Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Abraham Thauvonius Abrahamus Georgii, Halicoensis 14. * Sauvossa noin 1622. Vht: Halikon kirkkoherra Georg Thauvonius (Georgius Matthiæ, † 1650) ja Katarina Hansdotter Juusteen. Ylioppilas Turussa luultavasti sl. 1640 (Mainitaan ensimmäisen kerran konsistorin pöytäkirjassa 15.7.1641. Strandberg I s. 118: Stud. i Åbo 1639). Alimman luokan stipendiaatti sl. 1644 – sl. 1645. Respondentti 2.6.1645, pr. Petter Hellenius 280. Ylioppilas Tartossa 24.9.1645. Oraatio Tartossa 24.12.1645. Respondentti Tartossa 25.2.1646, pr. lainopin, kaunopuh. ja runousopin prof. Laur. Ludenius. Respondentti Tartossa 1.7.1646, pr. Laur. Ludenius. Respondentti Tartossa 4.1647, pr. teol. prof. Andr. Virginius. Respondentti Tartossa 15.10.1647 pro gradu, pr. tähtit. ja fys. prof. Joh. Erici Stregnensis. FM Tartossa 18.11.1647. Oraatio Turussa 21.6.1653. Oraatio 6.10.1653 (Collijn, Sveriges bibliografi sp. 919). Preeses 23.6.1665 pro doctoratu. TT Turussa 27.6.1665 (nim. 1660). — Turun, Austraalisen, Boreaalisen ja Satakunnan maakuntien inspehtori 1653. Austraalisen, Uudenmaan, Karjalan, Inkerin ja muiden sen seudun maakuntien inspehtori 1665. Fil. tiedek. promoottori 1656. — Tallinnan lukion lehtori 1649. Turun akatemian fysiikan professori s.v., kolmas teologian professori 1659, toinen 1660, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1654, Sauvon 1659, Maarian 1660. Akatemian rehtori 1657–58 ja 1665–66. Turun tuomiokapitulin jäsen 1649–66. Inkerin superintendentti 1666, samalla palkkapitäjänsä Nauvon kirkkoherra (Turun hiippak.) 1669 sekä Narvan ruots. seurak. kirkkoherra ja Narvan katedraalikoulun teologian lehtori 1670. Viipurin hiippakunnan piispa 1672, samalla palkkapitäjiensä Lappeen ja Luumäen kirkkoherra s.v. sekä Taipalsaaren 1676. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1657. Valtiopäivämies 1659–60 (Turun tuomiokapitulin edustajana), 1660 (valiokuntavaltiopäivät) ja Viipurin piispana 1675. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Viipurissa 27.1.1679.

Pso: 1648 Beata Joakimsdotter Iheringius (elossa 1690).

Veli: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Poika: Narvan tuomiokapitulin notaari Georg Thauvonius 1757 (yo 1665).

Poika: Mikkelin kirkkoherra, FM Abraham Thauvonius 1758 (yo 1665, † 1689).

Lanko: kenraalikuvernementinsihteeri Kristian Iheringius, aatel. 1673 Lilliering 39 (yo 1640, † 1697).

Vävy: Nauvon kirkkoherra Bertil Boraeus, myöh. Boman 1368 (yo 1659/60, † 1691).

Vävy: Nauvon kirkkoherra, FM Gustaf Collinius 1515 (yo 1661/62, † 1679).

Vävy: Vehkalahden kirkkoherra Nils Barck 1740 (yo 1664/65, † 1708).

Vävy: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Petter Carstenius 1743 (yo 1665, † 1712).

Vävy: Kymin kirkkoherra, FM Johan Auricola 2498 (yo 1676, † 1694).

Kaima: Abraham (Abrahamus Georgii) U63.

