Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Anders Pacchalenius Andreas Andreæ, Satacundensis 1826. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Ylioppilas Turussa 1665/66 Paccalenius Andr [Andreæ _ 87]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Andreas Pacchalenius. | Phil. Magister, Pastor in Wåno et Postea in Euraåminne vigilantissimus. Obiit A:o 1702. | cujus tres filii huic Albo inscripti sequntur. Respondentti 1670 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Oraatio helatorstaina 1.6.1671. Ylioppilas Uppsalassa 17.11.1673 Andreas [Michaëlis‹!› Pacchalenii Finlandi, indidem]. Respondentti Turussa 4.3.1676, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 3.3.1677 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM Turussa 17.7.1677. — Vanajan kirkkoherra 1680, Eurajoen 1692. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja pappeinkokouksessa 1697. Valtiopäivämies 1697. † Eurajoella 4.3.1704.

Pso: (jo 1679) Katarina Larsdotter Bock († 1758).

Setä: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Eno: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Veli: Porin tullinhoitaja Benjamin Pacchalenius, myöh. Pacqvalin 1827 (yo 1665/66, † 1707).

Veli: kihlakunnantuomari Karl Pacchalenius 1828 (yo 1665/66).

Veli: Porin kappalainen Jonas Pacchalenius 2787 (yo 1679, † 1706).

Veli: Vanajan kappalainen Axel Pacchalenius 3628 (yo 1689/90, † 1721).

Veli: Rauman kappalainen Joel Pacchalenius 3984 (yo 1693/94, † 1707).

Poika: Ruoveden kirkkoherra Anders Pacchalenius 4322 (yo 1698, † 1735).

Poika: Oriveden kappalainen Gabriel Pacchalenius 4955 (yo 1707, † 1721).

Poika: Maskun kirkkoherra Gustaf Pacchalenius 5190 (yo 1712, † 1763).

Lanko: korpraali Lars Bockius, myöh. Bock 1360 (yo 1659/60, † 1674).

Lanko: Hämeenlinnan kirkkoherra (Hattulan nim. kirkkoherra), FM Isak Florinus 1471 (yo 1661, † 1676).

Vävy(?): Eurajoen pitäjänapulainen Jeremias Hoslerus 4728 (yo 1703, † 1713).

Vävy: Mynämäen kappalainen Simon Forselius 5136 (yo 1710, † 1757).

