Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 16.9.1676 Simon Pecklinius Simon Henrici, Ostrobotniensis U372. Vht: talollisen poika, jonka elämänvaiheita ei tunneta, Henrik Henriksson († Iissä 1693) ja Karin (Henriksdotter?). Isoisä oli Ylikiimingin Pekkalan talollinen Henrik Pettersson. Ylioppilas Uppsalassa 16.9.1676 Simon Henrici Peckalinius O-Both. — Iin kirkkoherran apulainen 1678, 1. kappalainen noin 1680, kirkkoherra 1698. † Iissä 7.5.1708.

Pso: (jo 1680) Margareta Hoffrenius (jäi leskeksi).

Appi: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Poika: Kuivaniemen kappalainen, FM Petter Pecklinius 4363 (yo 1698, † ?1724).

Poika: Siikajoen vt. kirkkoherra Simon Pecklinus, myöh. Pecklin U642 († 1733).

Vävy: Iin pitäjänapulainen Per Nessenius U433 († 1699).

Vävy: Kemin kappalainen Isak Björnström U443 († ~1717).

Vävy: Iin kappalainen Isak Antilius, myöh. Antelius 4157 (yo 1695, † 1736).

Vävy: Limingan kappalainen Isak Lithovius 4453 (yo 1699, † 1735).

Vävy: Lumijoen kappalainen Lars Lithovius 4571 (yo 1700, † 1748).

Vävy: Laitilan kirkkoherra Johan Montin 4603 (yo 1701, † 1745).

Vävy: Sauvon kappalainen, FM Anders Levanus 4978 (yo 1707, † 1727).

Vävy: Paltamon kappalainen Erik Cajanus 5053 (yo 1708, † 1716).

Sukulainen(?): Vaasan triviaalikoulun kollega Anders Pecklinius 4148 (yo 1695, † 1701).

Vertaa: Henrik (Henricus Henrici) U198.