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 19.7.1641 f. 116 (Öpedt breeff för Fru Margreta Justen att niuta Tree mantal fritt i Halliko Häredh [i Pernespäby] så länge hon är Enkia), 6.7.1649 f. 135 (Fullmacht för Mag. Abrahamo Thavonio att wara Professor Physices uti Åboo), 22.6.1667 f. 104 (Till General Gouvern. i Finlandh H:r Herman Flemming att låta Doct:r Tavonius bekomma resepenningar till Narfwen), 17.12.1668 f. 605 (Öpet breff för Superintendenten Tavoniam frå 3 hemman ... uthi Finland, Haliko häradh, Haliko Sochn och Pernskä by belegne, som hans Morsyster F. Margaretha Justen på Lijfztijdhz rätt besittier), 22.9.1669 f. 228 (Till Capitulares i Åboo för Superint. D. Abraham Thawonio ... hafwer så nähr i tu åhr warit här i Stadhen och fordrat så wähl på sin resterande Löhn som på säkerheeten aff bem:te Löhn hädaneffter ... warandes han icke thessmindre färdigh att förfoga sigh till Narwen och sitt anförtrodde Embete ther upwackta; Altså och emedan Wij på någodt sätt måste i Nådher försee honom medh underhåldh och nödtorffligt uppehälle, och Oss ähr berättat wordet att försambl. Nagu i Åbo Lähn skall för denne tijden wara vacant, Hwarföre Wij och för gådt funnit hafwe att updraga dhen samme be:te D. Tawonio, i så måtto, att han sedhan änkians (katso 684) andre Nådåhe åhr ähr expirerat, then samme må tillträda, och Gudztiensten igenom någon skickeligh Substitut förwalta låtha), 6.11.1672 f. 393 (Fullmacht för Doctor Abraham Tavonius at wara Biskop uthi Wijborgh), 6.11.1672 f. 394, 11.12.1674 f. 447, 11.12.1674 f. 450 (Till Cammar Collegium för D:r Thavonio på 200 D. Sölf:tt så och Ryske Catechismi omtryckiande), 2.10.1675 f. 275 (Resolution för Wijborgs Stifft ... 1. Dhen begiärade Confirmation oppå dhet der å orten inrättade Gymnasium, hafwer Kongl. Maij:tt dem i nåder bewilliat, efftersom och sielfwa brefwet informa här widh föllier, medh det der till uthlofwade Biblioteket och Trycket måste anstå till dess framdeles bättere medell och uthwägar, till deras anförskaffande finnas kunne. 2. ...), 2.10.1675 f. 292 (Till Cammar Collegium för Biskopen i Wijborgh), 2.10.1675 f. 293 (Confirmation för Gymnasio i Wijborgh), 20.12.1675 f. 466 (Til Hans Kongl. Maij:t för Biskopen i Wiborg doctor Tavonio); KA mf. ES 1844 (kk 5) Raision ja Maarian käräjät 7.–8.7.1662 f. 71v (Efter Kyrkherdens i Rändämäki Höghlerde M:r Abrahams Tavoni anhållande, förmanthes Sochnen, at bebyggia, och färdigt hålla, Sijn Kyrkie gårdh Ibidem, till näst tillkommande Michæli); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 11.–12.2.1681 s. 3. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (1679. 27 Jan. D. Abrahamus Thauvonius Wiburgensium Episcopus huic Lacrymarum valli valedixit, ætat. suæ 57); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 204, (209) (15.10.1653, Opponerade iagh publice pro Stipendiarijs vnder M. Abrahamo [Thauvonio] Phys: Profess: De Materia Corporis Naturalis, såsom och M. Martinus Miltopæus och Respondens war Dn. Jacobo Jurvelius Botn.), 217, 229, 239; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 10 (I), 478 (Tillägg och rättelser. I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 35, 140, 178, 231, 241, 380 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 276 (22.6.1667), 301 (22.9.1669), 352 (6.11.1672, Fullmacht), 389; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 58 #63 (1660), 103 #107 (20.11.1663); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 72 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 37 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 110 (ilmoittaa kuolinpäiväksi 3.2.1679); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #611. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 92, 118, 127; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 128; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 265; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 46; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #193; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1295 (Thauvonius Taulu 17); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #46, 59; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 82 ("Reche-Napiersky ilmoittaa, että Thauvonius on julkaissut omissa nimissään vielä kaksi väitöskirjaa nimittäin »Disputatio de hominis in utero formatione» ja »Disputatio de stellis», molemmat 4:o", vrt. Suomen kansallisbibliografia #3765 ja 3772); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #165G, 244G, 252D, 739D, 747D, 1007D, 1007G, 1329D, 1738R, 2013G, 2065G, 2070G, 2157D, 2690G, 2693G, 2694G, 2695G, 2924D, 3708G, 3720D, 3720G, 3723D, 3898–3928P, 3898G, 3911G, 3925G, 3927G, 3989D, 3993D, 4314G, 4317G, 4330D, 4330G, 4334G, 4380G, 4383G, 4387G, 4420G, 4431G, 4432G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 104; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 35, 35, 57, 76, 102; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 96; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #324; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 88; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #328G, 639, 822G, 1040, 1077, 1103H (vih. 20.7.1648), 1184G, 1528, 1534, 1547D, 1547, 1678G, 1720, 1736, 1896R, 2020, 2113G, 2115G, 2134G, 2169, 2413D, 2435R, 2438R, 3117, 3465H (‡), 3475R, 3733D, 3751–3787, 3830G, 3988, 4019, 4020, 4021, 4205R, 4262; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 730.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.