/ Indexissä veljesten patronyyminä on Andreæ, mutta Uppsalan matrikkelissa 1673 Michaelis. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #140; KA valtakunnanregistratuura 16.9.1653 f. 184 (Lifzdags Frijheet under Frällse på någre hemman för Lagläsaren Anders Michellsson), 22.11.1669 f. 308 (Till Hoffrätten i Åbo att referera om Under-Lagman Anders Michelssons Sollicitation), 22.8.1693 f. 493 (Till Landshöfdingen Creuts om Underlagman Anders Mickelssons Enkias Lijfstijdshemman ... Enkia, hwilken uthi dess lijfstijdh har warit benådat medh ett hemman uthi Torfwis sochn och Liuhala by, nyligen medh döden är afgången ... Altså länder Eder der uppå till Nådigt Swar, att Wij i Nåder effterlåte det innewarande åhrs Ränta af ber:de hemman, må emploijeras till Enkians Begrafning), 22.8.1693 f. 497 (Till Cammar Collegium och Stats Contoiret om Anders Mickelssons Enkias lijfstijds hemman), 18.11.1693 f. 775 (Collect för Eura Åminne Försambling kring heela Åbo Stifft till dheras Socknekyrkias upbyggnad), 11.11.1696 f. 646 (Till Cammar Collegium swar angående Kyrkioherden Paqualin ... Wij see utur Eder skrifwelse daterat den 6 hujus, huad I underdånigst andrage angående kyrkioherdens i Euraåminne Magister Andreæ Pacqualenij underdånige ansökiande at warda befriat för den Caution som han ingått för Tullnären i Biörneborg Benjamin Paqualin 1827, huilken är kommen på en anseenlig Balance ...), 11.11.1696 f. 652 (Till Åbo Consistorium swar att Kyrkioherden Paqualin intet kan niuta efftergifft på des Caution), 22.10.1697 f. 665 (Till Cammar Revision ang:de Kiörckioheerdens Paccalenij Caution), 16.12.1697 f. 774 (Till Cammar Collegium angående tillgifft för Kyrkioherden Paccalenius), 8.12.1704 f. 90 (Kyrckioherde Fullmackt för Jacob Garvolius 3474 ... medelst Andreæ Pachalenii dödelige frånfälle Euraåminne Pastorat uti Åbo Stifft för någon tid sedan är wordet vacant); KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 9.–10.2.1683 f. 57 (Kyrkioheerden i Wono Ehrewördige och Wällärdhe Mag. Andreas Paccalenius kärdhe till Johan Jörensson i Nefwelä för det han tagit een Ängh Sounanola som den 4. och 5. Februarij 1639 och 1663 den 4 Junij och 1664 d: 7 Septemb: är Prästebohlet i Wono tilldömd), Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät 2.–3.6.1684 f. 55 (Suontaka. Myös 9.–12.9.1684 f. 106v); KA mf. ES 1884 (ll 8) Hattulan ym. käräjät 23.2.1685 f. 2v (Effter H:r Kyrkioheerdens Mag: Andreæ Paccalenij begäran på Miemola byssens wägnar, förordnas Heredz Syn emellan Miemola och Kangantaka by, emedan Erich Matsson Nembdeman bekändhe dhe Kangantaka bor huggit 147. Lass Kastwedh på Miemola Ägor, och dhe inwändha dhen å sin egen Kangantaka byss ägor wara hugne, j medler tijdh blif:r weden der orördh), 2v (Miemola Qwarn), Hattulan ym. käräjät 1.–2.6.1685 f. 70, Hattulan ja Lehijärven käräjät 2.8.1688 f. 141; KA mf. ES 1925 (mm 13) Ulvilan käräjät 9.–10.8.1682 f. 139v (Vice Lagmannens Sahl: Anders Michelsons Enckia dygdesamma Hust: Sophia Mårtensdotter); KA mf. ES 1931 (mm 35) Eurajoen käräjät 10.–12.6.1699 s. 397 (Walborgh Hendrichzdåtter angaf sigh och berättade, att hon under warande pijgetienst hoos Kyrkioherden här i Sochnen Ehrewyrdige och Högwähllärde Mag: Andreas Paccalenius blifwit belägrad A:o 1697 emoth Åhretz sluuth, och rådd medh Barn af bem:te H:r Kyrkioherdes Broder Corporalen Israel Paccalenio, hwilket hon 1698 d: 22 Octob: födt på mehrbem:te H:r Kyrkioherdes Rusthåld i Tyrfwis S:n Ridorla ben:dh, dijt hon om Sommaren Pingest tijden i Kyrkioherdens tienst blif:t skickad, och samme foster, som är ett Pijgebarn, där bekändt som och Christna låtit till Catharina ... Corporalen Paccalenius war nu icke tillstädes, uthan sades sigh uppehålla hoos sin Broder Cappellanen i Wåhno Församblingh H:r Axell Paccalenius. Myös 15.–17.6.1701 s. 615); KA mf. ES 1934 (mm 42) Eurajoen ja Lapin käräjät 9.–13.6.1704 s. 753 ([Ryttaren ifrån Lawila] Johan Ohlsson kärde till Kyrckioheerdens Sahl: Andræ Paccalenii Son ... Comminister H:r Andreas Paccalenius); KA mf. ES 1721 (bb 10) Lammin käräjät 24.–25.11.1679 f. 40v (Såssom heradzhöfdingen Sahl: Welb: Christian Rosenkrantz 1675 haf:r pantsatt ett sitt gamble Frelsehemman i Kåstila by til M: Andreæ Paccalenij Suermodher hust: Karin Jacobzdotter Emot 100 Rickzdaler in specie, som Jören Mårthenson då för tijdhen Åbodt), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 50 (Förekåm Höghwällärdhe H:r Mag: Andreæ Pacchalenij befullmehtigade Wördige och Wällärdhe H:r Johannes Herkepæus, inleggiandes hans nu mehra Framledne Suerfadhers Befallningzmans Sahl: Lars Jonsons oprettadhe reckningh af d: 20 Julij 1675 [vuosiluvun pitänee olla 1655]), Lammin käräjät 27.–28.2.1682 s. 37 (professorens M:r Axelij Kempes Styfdotters Karin Larsdotters federnes arf ... Karin Larsdotters man Kyrckioherden M:r Andreas Pacchalenius), Lammin käräjät 29.10.1683 s. 247; KA mf. ES 1722 (bb 11) Lammin käräjät 25.