari Henrik Ekestubbe 1049 (yo 1654/55, † 1694).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 6.8.1664 f. 115 (Vocations bref till Doct. Gezelium att wara Biskop i Åbo), 30.8.1664 f. 190 (Fulmacht för Doct. Joh. Gezelio att wara Biskop i Åbo), 31.8.1664 f. 203 (Notification till Consistorium i Åboo, om Doctor Gezelio), 21.7.1665 f. 145 (Kongl. Maij:ttz Nådige förklaringh öfwer dett underhåldh, som dhe Ehrewyrdige och höglärde Doctor Johannes Gezelius och Doctor Joannes Terserus U15 för innewarande åhr 1665 skohle åthniuta), 4.10.1665 f. 259 (Öppet Breef för [Capiteinen under Wårt Ammiralitet] Johan Olsson Berg ... 2:ne hemman på Åhland och Lemmeland Sochen, Haddenääss och Röösstorp benembde), 19.12.1665 f. 330 (Till Biskopen i Åbo Doct. Johannem Gezelium, att författa een Kyrkio-ordningh, som kan brukas i Lijfflandh), 23.9.1668 f. 472, 473, 19.12.1668 f. 631, 23.2.1669 f. 14, 19.3.1669 f. 33, 19.11.1670 f. 509 (Citation på Biskoppen D:r Johan Gezelium), 6.7.1671 f. 94 (Till Biskop D:r Gezelius att straxt förfoga sigh hijt uthi Alani U9 Enkias saak), 24.10.1671 f. 194 (Donation för Ammiral Leut. Bergh på 2 Hemman), 15.12.1672 f. 561 (Till Cammaren för Doct:r Johannes Gezelius angående hans resterande fordringh), 15.12.1672 f. 563 (Till Landzhöfdingen Axel Stålarm, för Doctor Johannes Gezelius ... anhollandes thet Wij till hans pappersbrukz desto bätre fortsättiande som han i Nyland för någon tijdh sedan skall hafwa uprettat, i nåder tecktes förunna och bewillia honom för sitt arbetzfolkz beqwämligheet, de twenne hemmen Thomesbole i Poijo Sochn i Nyland, hwilka Carl Bijlsten 796 nu för tijden fuller under sitt Jernbruk innehafwer), 12.11.1674 f. 378 (Till Erkiebiskopen och Biskoperne uthi Åboo, Lundh, Strängnääs och Giötheborg, Linkiöping och Westeråhs om bökarnes cencurerande som tryckias skole), 10.8.1675 f. 165, 1.9.1675 f. 194 (Tillstånd för Doct. Johan Gezelii döttrar at hedras med adeligh titel och dignitet), 14.10.1675 f. 392 (För Biskoppen i Åboo Doct:r Johan Gezelio angående dhet Bibliske Wärket), 15.10.1675 f. 403 (Till Cammar Collegium för Biskoppen i Åboo Doct:r Johan Gezelio ... D:ris Johannis Gezelij Skattehemman Quista i Schedevij Sochn belägit), 1.3.1678 f. 98 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh uppå samptl. Prästerskapetz, uthi Åbo Stifft, widh denne Rijckzdagh underdånigst insinuerade anlägenheeter ... Prästerskapet anhåller at den Finske Bibell, hwilken uthi H:es Maij:tz Drotningh Christinæ tijdh in folio blef på trycket uthlagdh måtte till större beqwämligheet uthi mindre Form och in quarto tryckas ...), 29.11.1678 f. 296 (Till alla Biskopar oc Landzhöfdingar angående dhen Skrift, som kallas vindiciæ veritatis [eller Sanningens Förswar]), 29.11.1679 f. 628 (Till Biskopen i Åbo at inaugurera Mag:r Carstenius 970 till biskopsämbetet i Wiborg), 21.1.1680 f. 52 (Till Biskoperne i Åbo och Wijborgh, at dhe icke tillåta at böndren nämpna alle sine Söhner widh ett Nampn ... Emedan Wij förnimme at en dhel af Allmogen uthi Finlandh skall hafwa tagit sigh före dhen owahnan och missbruuket at widh ett Nampn låta döpa 4 á 5 dheras Söhner, intenderandes därmedh intet annat, än widh skrifningar och elliest bestryka Oss och Cronan, at man icke uthan beswär skall kunna träffa dhen sanskyldige och dugelige till Wår tiänst), 27.11.1680 