Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Elias Tillander, myöhemmin Tillands (Til-Landz) Elias Erici, Smolandus 1349. * Rogbergassa noin 1640. Vht: Rogbergan kirkkoherra Erik Tillander (Ericus Sunonis, yo Uppsalassa 7.1626, † 1651) ja Maria Henriksdotter Gildemeister tämän 1. avioliitossa. Visingsön koulun oppilas 31.8.1655 Elias [Erici Tillander de Jersnäs.] | Medicinæ Professor Aboæ et Doctor. Ylioppilas Turussa sl. 1659 Tillands Elias Erici (Tillander) _ 62 Prof Med. Rect. Ac. 125. 151. 157. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1659/60] Elias Erici Tillandz. \ postea Med. Doct: et Professor Aboæ. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1659 – kl. 1662. Respondentti 1661 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1663 Elias Erici Tillander Smol. Accessit Aboa. Muutti sukunimensä pelastuttuaan haaksirikosta onnekkaasti maalle, till lands. Ulkomaanmatka Hollantiin 1668–70. LK. Ylioppilas Leidenissa 4.3.1670 Elias Tillandz Suecus. 30 [ann.], M. Cand. LL. Respondentti Leidenissa 11.3.1670 pro doctoratu, pr. Joh. Fr. Gronovius. LT Leidenissa. — Västmanlandin sekä maakuntien Länsipohjasta Uplantiin inspehtori 1679. — Turun akatemian lääketieteen professori 1670. Akatemian rehtori 1676–77 ja 1683–84. Otti käyttöön Kupittaan terveyslähteen ja huolehti lepraparantolan perustamisesta sinne. Toimitti ensimmäisen julkisen ruumiinavauksen Turussa 1686. † Turussa 18.2.1693. Naimaton.

Veli: ylioppilas Henrik Tillander, myöh. Tillands 2193 (yo 1672, † 1683).

Sisarenpoika(?): kirjuri Elias Tillands 4995 (yo 1707).

Sisaren vävy: Pirkkalan kirkkoherra Johan Ericius 3286 (yo 1685/86, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms., Smål. osak. matr. #93; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 35 ([1700]); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1670 f. 457 (Fullmacht för Doct:r Elia Tilland att wara Professor Medicinæ Ordinarius i Åbo Academie), 1.10.1688 f. 578 (Till Academien i Åboo för Professoren Doct. Elias TillLandz ... Dhet gifwer Oss Professoren Doctor Elias TillLandz Supplicando underdånigst tillkiänna, huruledes han, uthi dhe 17 åhrs tijdh som han Medicinæ professionen dher i Åboo förestådt, åhrligen på dhen honom uthi Staten bestådde Löhnen, stoor brist och afkortningh haar kiänna måst, härflytandes sådant, som föregifwes, af dhe månge Academiens afhyste hemmans ödesmåhl, sampt dhe fattigas och alldehles oförmögnas tillgifft, dess uthan skall han och ändå hafwa store restantier inneståendes, dhem man fuller förmehnt hoos bönderne kunna uthgå, men nu mehra sedan landet aff några åhrs swåra Misswäxt, och dhen dyhra tijden, märkeligen ähr förswagat wordit, lähra dhe näppligen stå till att indrifwa, och honom till godo komma; dher till medh klagar han sigh och icke allenast genom twenne skadelige wåd Elder, som Staden Åboo kortt på hwar andra öfwergodt, mycket wara ruinerat och huuswild blifwen uthan och på medell mächa förblåttadt af dhen stoore omkåstnadh, han haar anwändt på laboratorij Chymici upprättande, och nödige Instrumenters anskaffande, sampt flere andre nyttigheter till dhen Studerande Ungdommens dher widh Academien bästaa och förkåfringh, begiärandes att blifwa på något sätt hulpen och soulagerat). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 559; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 204, 243, 244, 272, 333, 403; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 177; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 235 (6.4.1693, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 188–189 #204 (2.9.1670); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 171 #327 (1.7.1676); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 98 passim; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #93; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 27; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses III 1646–1663 (1968) s. 798 #997; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 239 (9.6.1669, Angaf Rector om Elia Tiliandro, att honom en termin resterade på Communitetet, då han bortreste, och begärer få den niuta till godo. Nu är dhet billigt, effter han war en wacker studiosus och plägar så mz andre skee. Resolutio. Bewiljes, allenast han byter med någon som haf:r pecuniarium och tager Communitetet på en termin igen). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 254; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 124; J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 180 V#3697; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:2 (1824) s. 376; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 143; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 324; Finlands minnesvärde män I (1853–54) s. 161–171; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #234; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #15G, 16G, 20G, 21G, 32G, 40G, 42G, 44G, 46G, 728G, 737G, 744G, 745G, 876G, 878G, 922G, 999G, 1327G, 1330G, 1331G, 1415G, 1430G, 1431G, 1437G, 1438G, 1515G, 1519G, 1523G, 1524G, 1525G, 2156G, 2168G, 2181G, 2188G, 2198G, 2322G, 2746G, 2752G, 2925G, 3665G, 3697R, 3782G, 3784G, 3785G, 3793G, 3794G, 3796G, 3798G, 3801G, 3804G, 3805G, 3807G, 3809G, 3814G, 3818G, 3819G, 3827G, 3831G, 3977–3978P, 3977G, 4015G, 4051G, 4054G, 4187G, 4217G, 4220G, 4224G; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 108; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 105; A. Leikola, Elias Til-Landz, eurooppalainen lääkäri 1600-luvun Suomessa. Hippokrates 10 (1993) s. 57–66; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #144H, 857, 1519H, 1526, 1749G, 1842, 1857G, 1973, 2032H (‡), 2131G, 2567, 2657, 2702, 2712, 2727, 2777, 2797H, 3056, 3067, 3388, 3439, 3493H (‡), 3609R, 3799, 3875–3879, 4044, 4080, 4250, 4264, 4411G, 4441G; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 817; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 687.

Doria gratulantti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Tillands. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1349>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.