Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1697 Mårten Buscherus Martinus Martini, Pargasensis 4271. * noin 1678. Vht: Paraisten kappalainen Mårten Buscherus 1298 (yo 1658/59, † 1691) ja Sofia Castrenius. Ylioppilas Turussa kl. 1697 [Buscherus] Martinus _ 218. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Apulaispappi Espoossa 1701. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Kirkkonummen kappalainen 1722. ‡ Kirkkonummella 8.12.1745.

Pso: Margareta Mallenius († 1747).

Appi: lääninsihteeri Henrik Mallenius 1446 (yo (1661), † 1684).

Poika: Espoon kappalainen Johan Buscherus 5792 (yo 1730, † 1792).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; KA mf. ES 1756 (cc 27) Paraisten käräjät 31.5.–1.6.1700 s. 165 (Studiosus Martinus Buscherus uppå sin Moders hust: Sophia Castreniæ wägnar); KA mf. ES 1889 (ll 20) Espoon käräjät 1.–3.10.1703 s. 414 (Bonden Matz Henrichsson i Bemböhle och des Fader Nembdemannen Henrich Matsson dersammastädes klagade öfwer Coadjutoren i Esspå Försambling H:r Mårten Buscherus, att han om Natten emellan d: 7 och 8 sidstl: Junii, kommit drucken och med Wredt mod till dem i deres hemman i bem: Bemböhle); KA mf. ES 1891 (ll 24) Espoon käräjät 17.–19.6.1707 s. 478 (Efter Coadjutorens Wällärde H:r Mårthen Buscherii obligation och Förskrifning af den 21 Julii 1701 uthgifwen till Pastorskan framl: Helena Thorsberg, fordrade des Swär Son Magist: Ehrewyrdige och Högwäll:de Michael Sadeel, 120 D:r Kopp:r m:t af bem:te Buschero, för uthan 18 D:r dito mynt, som der å wid arfskiftet efter bem:te Pastorska och hennes afledne Man Kyrckoherden Brenner, woro berecknade å Buscheri Löhn); KA mf. ES 1892 (ll 27) Espoon käräjät 8.–10.2.1710 s. 211; KA mf. ES 1892 (ll 28) Espoon käräjät 13.–15.6.1711 s. 399 (Rusthållaren Claes Olufsson i Löfkulla tillkänna gaf sig eij kunna eller wela stå i Caution för Coadjutoren H:r Mårten Buscherus wid hemmanet Inglas i Fansby, som han uptaget, hwilcket uti bem: Buscheri närwaro ad notam togz), 404 (Coadjutor Wällärde H:r Mårten Buscherus med des hustru Margareta Mallenia sökte, att hennes Broder H:r Leutnanten Niels Mallenius, måtte tillstella dem hennes ägendom, som han effter des Specificationer och Förteckningar af d: 10 Augusti och 29 Decemb: 1705 i Rijga till sig taget och sedermera förhållet. Jatkuu 16.–19.10.1711 s. 569), 405 (Buscheri Swär Moder wid Finno Rusthåld dygdesamme Maria Godhe); KA mf. ES 1893 (ll 29) Espoon käräjät 15.–17.5.1712 s. 279, Espoon käräjät 6.–8.11.1712 s. 740 (Medhielparen H:r Mårten Buscherus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282 (LVII); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #259. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 362, 365; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 76; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #662D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kirkkonummi; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146, 167; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2341 (1714, Martinus Buscherus, Adjunctus), 3305 (1715), 4466 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #873G, 969, 1997.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 17.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Buscherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4271>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.