f. 750 (Privilegium för Biskopen i Åbo Doktor Johan Gezelio på dhe Böcker han sielf utharbetat, eller här efter utharbetandes warder), 27.11.1680 f. 752 (Til Cammar Collegium om Finske Bibelens upleggiande i mindre Format), 16.6.1681 f. 468 (Till Biskoppen i Wijborgh för den afbrände Domkyrkian i Åbo ... störste deelen af Staden Åbo medh domkyrkian och dhe förnembste publique huusen Academien undantagandes ähr på sidste heelige Trefaldigheetz Söndagh genom een häfftigh wåd Eeldh ynkeligen förödd och i aska lagdh), 16.6.1681 f. 472 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo at till Åbo Kyrkias upbygnat igen anslås den Extraordinarie Prästerskapetz bewillningen i Åbo Lähns och Wijborgz Stiffter, och det som resterar på den Halmstadiske bewillningen, Item een Collect af Församblingarne i heela Rijket), 17.6.1681 f. 487 (katso 540), 20.9.1681 f. 663–668, 26.9.1682 f. 619 (Till Cammar Colleg. för Ammiral Bergenstiernas Enkia om Immission uti Hallestorps by på Åhland), 25.10.1682 f. 662 (Till Statz Contoiret om tull frijheet på tryckpapper för Åbo Stifft), 25.10.1682 f. 663 (Till Statz Contoiret för Biskopen i Åbo Doct. Johan Getzelio på 26 t:r Spanmål åhrl. i sin och sin hustrus lijfztijd ... ifrån den tijden han miste Bergz frälse frijheeten vppå Skattehemmanet Qwiste i Skiedewij Sochn, hwar af framledne Kyrkioherdens widh Kopparberget Mag. Pers arfwingar för detta vpbure vthlagorne, och Biskopen allenast åtnööt Besittningen för åhren 1669 och 1670, efter hwilken tijdh arfwingarne det åter bekomma), 27.10.1682 f. 677 (Resolution för Biskoppen och Consistorio i Åbo), 27.10.1682 f. 679, 16.1.1683 f. 46 (Pass för Biskopen Doct. Johan Gezelio at niuta hästelega Norr omkring för 4 öre Sölf:rmynt mijhlen), 20.4.1683 f. 206 (Til Professoren Magistrum Andream Petræum 540 at comparera d. 15 Junij), 20.4.1683 f. 207 (Til Doctores Gezelios om Professore Petræo), 20.4.1683 f. 209 (Til Erkiebiskopen om censuren aff Doctor Gezelij arbete ... berättat, som skulle det bibelwärcket, som han nu några åhr hafwer arbetat upå, til en stor dehl färdigt wara, önskandes han gärna at det til censur måtte komma), 4.5.1683 f. 227, 25.5.1683 f. 275 (Till Erkiebiskopen och Capitulares i Upsala om Bibelwärketz censurerande ... dhet Bibelwärket som biskopen i Åbo Doct. Johannes Gezelius med dhess Son Doctore Johanne Gezelio den yngre hafwa arbetat uppå), 25.5.1683 f. 276, 25.5.1683 f. 277, 25.5.1683 f. 278, 10.11.1683 f. 537 (Till Åboo Håffrätt, om Saaken emillan Biskopen Gezelium och Assessoren Wassenium 212), 28.1.1684 f. 39 (Öppet bref för Biskopen D:r Gezelio och Ammiral Bergenstiernas änckia på någre hemman i lijfztijden ... hon genom Gudzskickelsse ähr sinnad att träda i ächtenskapp medh Biskoppen), 20.3.1684 f. 173 (Till Cancellie Collegium om Oloflige böckers införande), 10.10.1684 f. 629 (Till Biskoppen i Åboo, angående den upwuxne twist emillan honom och Mag. Petræo), 17.10.1684 f. 654, 18.10.1684 f. 658 (Till Stats Contoiret om åhrligh löhn för booktryckaren i Åbo), 31.10.1684 f. 683a (Till Erchiebiskopen och Facultatem Theologicam, om Doct. Gezelij saak medh Petræo), 13.12.1684 f. 807, 2.4.1685 f. 153 (Swar till Landzhöfdingen Creutz för [Biskopens Doct. Gezelij hustru] Fru Catharina Bergenstierna att hon blijr befrijad för adels rusttienst præsterande), 9.4.1685 f. 180 (Öppet bref för Biskopen i Åbo Doct. Joh. Geselio på 2:ne Hemman i Åbo Lähn), 6.6.1685 f. 317 (Till Biskopen i Åbo Doct: Joh: Gezelium om förklaringen öfwer någre ordeformer uti dess uthgångne skriffter), 15.6.1685 f. 332 (Till alle Biskopar och Superintendenter att giöra sig kunnige om alle Prästers Lärdom och skickeligheet, och att icke ordinera någon uthan een rätt föregången Examen), 11.7.1685 f. 374 (Specification på dhe Biskopar och Präster som Kongl. M:t till Kyrkio Ordningens öfwerseende har förskrifwit at inställa sig uthi Stockholm till d. näst kommande 11 Sept.), 11.7.1685 f. 376, 13.8.1685 f. 406 (Till alle Biskopar och Superintendenterne om de fattige Prästänckiors Vnderstödh och hielp effter föreningz instrumentet wid Riksdagen 1653), 5.2.1686 f. 32 (Till Landzhöfd. Lorentz Creutz at låta uthi sit lähn inrymma et Kyrkioherberge till Präst Änkiornes underhåld ... Såsom Wij i nåder gått funnit hafwe uppå biskopens D. Johannis Gezelij underdånig Ansökning at unna och bewillia), 27.2.1686 f. 66 (Till Facultatem Theologicam i Upsala om Biskopen Doct. Johanne Gezelio), 5.10.1686 f. 511 (Till Stats Contoiret om medel till Stenhusetz förfärdigande som på den afbrände Biskopz tompten i Åboo upsatt är), 23.10.1686 f. 576, 19.2.1687 f. 59 (Till Biskopen i Åbo Doch. Johan Gezelium om Doch. Enewalds 132 håldne disputation ... om den nya Cathechismo), 28.11.1687 f. 651 (Till Stats Contoiret att upföra Biskoppen i Åboo D. J. Gezelius på nästkommande åhrs Staat ... till dhet Biblische Wärcketz fortsättiande), 31.1.1688 f. 68 (Till Biskoppen i Åbo tillståndh att få afsättia den nya Kiörkioordningen på finska), 26.5.1688 f. 274 (Till Biskopen i Åbo om Bibliske Wärketz fortsättiande), 7.8.1688 f. 448 (Till Landzhöfdingen Creutz för Fru Bergenstierna), 17.8.1688 f. 512v (... biskopen [i Åbo] hwilken för tijden här å ohrten [Stockholm] stadder är), [18.8].1688 f. 518 (Till Superintendenten Doctor J. Gezelius 1785 att dimitteras ifrån sit Embete, och att wara sin Fader till hiälp), 18.8.1688 f. 526 (Öppet bref för Biskopen i Åbo D:r Joh. Gezelius att få taga sin Sohn Superintend. D:r Joh. Gezelium sig till hiälp uti sine Embetes bestellningar ... där och han framdeles skulle komma på dhe tanckar, att som han och allaredan sig derom uthlåtit hafwer, willja Biskopz Embetet till honom alldeles affträda, så wele Wij dertill i lijka måtto wårt nådige tillstånd gifwit hafwa, doch att oss dherom först tillkiänna gifwes på det Wij honom med Wår Fullmacht derpå i nåder försee måge), 23.9.1688 f. 558 (Till Stats Contoiret swar om Biskopzhuusets i Åbo fullkomlige opbyggiande), 24.9.1688 f. 560 (Till Stats Contoiret att låta Biskopen Doct. Gezelium bekomma 340 D. S. M:t till Kyrkioordningens aftryckiande på Finska), 8.10.1688 f. 591 (katso 787), 25.10.1688 f. 657, 2.4.1689 f. 391 (Till Facultatem Theologicam i Åbo att Censurera Biskopens Doct. Joh. Gezelij arbete ... som för dem, hwilka uthi Prädiko Embetet inträda, widh dheras examinationer mycket nödigt och nyttigt wara skall, och han nu dhet samma genom trycket wijdare befordra ärnar), 4.7.1689 f. 754 (Till alla Biskopar och Superintendenter angående den fremmande Religions öfningen, Prästerskapet beswära sig öfwer nu wara mycket gängsen här i Stockholm och annorstädes i Riket), 8.3.1694 f. 186 (Till Cammar Collegium swar, om ett