Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Johan Ericius Johannes Erici, Aboensis 3286. Kotoisin Turusta, äitipuoli asui sittemmin Paraisten Gunnarsnäsissä. Ylioppilas Turussa 1685/86 [Ericius] Johann. Aboens _ 166. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1687. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1688 – sl. 1689. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1690 – kl. 1691. — Maarian pitäjänapulainen 1691. Armovuodensaarnaaja Maariassa 1693, sitten kappalainen (1694) ja samalla Porin läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1694. Harjoitti pappisviran ohella lääketiedettä oltuaan vaimonsa äidin veljen prof. Elias Tillandsin 1349 opetuksessa. Pirkkalan kirkkoherra 1702. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1696. † sudenkuoppaan vahingossa pudottuaan saamiinsa vammoihin Pirkkalassa 1704.

Pso: (jo 1694) Katarina Henriksdotter Soop (elossa 1723).

Lanko(?): kirjuri Elias Tillands 4995 (yo 1707).

Vertaa: Jakob Ericius 2918 (yo 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 352 (20.11.1696, ... Men hwadh Sahl Doct. Tillandz resterande contribution betreffar så emedan dess (Syster och) arfwinge Regementz predikanten Hr Johan Ericius intet lyder under Academiens jurisdiction, ...); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 35 ([1700], ... att såsom bem:te Ericii hustru skall wara nästa Arftagande effter framledne Medicinae Professoren här widh Academien Sahl Doct. Elias Tillandz ...); Esko Karisalmen tiedonanto 29.11.2008 (Anoppi mainitaan nimeltä Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjassa 2.4.1694: Johan Ericius, sin svärmoder dygsamma hustru Elisabetha Tilland); KA valtakunnanregistratuura 2.11.1694 f. 641 (Regementz Predijkantz Fullmacht för Johan Ericius ... medelst Nicolai Procopæi 2865 befordran till Regementz Predijkantz bestälningen under Wårt Åbo Lähns Cavallerie Regemente, dess förr anförtrodde Regemente Predijkantz bestälning under Biörnborgz Lähns Infanterie Regementet ähr kommen at blifwa vacant och ledig, Och hoos Oss till dess ehrsättiande underdånigst föreslås Capellanen wijd Rändämäki försambling, Wällärde Johannes Ericius), 5.12.1701 f. 831 (Till Öfwersten Creutz swar angående regementz Prästen Johan Erisius ... Wij hafwe erhollit eder skrifwelse, dat. d. 28 passato, och som I derutinnan vnderdånigst intercedere för Regementz Prästen under edert anförtrodde regemente Johan Ericio, det han i anseende till des longlige tienst och wacker lärdom motte blifwa benådat med etdera af de bägge i Finland vacant warande Pastoraten Kimito och Letala; Så lender eder derupå til nådigt swar, dhet hafwer han derom at angifwa sig hos Biskopen och Consistorium), 2.6.1702 f. 148 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Ericius ... medelst Mag. Isaac Stenii 991 dödelige frånfälle Birkala Pastorat i Åbo Stift är kommit at blifwa vacant), 7.6.1705 f. 226 ([Körckioherde fullmacht] uti Birkala pastorat för Jonas Menander 3386 ... uti framledne Johan Ericii ställe); KA mf. ES 1752–1756 (cc 16) Paraisten käräjät 14.–15.2.1688 f. 4 (Gunnarsnäsin perintöratsutilan vaiheita käsitellään useilla käräjillä. Pöytäkirjoista ei käy yksiselitteisesti ilmi että Johan Ericius kuuluisi Gunnarsnäsin sukuun, mutta suvuilla oli yhteyksiä avioliittojen kautta. Ks. myös 14.–15.2.1688 f. 17, (cc 17) 30.–31.8.1689 f. 142v, (cc 20) 14.–15.7.1692 s. 11, (cc 20) 23.–25.2.1693 s. 34, (cc 21) 15.5.1694 s. 82 (Föredrogh Härads Rätten på Sin Stiufmoders wägnar Wällärde H:r Johan Ericius, huru såsom Erich Jörensson på Gunnarsnääs Ryttar hemman, wehlat uthdrifwa hans Stiufmohr ifrån dedh Tårp som hon besitter), s. 83 (een påicke, Margetha Henrichsd:rs (Vertaa 4216) Son ifrån Dahls Tårp ... Cappellan Wällärde H:r Johan Ericius swarade och låfwade för Rätten opkläda gåssen lijkwähl som förr emedan den är hans halfbroor), (cc 22) 1.–2.10.1695 f. 92 (Pastoren H:r Johan Ericius begiärte att ett Arfskifte måtte bewillias emellan des broder Nils Ehrsons Barn och Erich Jöranson i Gunnarsnäs som trädt uthi Echtenskap medh deras Styfmoder Annika Erichzdotter), (cc 23) 28.–30.1.1696 s. 6, 2.5.1696 s. 93, (cc 27) 31.5.–1.6.1700 s. 147, (cc 28) 11.–13.3.1701 s. 1, 25); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 8.–10.3.1686 f. 19v (Studiosus Johannes Ericius toimii professori Elias Tillandzin asiamiehenä myös 31.7.–2.8.1686 f. 76v, 78, 26.–29.1.1687 s. 109, 2.–3.11.1687 s. 250, 29.–31.5.1688 f. 126v, 31.5.–1.6.1689 f. 6v); KA mf. ES 1848 (kk 11) Raision ja Maarian käräjät 30.–31.1.1694 f. 219 (Cappellan Wällärde H:r Johan Ericius beswärade sig öfwer Jöran Sigfredsson i Kärsämäki, hwilcken haf:r nästledne d: 3: Octob: angripit honom medh åthskillige beskyllningar och Smädeord. Jatkuu 22.