Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Jöran (Suomatka) Georgius Henrici, Kangasalensis 1423. Vht: Suomatkan Heikkilän talollinen Kangasalla, kirkonisäntä ja laamanninoikeuden lautamies Henrik Henriksson ja hänen 1. puolisonsa Margareta Tomasdotter. Ylioppilas Turussa 1660/61 Suomatca Georg. Hen:ci Kang _ 64. Merkintä Indexissä Soåmatka vid. Suomatca _ 64. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1660/61] Georgius Henrici Suomatka.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a, 187a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #106; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan käräjät 25.–27.10.1669 f. 131v (Bleff och saaken effter Hans Ehrewyrdigheetz H:r Biskopens Doctor Johanni Gezelij Remissoriall af Den 7 Februarij nästförledne, Emillan Ländzmannen Claas Hansson i Tursoila, Om een Student Georgius Hendrici I Suontaka företagen, Angåande de beswär som bem: Länssman emoot Honom weedh een Excutions anställande hafwa kunde, Till Hwilken ända Pastor j Messuby, D: Magnus Wallæus såsom på Consisto: Academici wägna sigh och instält, samma Ransackningh adt bijwista, refererade altså Länsmannen Huru såsom för detta Biskopen Doct: Johan Terserus, Kyrkiones Rächningh öfwerseedt, Då Hindrich Hindersson j Swomatka war Kyrkiowärdh, Och befunnit honom blifuit någre Penningar Kyrkian skyldig ... heemställer Under dhet Höghwyrdighe Consistorij Academici), Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 187 (Fältes een Student, som länge på Landet legat hafuer Georgius Henrici i Suomatka till 3 m:, at swara H:r Simons 328 i Teiskoila fullmehtige om edt Sölfstooph, han stöldewijss skall tagit hafua), Kangasalan käräjät 27.–28.6.1670 f. 230, Kangasalan käräjät 10.–12.10.1670 f. 278, Kangasalan käräjät 10.–11.10.1671 f. 373v (Företrädde Probsten Mag: Johannes Frisius 966, och framtedde Magnifici D:ni Rectoris remissorial af den 2 Martij 1671, förmälandes Huru såssom be:te Probst hafwer sigh öfwer een Student Georgius Henrici i Swomatka beswärat, hwillken här i Kangassala Sochn hafwer ett förargeligit Lefwerne fördt i dett att han förledne Juuledagh medh Bulltande och Sparkande på Kyrckie döören Församblingen den tijden Gudz tiensten påstodh förargat ... Studenten Georgius wille till sådant Stampande neeka, att han på någon ondh meeningh det eij giordt hade, allenast för den orsaaken att han om sine fötter fröös eij heller wille derföre ingå, efter som Probsten hade wijst honom uthur Studenternes Bänck, dett och Probsten sade sigh icke kunna een sådan Peerson Uthj höögh Coret Lyda, der andre ährlige Studiosj stå, kunde, Uhan i sin faders Bänk, el:r annorstädes i Kyrckian, hällst efter han hafwer här på Landet Legat i någre åhrs tijdh, eij heller hafwer någre Studier förhänder, såssom han och skall tillförende giordt, medh Probstens Barns præceptore, ställt sigh onyttigh och maant honom Uthur bänckien på Kyrckiewallen ... Alltfördy ställes detta ährendet Under Kyrckiorådet, att be:te Georgius må der een afböön giöra), 374 (Till dett andre är i Lijka måtto remitterat Länsmannens Class Hanssons saak emot be:te Student, Georgium att afdömas), 374v (Till dett tridie föredrogh Probsten Mag: Johan Frisius för rätta een saak hwadh förskrefne Georgius Hendricj hafwer emot een piga Wallborgh Sigfredzdotter i Swomatka, giordt), 375 (Till dett Fierde beswärade sigh Probsten än widare öfwer åfwanskref:ne Georgium Hindrici, att enär såssom Jörens i Swomatka Hustrus begrafningh A:o 1670 om Pallm Söndagen påstodh, och ehuru wäl han Probsten war och blefwen dijth buden, hade han icke för något hinder skull dett kunnat giöra; Uthj hwillket samqwäm hade Georgius offendtligen Skällt Probsten för een Skällm); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 431v; KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 13.8.1684 s. 1473; KA mf. ES 1966 (nn 7) Kangasalan käräjät 3.–4.10.1690 s. 1629 (Uplystes nu första gångon Suomatka Johan Hindrichsons halfwa Bördz Rättz hem:n dett hans Swåger Simon Mattzson aff Honom Kiöpt för 300 D:r Koppar m:t); KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 30.6.–1.7.1691 s. 321; KA mf. ES 1968 (nn 11) Kangasalan käräjät 12.–13.3.1694 f. 107 (Såsom Anders Hendrichson ifrån Meuränpäsä öfwertygade sin Broderson Johan Hendrichson och des moder Elisabeth Hindrichzdotter j Suomatka att dhe undanhållit då skiftet Stodh efter Johans Fader Hendrich Ib:m Een kåppar kettel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI), 482 (Tillägg och rättelser. XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI), 20 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 379 (2.3.1670, Georgius Henrici, en student, född i Cangasala sochn, är för 9 åhr sedan deponerat och har sedan dhe heela 9 åhren icke 9 wekor warit wedh Academien); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 78 (22.5.1672, student Georgius Henr. wed nampn barnfödder i Kangasala ... resolverades, att han blif:r excluderat aldeeles ifrån societate academica); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #106.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran (Georgius Henrici). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1423>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.