Torns uppbyggiande uthi Åhlandz haf ... huruledes wed stoora Skute leeden wedh Ålandz haf, nu en lång tijdh bårth åth hafwe warit upreeste fyra Torn eller Kiänningar, dhe Siöfarande till ingen ringa tienst och nytta, hafwandes Fru Christina Bergenstierna deraf underhållit trenne emoth en undfången Donation på någre hemman d. 24 Octhobris 1671. Men ähr det fierde som hennes förra man framledne Ammiralen Bergenstierna dessuthan för dhe resande beqwämligheet låtit upsättia, icke länge sedan omkullfallit), 8.3.1694 f. 188, 31.10.1695 f. 627 (Kongl. Maij:tz befallning till samtl. Biskopar och Superintendenterne at sig till reviderande företaga det Bibliske wärk som Biskoparne framl. Doctor Johan Gezelius den äldre och D. Johan Gezelius den yngre utarbetat hafwa), 13.7.1697 f. 471 (Till Landzhöfdingen Creutz angående biskoppinnans Fru Christina Bergenstiernas ansökning); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Lemlandin käräjät 26.2.1658 f. 120v (Företredde Skepz Capitainen Johan Olsson Berg [aatel. Bergenstierna] gifuandes Retten tillkenna, huru som han war sinnadh at tillträda Cronones hemman i Haddnääss, så frampt han kunde af öfuerheten förmå at få bruka och besittia dem begge under ett Mantahl); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Lemlandin käräjät 20.–21.1.1670 f. 3v (katso 1298), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 38 (katso 498); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin ylim. käräjät 8.11.1677 (emellan Wälb: Fruu Christina Bergenstierna til Hadnääs å eene, sampt Capellanen j Kökar, H: Per Portulinum 1159, å andre Sijdhan, om någre Beskyllningar, dhermedh H: Per skulle hafwa belastat framledne Ammiralen, Sal: Herre Johan Olsson Bergenstierna, enkannerligen, såsom hadhe han emoot tagne Mutor, släpt någre dugelige karlar uthur Cronans Båtzmanstienst); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 28.2.–2.3.1695 (Wälb: Fru Christina Bergenstiernas Skrifftelige Testamente till Magister Johan Torpander 3526); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 5.–8.9.1703 f. 424 (det Testamente som Sahl: Biskoppinnan Wälb:ne Fruu Christina Bergenstierna skall hafwa i sin lijfztijdh allaredan 1701 d: 10 Junii giordt ... att hans Högwördigheet H:r Biskopen [Doctoren H:r Johan Gezelius], efter Fruns dödh, skulle niuta all des egendom); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1673 f. 250v (Hans Högährewyrdigheetz Episcopi D: Johannis Gezelij sidstledne Winter i Muhoss gifne resolutio), 252v (Hans Högährewyrdigheet Biskopen D: Johannes Gezelius widh sidste i Muhoss holdne Visitations acten, katso 375). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 17 (1690. 20 Januarij D:n Johannes Gezelius S. S. Th. D. et Ep. Aboëns. vitam finiit Anno ætatis 75. 24 Junij, Aboæ, honorifice humi demandatus); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 11 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 234 (30.8.1664, Fullmacht), 395 (1.9.1675); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 76; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 205 (3.6.1683, ‡ fruu), 220 (24.6.1690, ‡); Album scholæ Arosiensis 1618–1650 (utg. W. Molér, 1905) s. 13, 25, 61, 62; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 109 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 49 