Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Bertil Boraeus, myöhemmin Boman Bartholdus Michaelis 1368. Vht ilmeisesti: talollinen Saltvikin Bon eli Kvarnbon kylässä Michel Klemetsson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1659/60 Boræus Barthollus Mich:is _ 62. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (von Fersenin rykm.) saarnaaja (1672), ero kahden vuoden poissaolon takia 1676. Nauvon kirkkoherra 1679. † Nauvossa 1691.

Pso: 1680 Kristina Abrahamsdotter Thauvonius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Nauvon kirkkoherra, FM Gustaf Collinius 1515 (yo 1661/62, † 1679).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Veli(?): Ahvenanmaan pedagogion opettaja Erik Boraeus, myöh. Boman 948 (yo 1652/53).

Vävy: rykmentinpastori Gabriel Hemmelin 4523 (yo 1700, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; KA valtakunnanregistratuura 27.10.1682 f. 689 (K. M:ttz N:e resolution och Förklaring öfwer Prästerskapetz ifrån Åboo Stifft widh denne Rijkzdag underdånigst ingifne desiderier och angelägenheter, etc. ... härwid ihugkommandes den nu warande Pastorem i Nagu H:r Bertel Boman, som wid Armeen i Pomern stoor wederwärdigheet lijdit och aff fienden fången warit hafwer, att han för dhe 100 D. S:mt, som hans hustru förr än hon medh honom i Echtenskap kom på sin förre mans wägnar häftade före, skall aldeeles otilltalt wara); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden, Kymin ja Valkealan käräjät 21.–23.5.1666 f. 73 (Kom för Rätta Dn: Barthollus Booman, fulmechtigat af Probsten i Perno Wällärde Zacharia Stackæo, katso 1047); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Nauvon käräjät 2.3.1691 s. 5 (Pastoris Sahl. H:r Berthill Boomans Enckia Dygdesamma Hustru Christina Tavonia); KA mf. ES 1847 (kk 10) Nauvon käräjät 7.–8.7.1693 f. 70v (Företrädde dygdesamma Matrona hustru Christina Tauwonia och beswärade sig öf:r Lieutnanten Manhafftigh Hemming Berg icke kunna mechtig blifwa af honom Wijkoms Rustningz hemmans melioration, hwilcken hon af ödhe uptagit hafwer. Jatkuu 29.–30.8.1693 s. 433 ja (kk 11) 26.–27.2.1694 f. 13v); KA mf. ES 1848 (kk 11) Nauvon käräjät 20.–21.5.1694 f. 112 (Matrona hustru Christina Thauvoniæ nåde åhr som war 1691); KA mf. ES 1848 (kk 12) Nauvon käräjät 27.–28.6.1695 f. 80v (Sahl: Kyrckioheerdens H:r Bertill Bomans efterlefwerska dygdesamma Matrona hustro Christina Tavonia på Finby); KA mf. ES 1851 (kk 21) Nauvon käräjät 15.–16.2.1704 f. 27 (Erich Berthellsson i Wijkperä Kärde till Leutnantskan Dygdesamme Matrona Christina Thauvonia [jonka 3. pso oli luutnantti Robert Hume, † 1706] på Wexlax hwilken förmedelst sin Måg Studios: Gabriel Hemmelin låtit drifwa des Häst uthur Åkren i Sept: Månad). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 339, 430. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3465D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Boman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1368>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Boræus, Barthollus Mich:is. p. 62 || Aktör i Kolmodins pjes vid dess andra uppförande 1662. Nämd i prot. 24.1.1662, 11.2.1663. Hans bror p. 47?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.