Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Gustaf Collinius Gustavus Johannis, Pälkänensis 1515. Vht: Pälkäneen kirkkoherra Johan Collinius (Johannes Ambrosii, † 1668) ja Elin Staffansdotter. Ylioppilas Turussa 1661/62 [Collinus]‹¿› Gust. Joh. Pelkenens _ 69. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Gustavus Collinius. | Pastor in Nagu. Respondentti 9.11.1666 pro exercitio, pr. Axel Kempe 168. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1667 – sl. 1667. Respondentti 14.12.1667 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 26.5.1668. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1668. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1668 – sl. 1669. Respondentti 7.5.1670 (teol.), pr. Enevald Svenonius 132. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1670. — Turun akatemian deposiittori 1669. Nauvon (Inkerin superintendentin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1670, vakinainen kirkkoherra 1673. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Nauvossa 2.2.1679.

Pso: 1671 Kristina Abrahamsdotter Thauvonius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Nauvon kirkkoherra Bertil Boraeus, myöh. Boman 1368 (yo 1659/60, † 1691).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Veli: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665).

Lanko: Halikon kappalainen Gustaf Hemelinus 1760 (yo 1665, † 1692).

Vävy: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Utter 2523 (yo 1677, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #115; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1882 (ll 4) Janakkalan käräjät 15.–16.1.1666 f. 5 (Studenten och Barns Præceptor af Wanantaka D:nus Gustavus Collinus gaf nu rätten tilkenna, om den Öfwerwåldh hugg och slagh, som honom uthi S:ge H:r Mattzes [Beltherus] Kyrckeheerdens i Janackala begrafningh, ähr uthaf Capitein Wälb: Anders Liliebrun föröfuat, det han bewijsa will. Men såsom Liliebrun eij war tilstädes, icke heller Lagligen Citerat, der före Upskötz saken till wijdare beskeedh); KA mf. ES 1882 (ll 5) Ylim. käräjät ja tutkinta Vanaantaassa 9.6.1669 f. 25 (bleff uthaff præceptori Mag:r Gustaff Collinio honom öfwerbetygat, vrt. 1488); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 5.–7.6.1665 f. 886 (Framstegh Kyrkioherdens i Pälkene Son D:nus Gustaus Johannis och på sin Fadhers Vegna besuerade sigh, at dhe Ruokolax boar göra dhe Kollola boar, stoor åwerckan medh Swediande på deres Skogh och bröstmarck, huar af Kyrkioherden befinner sigh stoor skadha lijdha såm i bem:te Kollolaby sitt hemman hafuer); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan käräjät 11.–12.7.1671 f. 356 (Förste gången bleef Kållola Ryttare Hemman Uplyst för den Giälld som Mag: Gustavus Collinus är skylldigh Rådhmannen i Åbo Allbrecht Råsskampen, som hans Uthgifne Obligation af den 12 Jan: 1669 Uthwijsar, Hwillken Giälldh bestiger till 1300 D:r K: M:t); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 26.–29.1.1678 f. 246v (at liqvidera emellan Cappellanen i Wirmo Wällärde H:r Per Vanæum 1175 och Mons: Johannem Collinium, opå sin broders Höghwällärde Magistri Gustavi Collinij wegnar om någon geld, härflytande aff Collola hemmanetz beboende), Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 425v (Kollola); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 440, Kangasalan käräjät 7.–8.9.1680 f. 854 (Kyrckioheerdens i Nagu Sahl: Mag: Gustavj Collinij Landbonde Clemith Knuthson i Kollola); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 6.–7.3.1682 s. 560 (pantsettiandes Collola hemman såssom Instrumentet aff den 12 Jan: 1669 uthwijsar, katso 1940). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 9, 168, 172, 175, 176–177, 177–178, 210, 221, 233, 234, 235, 265, 268, 275, 279, 282, 283–284, 288, 305, 331, 336, 340, 344, 346–348, 358, 376, 405, 418, 433, 435, 470, 473, 475, 478, 482; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 6, 130, 224; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 109; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 146–147 #153 (20.4.1667), 180 #192 (6.9.1669), 199 #218 (24.9.1671); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 122–123 #278 (18.8.1669); J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 110; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #115. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102; Y. S. Koskimies, Eräs esimerkki väärän perimätiedon syntymisestä. Genos 12 (1941) s. 27; Y. S. Koskimies, Pälkäneen Colliniukset. Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. SSV 32 (1948) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #911R, 939G, 2052R, 3756R, 3977D, 3996D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 91; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #848, 1167R, 1363H (vih. 31.1.1671), 2105R, 2258G (Gustavus Johannis Collinus), 3120H (‡), 3576R.

Doria respondentti

Päivitetty 13.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Collinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1515>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinus [ofta Collinius], Gust. Joh. Pelkenens. p. 69 || Sat. 115. – Hans bröder i VIII o. XXVIII. Stipendiat 1667 (ansökan redan 1662) –1669. Respondens 10.11.1666 u. Kempe, 14.12.1667 u. Jac. Flachsenius, 7.5.1670 såsom mag. och depositor (20.9.1669) u. Svenonius. Magister 1668. Ofta nämd i prot., såsom 7.11.1666: att deltagit i attesten för Miltopæus mot Bång, 24.1.1674: att vid hans bröllop en komedi skulle uppföras, som förbjöds, 14.10.1674: att prest i Narva. Kh i Nagu 1673(?)–77, der redan 1671 v. pastor.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91.