Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Tomas Haltulander Thomas Pauli, Ostrobotniensis 1354. * noin 1634. Vht: Iin Kuivaniemellä asunut Pål Haltuinen ja Helga Jöransdotter. Ylioppilas Uppsalassa 10.1653 Thomam Pauli [Bothnienses]. Ylioppilas Turussa sl. 1659. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Thomas Pauli Hattulander. Upsaliæ depositus | Sacellanus in Ijå Haukipudas 1680. Obiit 1689. — Ehdolla Kajaanin pedagogin apulaiseksi 1666. Alatornion kappalainen (Härnösandin hiippak.) 1671. Iin Haukiputaan kappalainen (Turun hiippak.) 1680. ‡ Haukiputaalla 9.6.1689.

Pso: Anna Andersdotter Karck tämän 1. avioliitossa († 1726).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #148; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.4.2010 (Lesken nimi oli Anna Andersdotter Karck, lähde Digitaaliarkisto (rr 27) Iin käräjät 10.–11.7.1690 s. 32. Vertaa 167); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 18.6.2010 (Ylioppilas Thomas Pauli vaati autuaan äitinsä Helga Jöransdotterin perintöniittyjä Kuivaniemeltä, lähde Digitaaliarkisto (rr 11) Iin vapaaherrakunnan käräjät 10.–12.7.1663 f. 264v ja 273. Ylioppilaan oikea sukunimi on Haltulander, ei Hattulander. Nimi on ilmeisesti muodostettu Iin Kuivaniemen Haltun tai Halttulan mukaan. Lähteitä mm. aiemmin mainittu rr 27 s. 32, SSHY Tornion kirkontilit 1669, Iin kirkontilit 1687, Pudasjärven kirkontilit 1688 ja Läänintili 1681. 1620- ja 1630-lukujen taitteen ruodutusluetteloissa (mf. WA 773) mainitaan Kuivaniemeltä Pål Haltuinen, rampa mies. Tomas Haltulanderin kuolinilmoitukseen Haukiputaan seurakunnan alkuperäisessä haudattujen luettelossa sisältyy lyhyt elämäkerta, jossa hänen mm. mainitaan syntyneen Kuivaniemellä); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 10.–12.7.1663 f. 264v (Belangande een Studentz D: Thomæ Pauli prætension på Saligh Helga Jörans dåtters arff Engiar i quifwaniemj belägne Nembl: Tijroin Nijty och Pellon alda, de der icke under någons skatt tillhöra, uthan eliest här före häfdat af Tomas Peersson Huttw, och Clemet Tomasson ib:m, Huilka för samma Engestycker tilbodå honom betallning der medh Studentens fullmechtig Simon Jönsson accqucescerade så at wederböranden biinöijes huadh dee kunna wara wärde före), 273 (Togz ad notam att Tomas Huttu och Clemet Tomasson låfwadhe förlijka een Student Tomam Paulj, på hwilkens wägna Simon Salle giorde anfordring, för dess Moders Helga Jöransd:rs arf Engiar Tiron-nituy sampt Pitkenity Pellon alda); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 73 (Wyrdige och wähllärde H:r Thomas Haltulander förmedelst Rådhman S:r Anders Karck läth första gången uplysa Jussila ½ M:ls Hemman i Haukipudhas dhen han af Simon Andersson för 200 D:r Km:t tillhandlat hafwer, och war nu ingen som dheremoth klandrade), 85v (Wyrdige och Wähllärdhe H:r Simon Pecklenius U372 gaf Rätten tillkänna sigh förnummit att H:r Thomas Hultulander i gååhr låtit uplysa edt Kiöpebref angående Justila ½ Ml:s Hemman i Haukipudas dhet han allaredha tillförendhe af Markus Simonsson skall kiöpt hafwa, begiärandes att Markus måtte afhöras huru wijdha dhermedh beskaffat ähr); KA mf. ES 2035 (rr 20) Iin käräjät 22.–24.1.1683 s. 43 (Caplan H:r Thomas Haltulander), Iin käräjät 16.–18.7.1683 s. 278 (Caplan och Gudz ordz Prædikant wid Haukipudas Capell, hederlig och wellerde h:r Thomas Haltulander insinuerade i Retten ett skriffteligit instrument med des nampns och sin hustrus nampns Anna Anders dotters Karckz underskrifft), 287 (Capplans bohlet); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 28.6.1686 s. 359 (Länssman Wäl:t Gabriel Knutsson Insinuerade på Caplans H:r Tomæ Haltulandri wägnar förrige Landzhöfdingens Höghwälborne Barons H: Diderik Wrangels Resolution af den 24 April 1684, Innehållandes det bem:te Caplan skulle på begeran få wedertaga Sipola 1/4 dels Ödes Jordh j Haukipudas belägit); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 10.–11.7.1690 s. 32 (Sahl: H:r Thomæ Haltulandri Barnlösa Enckia, dygdesamme hustru Anna Anders dotter Karck, katso 167); KA mf. ES 2038 (rr 30) Iin käräjät 10.–12.7.1693 s. 76 (Coadjutor wällärde H:r Pehr Nessenius U433 inlade i Rätten een Förlijkningz Skrifft d: 17 Feb: 1684 oprättat, hwar uthj Capellanen Sahl: Thomas Haltulander och Lahrs Mattsson Rehu tillstå sigh om dhen twistige Cappellbohletz Ängh Pittkälefwa benembd i så måtto wänligen föreentz: Att ...); KA mf. ES 2038 (rr 31) Iin käräjät 19.–20.2.1694 s. 266; KA mf. ES 2038 (rr 32) Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 37 (Emoot Militie Bonden Simon Thomasson i Kuifwaniemi anförde Henrich Jacobsson Kanniainen det beswär, att han skall innehafwa een Ängh som ifrån Crono hemmanet abalienerad wara skall Kåifwuniemi Halltulanlachdj kallad ... att Sahl: H:r Thomæ Haltulandri Moder kommit genom giffte på Henrich Jacobssons hemman, hwilken denne Ängh öfwerdragit Simon Jönsson Sälle till recognition för det han kåstat och anwändt på hennes Son berörde H:r Thomas under Contribution af hans Studier, hafwandes denne Sälle sedermera besagde Änges stycke transporterat på Simon Thomasson emoot refusion af 6 dahl:r k:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 96 (Västerbottniska nationen); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 419 (5.1660, sai luvan kantaa Hattulan ja Messukylän ylioppilasrahat); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 136; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #148. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 209 (Thomas Hattulander); L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne II (1923) s. 256; H. J. Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. SSV 12 (1928) s. 65 (Thomas Hortulander eli Hattulander).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Haltulander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1354>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.