–24.5.1694 f. 304v); KA mf. ES 1848 (kk 12) Pöytyän käräjät 11.–12.2.1695 f. 176 (Pastore regiminis, och Cappellan dersammastädes Wällärde H:r Johan Ericius på Cappellans Bohletz wägnar i Kaerla); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 7.–9.10.1697 f. 346 (Pastor Regiminis Ehrewördige och Wällärde H:r Johan Ericius angaf sin Augementz Bonde Michel Hindrichsson i Kangari), 347v, 351v; KA mf. ES 1850 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 3.–4.10.1698 f. 345 (Consistorii Eccles: Resolution af d: 17: Decemb: 1697: der uti Cappellans Sahl: Michael Gebhardz 2593 Enckia ... pålegges, att betala till Regementz Pastoren Wällärde H:r Johan Ericius för giordt Tienst i Hennes nåd åhr, 3: Tun:r Spanmåhl); KA mf. ES 1851 (kk 19) Raision ja Maarian käräjät 14.–15.1.1702 f. 111 (Upbördz Skrifwaren Jacob Renner på Regementz Pastoris H:r Johan Ericij wägnar hwilcken nu är stadder i Rijga); KA mf. ES 1853 (kk 25) Raision ja Maarian käräjät 10.–11.9.1707 f. 414 (Mons. Andreas Fristadius å frambledne Pastorens H:r Johan Ericii Enckias Chatharina Soops wägnar ... Wirusmäki Rusthåld); KA mf. ES 1854 (kk 27) Raision ja Maarian käräjät 21.–22.1.1709 f. 268v (Enckie Pastorskans Rusthålldh Wirusmäcki i Wårfrukyrkia Sochn); KA mf. ES 1855 (kk 31) Raision ja Maarian käräjät 8.–10.5.1711 s. 100; KA mf. ES 1855 (kk 32) Raision ja Maarian käräjät 26.–29.1.1712 f. 25 (Wirusmäki, viitataan laamanninkäräjien päätökseen 6.11.1711), 13.–15.10.1712 f. 167; KA mf. ES 1856 (kk 33) Maarian ja Liedon käräjät 30.9.–1.10.1719 f. 5 (Saaken som emellan Länsman Carl Lelliin och hans hustru Catharina Ericia, wed Extraordinarie Ting d: 25 Julii 1718 handterades, blef nu framhafd), Ylim. käräjät Maariassa 25.7.1718 f. 22v–25; KA mf. ES 1966 (nn 8) Oriveden käräjät 23.5.1698 s. 685, Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1699 s. 905; KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 12.–13.2.1702 f. 70; KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 216 (till nu warande Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Johan Ericium, widh des tillträde sidstl:ne Walburgmässa, katso 1821), 218, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–3.10.1703 f. 400, 405v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–20.2.1704 f. 142, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 286v (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Ericius, som nu iemwähl war närwarande); KA mf. ES 1973 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 523 (Å Kyrckioheerdens Sahl: H:r Johan Ericij efterlefwerskas wägnar Kärdhe Coadjutoren Wällärde H:r Beniam Succelius 4634 till de Birkala by Boar för det deras Hästar och Swijn skohla giordt uppå Prestegårdz Åkren stoor Skada); KA mf. ES 1973 (nn 23) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 15.–16.6.1705 f. 74; KA mf. ES 1974 (nn 25) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–20.2.1706 s. 508, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 10.–11.9.1706 s. 988; KA mf. ES 1975 (nn 26) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–27.3.1707 s. 662, Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 8.–11.7.1707 s. 1045; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 18.7.1696 ([Rådman Wäl:t Johan] Strandman opwiste Past: Reg: Wällärde H:r Johan Ericii Attest aff den 18 Junij 1696, dher uthi han betygar, att Strandman ingalunda aff någon besmitto beswärades då den saltachtige flussen sig i pannan satt hadhe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 90, 91, 157, 180, 265, 317, 318, 352, 396, 430, 515, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 54, 55, 142, 314, 383, 400, 419, 421, 474, 522; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 5, 15, 18, 25, 44–46, 156, 172; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 137, 190; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 75 (29.12.1688, Betalte studiosus dns Joh. Ericius för otijdig sängelag, 6 dlr.); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 398–399 #411 (11.9.1699). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 124, 255; W. Carlsson, Pirkkalan pitäjäästä. SKST 47:1 (1869) s. 139; O. E. A. Hjelt, Svenska och finska medicinalverkets historia 1663–1812 II (1892) s. 278; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 56; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2938D, 4020D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4994 (1716, leski), 6015 (1720, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ericius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3286>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.