–26.9.1685 s. 181 (Kåstila); KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 13.–14.3.1690 s. 44, Janakkalan käräjät 19.–20.1.1691 s. 10, Janakkalan käräjät 7.–8.9.1691 s. 210; KA mf. ES 1724 (bb 14) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 25.–27.2.1693 s. 148; KA mf. ES 1725 (bb 18) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 26.–27.1.1697 s. 76; KA mf. ES 2001 (nn 62) Tyrvään käräjät 29.–30.10.1667 f. 1125 (Arendatoren Anders Michellssonn j Riddarla); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 26.–27.7.1669 f. 78v (För dätta Underlagmannen Wäl:t Anders Michellsonn i Riddarla); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 19.–21.8.1678 f. 352v (Riddarla); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 3.–5.2.1680 f. 837v, 838 (Underlagmans Sahl: Anders Michelsons Enckia dygdesamme hustro Sophia Mårtensdotter i Riddarla, katso 1918); KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 15.–19.9.1681 s. 310; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 7.–11.1.1686 s. 4 (Riddarla ... wådh Eldh ... branstuud), Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–18.1.1686 s. 15, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–27.1.1686 s. 33, Tyrvään käräjät 10.–14.2.1688 s. 606, Tyrvään käräjät 4.–7.2.1689 s. 961; KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1175 (Till dygdesamme hustru Sophia Mårtensdotters fullmechtiges Opbördzskrijfwaren Erich Thomassons begäran, Uplystes nu Riddarla hemman emot 391 Dal:r 4 ö: Kopp:t fordran andra gongen), Tyrvään käräjät 1.–5.7.1690 s. 1529 (Chronobefallningzman Wälbet: Engelb: Staare anhölt nu att Rätten fortfahra wille med Riddarla hemmans opboodh emoot Advocatens Sahl: Esaias Bruns 2877 Arfwingars 391 Dal:r 4 ö: K:m:tz fordran ... Wörd:ge H:r Anders Barchæus [Norbergin kirkkoherra Västeråsin hiippakunnassa Andreas Andreæ Barchaeus († 1731), pso Sofia Pacchalenius] hafwer insändt i Rätten ehn skrifftelig protest emot det senare opbodet, af skiähl att dess Swärmoder dygdesam hustru Sophia Stenia, Sahl: Vice Lagmannens Anders Paqvalenij Enckia ...); KA mf. ES 1967 (nn 10) Kangasalan käräjät 30.–31.3.1693 f. 181v (Kyrckioheerden j Wåno Ehrewyrdige Mag: Andreas Paccalenius ... hwilcken Förmyndare och Mohrbror är åth Mag: Isach Florinj 1471 döttrar Jungfrw Anna och Ingeborgh); KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 120v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään käräjät 8.6.1695 f. 246v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 15.2.1696 f. 38, Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 256v; KA mf. ES 1970 (nn 16) Tyrvään käräjät 4.–6.2.1699 f. 53v, 57 (Kyrckioheerden if:n Euraåminne Sochn Ehrewördig Mag: Andreas Pachalenius insinuerade sin Swågers H:r Andreæ Barchæi och sin broders Gustaff Pachaleni Fullmacht Dat: Falun d: 2 Julij 1698, angående Kikåis rusthåldh som Cappellanen i Wånå Wällerde H:r Axell Pachalenius dem oåthspordh till willfremmande försåldt, hwar af dhe ingen portion bekommit), Tyrvään käräjät 23.–24.10.1699 f. 306v; KA mf. ES 1967 (nn 8) Tyrvään käräjät 12.–13.10.1700 s. 1538; KA mf. ES 1971 (nn 18) Tyrvään käräjät 21.–22.10.1701 s. 263; KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 4.2.1702 f. 38; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 11.10.1652 (Josep Jacobson angaff sigh wara Lagläsar Andhers Michellsons Fullmechtige om någon gieldh af Johan Jörensson på Guldsmedz Sal: Nils Johansons wägna, dess betallningh han affodradhe); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 18.3.1696. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (katso 3232); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 329; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 422; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 227 passim; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #140; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 310 (16.6.1675, Begiärer och Andreas Backalenius [Packalenius] Finno i ett bref från Stockholm, testimonium, lofwar clarera både för sig och sin broders 1828 skull om saköhren, innan han afhämptar testimonium. Resol. Detta syntes skiähliget, sedan alt är klart giort effter lofwen). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#704; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 217, 328; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 288; J. Finne, Pacchalenius-suvun alkuperä. Genos 1 (1930) s. 34; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #704R, 922R, 2154R; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 83; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 108; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #725R, 812, 989, 1166R, 1373, 2323, 2342R, 2792, 3794, 4261.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1826>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.