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 5.8.2010 (Simon Peckliniuksen äiti oli nimeltään Karin (ilmeisesti Henriksdotter), † 1709. Lähteinä SSHY Iin rippikirja 1700–1706 s. 47, SSHY Iin rippikirja 1707–1713 s. 113, SSHY Iin kastettujen luettelo 17.5.1694 (jossa kummeina olivat mm. Dn. Andreas Pecklinius, Charin Hindersd:r Peckala ja J. Christina P. Hoffrenia) ja SSHY Iin henkikirja 1674); KA valtakunnanregistratuura 18.8.1695 f. 449 (Till Åbo Consistorium swar, angående Capellanen Peclinius ... Wij hafwe erhållit Eder underdånige förklaring af den 7 hujus oppå Iio församblingz intercession samt Capellanens därsammastädes Simon Peclinij underdånige ansökning att få succedera i b:de Pastorat den afledne Kyrkioherden Ulhegius 1850, hwar till I föreslagit Rectoren Mag. Christopher Alanus 2724, hwilken Wij jemwäl redan med samma Pastorat hafwe benådat; Och som Wij där af förnimme, att I hafwe hafft skäll till att intet recommendera bem. Caplan till ofwanb:de lägenhet, medan han är beswärat med fallande Soot; Altså wele Wij och låta beroo wid det som redan därutinnan är giort etc.), 25.4.1698 f. 318 (Fullmacht för H:r Simon Pecklinio at wara Kyrkioherde uti Ijo försambling ... Kyrkioherde Embetet uti Ijo försambling och Åbo stifft förmedelst Mag. Christophori Alani 2724 dödeliga afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 2034 (rr 15) Iin käräjät 3.–5.7.1678 f. 154 (Dn: Simon Pecklinius proponerade för Nembden och Allmogen, huru såsom Kyrkeherden H:r Johan Forbus 674 som förtijden ähr mycket swagh och Siuklig, hafwer voterat honom till sin Coadjutor och medh hielpare här i Sochnen, dher på han och nu hitt kommen ähr, begiärandes Rätten wille Sochne Män förehålla, om dhe till hans Peerssohn samtyckia wilia, at han må blifwa effter Kyrkeherdens begiäran deres Siähle sörjare; detta blef Nembden förehållit, hwilken tilllijka medh mehnige Allmogen här till så mychet mehra Consenterade som han ähr Sochnens infödde barn, och Kyrkeherden sielf icke förmåhr att förrätta någon Gudztienst, uthfästandhes af godh willie, effter som förmåga och lägenheet honom i hugh komma enär han dhem besökiandes worder jemwähl effter hans qvaliteter och wählförhållande önskadhe honom medh tijdhen blifwa Ordinarius här i Sochnen fram för någon främmande; Hwar opå D:n Simoni denne attest medhdehles); KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 24.–25.10.1679 f. 226 (Hedherligh och Wällerdhe H:r Simon Pecklinus Gaf Rätten tillkänna, att såsom han nu een tijdh hafwer tient här i Soknen för medh hielpare, dher till han utj Sahl: Kyrckeherdhens H:r Johan Forbus Lifz tijdh ähr blefwen Voterat ... [Nembden och hehla Tingzlaget] swaradhe och sadhe dhet wara nu som tillförenne samptl: deras högsta åstundan, at H:r Simon Pecklinius, som ähr Soknens Barn och elliest een godh Prädijkant, måtte blifwa fram för någon annan deras Ordinarie Capplan och Siehlesöriare, till hwilcken ända dhe och honom medh Reesspänningar 60 D:r K:mt till Åbo af Soknen förhulpit; Fördhenskull Lofwandes utj dhen Ödmiuke till försicht att denne deras eenhälliga Votum, hoos H:s högwördige Fadherlig: H:r Biskopen och dhet högwördige Doom Cappitlet så myket mera må winna sin fortgång, som dhe dhet å beggie sijdohr nyttigast ährachta; dher igenom och andra som Medel hafwa, skulle Animeras att hålla sina Barn till Studier enär dhe sådhant proff på denne Soknens infödde till promotion skönia kundhe; Hwilken Nämbdens och Soknemäns eenhällige begiäran blef tagen ad notam och H:r Simon Pecklinio för edt Laga Attestatum Ex Protocollo medhdelt); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 73 (Jussila ½ M:ls Hemman i Haukipudhas), 85v (Wyrdige och Wähllärdhe H:r Simon Pecklenius gaf Rätten tillkänna sigh förnummit att H:r Thomas Hultulander 1354 i gååhr låtit uplysa edt Kiöpebref angående Justila ½ Ml:s Hemman i Haukipudas dhet han allaredha tillförendhe af Markus Simonsson skall kiöpt hafwa, begiärandes att Markus måtte afhöras huru wijdha dhermedh beskaffat ähr); KA mf. ES 2034 (rr 18) Iin käräjät 12.–15.2.1681 s. 97 (Her Simon Prechlinius och Swen Uddehell insände sin skrifftelige förlijkningh Daterat den 15 Febru: sigh i Befallningzman Wäll:tt Simon Anderssons närwaru wara förlijkte och saken sins emellan ophäfwit); KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 20.–22.2.1682 s. 332 (H:r Simon Pecklinius leeth oplysa 3:ie gången Simon Marckusson Kåndiås ½ m:lls hemman i Haukipudas det han för 200 D:r Km:t sigh till handlat, och war ingen som her på klandrade); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 99 (Caplan Wellerde H:r Simon Pechlenius inlade i Retten den Kiöpeskrifften han med Johan Anders Waldari slutit om halfwa Mantals hemman); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 15.–19.2.1689 s. 192 (Waldarj); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 186 (Till Cappelans bohl förordnades her i Iiå ... Åth H:r Simon Hinrich Clemetsson Låpackas ½ Mant: Öde i Söder Iiå); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 165 (katso U406); KA mf. ES 2039 (rr 32) Iin käräjät 17.–19.7.1695 s. 90 (Johan Matsson Bäckilä gaf Rätten tillkänna huru såssom Johan Andersson ifrån Söderijå hwilken ähr dess hustrus Elin Ehrs dotters halfbroder, emedan dhe ähre af hwar sin Fader men een Moder, skall utj hennes omyndige Åhr sig till practicerat Walldarla 1 Mantalls Skattehemman, som lijkwist war dess Sahl: Faders och effter hans dödh hennes Bördejord, hwaraf han sigh och understådt hällfften åt Capellan H:r Simon Pecklinio att försällia som kiöpebrefwet af d: 26 Martij 1688 utwijsar, hwilket sålunda förr än Afwittringen emellan henne och honom skedde, Nembl:n d: 13 Julij 1689 slutit blef ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Iin käräjät 17.2.1696 s. 229 (hallf Mantalls Lax fiske j Wänäjäkari), Iin ja Pudasjärven käräjät 9.–11.7.1696 s. 50 (Cappellanen här wedh Ijå Sochns Försambling wyrdig och wällärde H:r Simon Pecklenius giorde witterl:t, huru såssom det Skatte hemman han för tijden possiderar utj Söderijåby om hallf Mantal skall bestå af så slätta och swaga tillägor att det emot Skatten utj ingen deel skall kunna swara och opgå); KA mf. ES 2039 (rr 34) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.2.1697 s. 378; KA mf. ES 2040 (rr 35) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.7.1698 s. 650, Limingan käräjät 22.–25.8.1698 s. 815 (Borgaren i Uhlostadh Thomas Henrichsson Pecklenius); KA mf. ES 2041 (rr 36) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.–29.7.1699 s. 705 (Prästegården); KA mf. ES 2042 (rr 38) Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.7.1701 s. 503; KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 442 (Testamente, katso 543); KA mf. ES 2043 (rr 40) Iin ja Pudasjärven käräjät 21.–23.6.1703 s. 515; KA mf. ES 2043 (rr 41) Iin ja Pudasjärven käräjät 8.–10.3.1704 s. 649. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 242; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 205, 207; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2947D; H. Paaso, Pecklinius. Genos 36 (1965) s. 135; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6030.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Pecklinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U372>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.