Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Lars Bockius, myöhemmin Bock Laurentius Laurentii, Tavastensis 1360. * noin 1653. Vht: Vanajan Harvialan kartanon vouti Lars Jonasson Bock ja Katarina Jakobsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1659/60 Bockius Laur. Laurentii _ 62. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1665 – kl. 1668. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1668 – kl. 1669. — Korpraali (1671), "Gardies Betjent". † 9.2.1674. ‡ Janakkalaan (ks. T. Melander, Personskrifter, HYKJ 22:2, 1953, #620).

Pso: Ingeborg Brask tämän 2. avioliitossa.

Isäpuoli: lainopin professori, FM Axel Kempe 168 (yo 1641, † 1682).

Lanko: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 25a; KA valtakunnanregistratuura 7.9.1664 f. 303 (För Ingeborg Brask på 1 hemm:n i 6 åhr ... hemmanet Sielmo i Nago Sokn hwilket bete hennes Man [Sahl. Cornetten Peter Hym] kortt för hans dödh, oppå wårt nådige behagh, ähr på siste Munstring i Finlandh gifwit på sin reformerade Cornetz tienst, att hon vthi Sex åhrs tijdh qwitt och fritt må niuta bruka och besittia), 7.8.1665 f. 188 (Till Gen. Gouverneuren i Finlandh för Ingeborg Brask, Lieutenantens Peter Hyms Enckia, att få försällia 5 Hemman), 9.11.1668 f. 572 (Till General Gouverneuren i Finlandh för Nils Erichsson Rosenfeldt, om hans fordringh hoos h:o Ingeborgh Brask [boendes i Åbo lähn Sago Sochn och Weekolaxby]), 16.7.1689 f. 779 (Till Landzhöfd. Lorentz Creutz ang. Lieutenanten Heums Enkias lijfstijds donations indragande ... Wij hafwe ersedt af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 4 hujus hurusom framl. Lieutenantens Heums Enkia Ingeborg Brask, hwilken i lijfstijden af oss är blefwen benådad med Godset Wekelax i Nahu Sockn effter sin Mans död har hafft sammanlag med en lösk karl, och som hon genom samma sit grofwa brott billigt bör ansees at hafwa giort sig åfwanbem:te Wår nåde förlustig; Altså är härigenom till Eder Wår nådige Willie och befallning at I berörde Lijfstijds förlähning nu strax under Oss och Chronan indragen), 21.10.1689 f. 993 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Feltwäbeln Robert Hym ... få rusta för dess Moders reducerade lijfztijdz förläning Weckelax gårdh i Nagu Sochn och Pikie härad, iämwäl därpå åtniuta Säterijs frijheet), 23.11[9].1690 f. 567 (Fendrichs Fullmacht för Robert Hym under Åbo Lähns Infanterie Regemente och Capiten Smittens Compag:e uti Arfwed Mattzons ställe); KA mf. ES 1752 (cc 15) Nauvon käräjät 30.–31.8.1687 f. 138 (om Wälb. Ingeborg Braskz herkomst och Beskaffenheet ... trädde i Åbo i ett annat giftermåhl med Studenten Lars Båck, hwilken sedan någon tijdh dher efter dödde), (cc 17) Nauvon käräjät 30.–31.1.1689 f. 22 (sedan Sahl. Lieut. Hymmen [Petter Hume] blef död, haar hon Ingeborg Brask warit Änckia uthj 14 Åhrs tijd, men sedan inlåtit sig i Ächtenskap med een ofrälse Man Lars Båck, som någre Åhr dherefter under Kongl. Guardie dödde, sedan haar hon warit i sitt Änkestånd och med sine Barn sutit på Wäckelax Sätterij), Nauvon käräjät 26.–27.8.1689 f. 123, 128v; KA mf. ES 1721 (bb 10) Lammin käräjät 24.–25.11.1679 f. 40v (M: Andreæ Paccalenij Suermodher hust: Karin Jacobzdotter), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 50 (Höghwällärdhe H:r Mag: Andreæ Pacchalenij ... nu mehra Framledne Suerfadhers Befallningzmans Sahl: Lars Jonsons oprettadhe reckningh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 52, 191, 233, 265, 266, 305, 312, 316, 318, 323, 345, 400, 501; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 27, 29, 252. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 574 (Brask); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Bock. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1360>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.