Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1641 Axel Kempe Axelius Andreæ, Ostrobotniensis 168. * Närpiössä 3.1.1623. Vht: Lapväärtin kirkkoherra, FM Anders Kempe (Andreas Magni, † 1658) ja hänen 1. puolisonsa Anna Mårtensdotter Wargius. Ylioppilas Turussa kl. 1641 Kempe Axelius Andr:æ Ob _ 10. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] ‹Etunimi Alexius on korjattu nimeksi Axelius.› Andreæ Kiämpe. Editis duobus speciminibus, qvorum prius continet Theoremata qvædam Miscellanea Ps. Georg. Alano 1646 in 4:to, alterum vero agit de natura et constitutione syllogismi Ps. Nic. Nicopense 1647. hoc eodem anno d. 4 Maji Laurea Philosophica ornatus est. 1650. Bibliothecarius. 1652. Philosophiæ Adjunctus. 1658. Professor Historiarum et Phsiæ Practicæ constitutus fuit. Deniq: Anno 1671. cum minime cogitaret ad Iuris Professionem vocatus est, cui officio ad extremum spiritum maxima cum laude præfuit. Obiit vero d. 4. Ian. 1682. annos 59. natus. \ | N:o 1. Axelius Andreæ Kiämpe. Inskrifven vid Österbottniska afdelningen samma år Akademien inrättades (1640), under dess första Rector Eschillius Petræus. Utgaf twänne ”specimina”, det första som innehöll några ”Theoremata Miscellanea”, under præsidium af Georgius Alanus, 1646, in 4:o, det andra specimen, ”de natura et constitutione Syllogismi”, under præsidium af Nic. Nicopensis, 1647. Emottog, den 4 Maj samma år, lagerkransen. Blef 1650 Bibliotekarie – 1652 Philosophiæ Adjunct. 1658 utnämndes han till Professor i Historien och Practiska Philosophien. År 1671 blef han, då han minst förmodade det, utnämnd till Juris Professor, hwilket kall han med största beröm förestod ända till sin död, som inträffade den 4: Januari 1682., sedan han uppnått en ålder af 59 år. Oraatio 14.4.1643. Keskimmäisen luokan stipendiaatti (kl. 1644) – kl. 1645. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1645 – sl. 1650. Respondentti 4.4.1646, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 7.11.1646, pr. Jöran Alanus U9. Respondentti 20.3.1647 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 4.5.1647. — Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1658 (vielä 1665). Itä- ja Länsi-Götanmaan sekä Länsipohjan maakuntien inspehtori näht. 1671. Viipurin, Karjalan, Inkerin ym. maakuntien inspehtori 1679. Fil. tiedek. promoottori 1668. — Turun akatemian vt. deposiittori 1647, vakinainen 1649–52, kirjastonhoitaja 1650–58, samalla 2. filosofian apulainen 1653, käytännöllisen filosofian professori 1658, lainopin professori 1671. Akatemian rehtori 1664–65 ja 1675–76. † Turussa 4.1.1682.

Pso: 1:o 1654 Agneta Eliasdotter Holm († 1656); 2:o ~1659 Katarina Jakobsdotter tämän 2. avioliitossa († 1681).

Veli: rykmentinpastori Mårten Wargius, myöh. Kempe 167 (yo 1640/41).

Poika: eskadroonansaarnaaja Anders Kempe 2170 (yo 1672).

Poikapuoli: korpraali Lars Bockius, myöh. Bock 1360 (yo 1659/60, † 1674).