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 105; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 65 (4.9.1661, Förmälte D. Lithman decanus facultatis theol. om promotione Doct. Getzelii, hwilken Procancellarius och facultas hafwa öfwereens kommit, på den 17 Sept. angå låtha, hwilket nu refereras till Consistorium att ratificeras. Resp. Consistorium bewilliar och samma tijdh), 65 (4.9.1661, Begiärer och M. Getzelius, att fåå hafwa en respondent under sigh, ehuru wäl han sielff sub præsidio alieno disputerar. Resolv. Oansedt dhetta ähr itt owanligit maneer och uthan grund in constitutionibus, lijkwäl efter han förr hafwer warit en professor, och nu här till pastor et præpositus, och illustr. Cancellarii bref om hans promotion ähr kommit, tillståår Consistorium dhetta, hälst efter facultas theologica tycker så godt wara. Dock skall sådant intet in exemplum trahi), 187; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 360 (14.11.1666, katso 1852); Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 168 (6.11.1680, katso 2498); Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 106 (6.6.1683, katso 2680); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #323. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 169, 322; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 457; J. H. Lidén, Catalogus disputationum IV. Disp. gymnasticas (1779) p. 27; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 22, 97, 119; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 83–86; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 314; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 76; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 85 (Gezelius Tab. 1); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 17, 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #10D, 28D, 36D, 42D, 65D, 698D, 714D, 729D, 746D, 872D, 885D, 911D, 916D, 920D, 922D, 924D, 925D, 928D, 958D, 982D, 987D, 993D, 995D, 1324D, 1328D, 1434D, 2180D, 2562D, 2563D, 2566D, 2599D, 2695D, 2744D, 2922D, 2925D, 3775D, 3795D, 3832D, 3997D, 3998D, 4002D, 4011, 4049, 4052D, 4055D, 4195D, 4198D, 4221D, 4233D, 4245D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 8; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne II:1 (1971) s. 437; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 58; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #541; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 5 #541; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 17–21, 30, 70, 70; H. Piirimäe, Tartu ülikooli ajalugu I 1632–1798 (1982) s. 279; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 76; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #27H (‡), 279D, 309, 925D, 1025, 1092, 1093, 1194H (‡), 1204, 1240H (‡), 1252, 1278, 1330D, 1335, 1392–1465, 1857G, 1872H (‡), 1982, 2059, 2123, 2128D, 2250D, 2259D, 2260H (‡), 2323, 2386, 2432H (‡), 2716D, 2784H (‡), 2787D, 2791H (‡), 2798H (‡), 3056, 3066, 3072, 3099H (‡), 3109H (‡), 3160H (‡), 3182H, 3298, 3320D, 3432H (‡), 3447G, 3464, 3637D, 3778D, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 215; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 274.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gezelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U76>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.