Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 24.9.1685 Per Nessenius (myös Nesenius ja Nezenius) Petrus Caroli, Ostrobotniensis U433. Vht: Iin Haukiputaan kappalainen Karl Kranck (Carolus Henrici, yo Uppsalassa 8.1628, † 1668) ja Brita Tyrisdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1685 Petrus Caroli Nesenius O. Both. [cum testim Rect. Schol. uhlensis.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Iissä) 30.1.1691. — Apulaispappi Haukiputaalla 1691. Iin pitäjänapulainen 1692. † Iissä 3.5.1699.

Pso: Katarina Simonsdotter Pecklinius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Iin kappalainen Isak Antilius, myöh. Antelius 4157 (yo 1695, † 1736).

Appi: Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Veli: Haukiputaan kappalainen Johan Balckholm 1355 (yo 1659/60, † 1678).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 15.10.2009 (Iin kirkontilien 1702 mukaan Hendrich Balckholm lef:t för sin brors Sahl: H:r Peerh Nezenii gl: Wijn Rest. Haukiputaalla sai 1691 lapsen Hendrich Carlsson Balckholm Oulusta. Haukiputaan kappalainen Carolus Henrici Kranck († 1668) on siis ilmeisesti veljesten isä tai isoisä. SSHY Iin kirkonarkisto, tarkastuspöytäkirjat 1649–1760, Rovastintarkastus Haukiputaalla 10.7.1699 s. 94: Hvad Nådåhret anbelangar som Sahl: H:r Pehr Nezenii åld: Moder annhåller för det usla tillstånd med sin dotter som och är fattig Enckia H: Johan Palmanni 3791 Moder ifrån Mohos hwilken henne skiöter); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 87v (Dygdesamme Hustru Brita Tyris dåtter een ålderstigen Präst Enckia i Haukipudhas förmedelst sin Sahl: Sons H:r Johan Balckholms Enckia Hustru Margreta Joseps dåtter gaf Rätten tillkänna ...); KA mf. ES 2038 (rr 28) Iin käräjät 13.–15.7.1691 s. 57 (Wälärde H: Petrus Nezenius war begärse att få optaga Höytylä Oduglige Gl: Crono Jord af 1/2 Mant: som af Höga öfwerheet warit förordnat till Haukipudas Capplans bohl, och som det warit heelt Odugeligit Jord, så af Åker Jord som Engzbohl, haar ingen af Haukipudas warande Cappellanerne det emottagit och Cultivera welat, derföre och nu Ordinarie Caplan H: Simon Frosterus 2948 effter högl: Kongl: förändringh med annat Capplans bohl försedder blifwen är; Men som förb:te H: Peer eij hade annat att tilgåå, uthan det han wed Haukipudas försambling som en tilförordnat Coadjutor meste opwachta, befinner sig förorsakat detta till bohlstad af höga Öfwerheeten att sökia, det Lendz- och Nembdemän pröfwade honom icke högre än 1/8 Mant: kunna optaga med 10 åhrs frijheetz åthniutande); KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin käräjät 11.–12.7.1692 s. 23 (... derföre förra Capplan Sahl: H:r Carl Balckholm det och förlåtit, och förmådt sig loff och tilstånd af en bonde Lars Erfwasti att fåå sättia sine huus på hans Holma, der han och någon åker sig opgräfftat, hwilket hans Son H:r Pehr, som ähr blefwen Coadjutor wed Haukipudas, sig til ägnar, hwar under han och sig förmått Kyrckio Jordens 1/2 Mant: på 10 åhrs frijheet för 1/8 Skatt, så Capplan H:r Simon 2948 befinner sig nu aldeles uthan huus och boställe); KA mf. ES 2038 (rr 30) Iin käräjät 10.–12.7.1693 s. 76 (Coadjutor wällärde H:r Pehr Nessenius inlade i Rätten een Förlijkningz Skrifft d: 17 Feb: 1684 oprättat, hwar uthj Capellanen Sahl: Thomas Haltulander 1354 och Lahrs Mattsson Rehu tillstå sigh om dhen twistige Cappellbohletz Ängh Pittkälefwa benembd i så måtto wänligen föreentz: Att ...); KA mf. ES 2038 (rr 31) Iin käräjät 19.–20.2.1694 s. 264–271 (Företrädde Regementzskrifwaren wällb:dde Isaac Brenner medh berättellsse huru såssom han är kommen i erfarenheet, att wedh sidst förledet Sommar tingh skall den emellan wällärde H:r Pehr Nessenium och Lars Mattsson Rehu som besitter ett Skatte och Militie hemman af 1/6 Mantahl opkombne twist om Pettkelefwa ängh, blifwit uthställt till een ägande Syyn af ländzman och någre Nembdemän att förrättas ... elliest och är ländzman [Gabriel Bäck, katso 4573] honom Nessenio medh Swågerlagh förbunden); KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 395 (Dhet opwijste fullan Henrich Balckhollm högwällb:ne H:r Landzhöfdingens Johan Ehrenschiöldz honom d: 17 Maji förl:t Åhr meddelte resolution, derutinnan hans ansökning om någon åtniutande förmedling på det af honom optagne ½ M:lls Ödelämbnade Cronohemman Höytyä benembd, remitteres till denne Rättz närmare undersökning, Men emedan ingen aff närwarande Rättens ledamöter eller Tingzlag kunde gifwa någon nödig underrättelse huru medh detta hemmans Ägor och lägenheeter då warit beskaffat enär Balckholms Broder Sahl:ge H:r Pehr Nessenius det emottog, eij heller kunde man sådant så tydel:n som Methoden och Instructionerne förmäla, det af Häradz Rättens d: 14 etc: Julij 1691 härföwer hållne Ransakning inhämpta, Fördenskull förordnades Befallningzman eller i dess frånwaru Häradzskrijfwaren Jacob Wester att in loco noga undersäkia om detta hemmans Ägor och lägenheeter), 429 (förre Sahl:ge H:r Pehr Nessenii Sterbhuus hwars Egendomb dess Broder Henrich Ballckhollm hoos sig hafwer), Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–24.7.1702 s. 568; KA mf. ES 2042 (rr 40) Iin ja Pudasjärven käräjät 6.–7.3.1703 s. 281; KA mf. ES 2043 (rr 41) Iin ja Pudasjärven käräjät 8.–10.3.1704 s. 589 (Balckhollms Gård). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 218 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #7; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 208. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 208; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6032.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Nessenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U433>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.