Lanko: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #7; KA valtakunnanregistratuura 8.5.1641 f. 79 (Privilegium för Christoffer Wenkstern bookföraren I Åbo Academia att Toll fritt införa Böcker), 19.4.1648 f. 503 (Privilegium för Academiæ Bokföraren Lorentz Janck, at få införa sina Böcker Toll och Licent frij till Åbo och på Refwell ... Wij Christina etc. Göre witterligen, effter som Wij gärna see och låta Oss behaga, at på Wårt Storfurstendöme Finlandh, så och till Estlandh allehanda gode och nyttige böcker ifrån fremmande landh måge föras, hwar medh så wäll den studerande vngdomen, som andre hwilka der till lust hafwe, hwar effter sitt wilckor och condition för skälig betalning kunne accommoderas; Och brefwijsare Ehrligh och förståndigh Lorens Janch bestälter Bookförare widh Academien vthi Åbo, hafwer sigh oppå tagit, att wela där een fullkombligh boklåda inrätta ...), 18.12.1650 f. 620 (Fullmacht och bestellning på Bibliothecarii tiensten i Åboo för Axelio Kempe), 13.11.1652 f. 597 (Recommendation för M:r Axelio Kempe till Academien i Åbo), 11.5.1658 f. 12 (Fullmacht för Mäster Axel Kempe at wara Professor Philosophiæ Politicæ et Historiarum i Åbo), 8.6.1671 f. 78 (Fullmacht för Magist: Axelio Kempe att wara Professor Juris i Åboo), 20.6.1681 f. 497 (Kongl. Maij:tz Äntelige Sentence och dom uthi den ifrån Åbo Håfrät gratis inkomne revisions saak, emellan Professoren i Åbo Magister Axel Kempe på den ene, och Wälb: Erich Bosin 1489 på sine, sine Syskons, och Brodersbarns wägnar å den andra sijdan, angående reda och richtigheet för Förmynderskapet, som Professoren Kempe öfwer Samptel:e Bosinerne förwaltat hafwer, som och Siölaxgårds inlössen ifrån Wälb. fru Eva Magdalena Richer, hwarest han hafwer warit pantsatter); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 10.–12.5.1675 f. 18 (Professoren Höglärde Mag: Axelius Kempe inlade Wälborne H:r Landzhöfdingens Vicarij immission opå Sahl. Wälb:gh Fru Carin Burræus Erfwingars godz här i Reeso Sochn och Pilkola sampt Mellikälä byar belägne, hwilka honom för hans af sine Stiufbarns medell giorde försträckning, som är 2000 D:r Km:t immitterade äro at få niuta deras räntor in till des bem:e capitahl medh sit interesse fulleligen betalt blif:r), Ylim. käräjät Janakkalassa 30.8.1675 f. 74–76v (öfwer Saken emellan för tijden warande den Kongl. Academiens i Åbo Magnificum Rectorem och Juris Professoren höglärde Mag: Axelium Kempe kärande och Corporalen Wälb:gh Carl Ugla swarande, angående ett Contract, dhe sins emellan äro twistige om); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 16.–18.1.1665 f. 6 (Axel Kempe esiintyi useasti muulloinkin asiamiehen välityksellä Hattulan kihlakunnan käräjillä); KA mf. ES 1882 (ll 5) Ylim. käräjät ja tutkinta Vanaantaassa 9.6.1669 f. 25 (professoren Höglärde Mag:r Axelius såsom Businers förmyndare, katso 1488); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan ym. käräjät 1.–3.10.1674 s. 102 (M:r Isaacus Florinus gaff å M:r Axelij Kemppes wägnar Rätten tillkenna), Janakkalan käräjät 5.–6.10.1674 s. 122 (Professoren Höghlärde M:r Axelius Kempe Beswärade sig öf:r Hindrich Eskelsson i Wirala), Janakkalan käräjät 15.–18.6.1678 s. 63 (Professorens Gieldz Prætention), Janakkalan käräjät 18.–19.10.1678 s. 105 (professorens måg M: Anders Packalenius); KA mf. ES 1785 (ee 10) Lammin käräjät 15.–16.2.1675 s. 10 (Oplystes förste Gångon et Frälsse hemman i Kåstilaby, som Jören Mattzson nu besitter emoth 700 Dal: Kopp:r M:tt Professoren Höghlärde Magist: Axelius Kempe skall hafwa försträcht fordom Härädzhöfdingen Sahl: wälb: Christer Rosenkrantz till Hallkilax); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 50 (Höghwällärdhe H:r Mag: Andreæ Pacchalenij ... nu mehra Framledne Suerfadhers Befallningzmans Sahl: Lars Jonsons oprettadhe reckningh ... dhe flere her till nödhwendige skiähl 1671 uthi en beklagelig Eldzuådha hoos proffessoren Höghlerdhe M: Axel Kempe i Åbo Stadh Omkåmbne); KA mf. ES 2079 (ss 3) Närpiön käräjät 26.–28.1.1674 s. 6 (Såsom den högl: Kongl: Håffrätten, oppå Professorens i den Kongl: Academien i Åbo höghlärde Magistri Axeli Kämpes inlagde Supplication, angående hans Sal: hustros Mödherne arff hoos Swerfadhren Probsten och Kyrckioherden Ehrewördige och Wäl:de H:r Eliam Holmium som han skulle eij wilia ifrån sigh lefwerera, nådigast Resolverat hafuer, att bem: Probsten aff Heradz rätten her sammastädes skulle bem: arfz ährleggiande alfwarligen tillhållen blifwa); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 13.–14.1.1658 f. 337v, Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 350; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 6.11.1675 (höglärde H:r Professorens i Åbo M:r Axell Kiempes Skulldhfordran hoos fordom denne Stadz Secret:s Sahl: Canutij Munselij 1250 Erfwing:r på 181 d:r kopp:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 5, 12 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 150–151, 153–154, 155–158, 178, 225, 228, (231), 232, 241, 243, 251, (256), 304, 306, 338, 349–353, 353–356, 359, 362, 370, 381, 382–383, 385, 385–386, 388–390, 390–391, 397, 400, 401, 415, 422, 423, 425, 431, 458–460, 464, 465–466, 467, 469, 473, 475, 477, 485, 487, (488), 494, 503, 505, 512, 516, (517), (519), 528, 535, 539, 542, 548, 560, 562, 563, 574–575; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 22 (1660), 136 (10.8.1656, ‡ m. Axelij Kempes hustroo), 202 (5.2.1682, ‡ profes. juris mag. Axel Kempe); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 49 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 58 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 16 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 43 passim; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #7; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 237 (katso 1479), 239. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 321; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 131; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 261; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #151G, 152R, 875G, 881G, 911D, 911G, 913G, 922G, 1331G, 1333G, 2012–2062P, 2017G, 2018G, 2023G, 2028G, 2029G, 2037G, 2041G, 2052G, 2057G, 2060G, 2677G, 2681R, 3799G, 3800G, 3804G, 3904D, 3922G, 3926D, 3948G, 3991G, 4299G, 4302G, 4320G, 4340G, 4344G, 4345R, 4348G, 4349G; M. Isotalo, Historianopetus Turun akatemiassa 1640–1713. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 199; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 68; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #152, 251D, 257R, 285G, 683G, 786, 804, 822G, 919G, 1019G, 1020G, 1021G, 1035, 1040H (vih. 29.1.1654), 1184G, 1330G, 1351, 1384G, 1397, 1526, 1530, 1550G, 1664R, 2066–2121, 2122G, 2164G, 2236, 2362, 2566, 2661G, 2713G, 2724H, 2726, 2753R, 2777H (‡), 3302, 3496G, 3496, 3504, 3749, 3794, 3830G, 3955, 4017, 4018, 4029, 4157G, 4256H, 4262; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 103; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 405.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses

Päivitetty 20.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Kempe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=168>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.