Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1643 Simon Mulinus Simon Clementis, Aboensis 328. Vht: turkulainen porvari, valtiopäivämies Klemet Larsson Muuli († ~1656) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1643 [Molinus] Simon Clementis Ab _ 19. Merkintä Indexissä Montinus‹¿› Sim. Clementis Ab _ 19. — Oriveden pitäjänapulainen 1649. Messukylän Teiskon kappalainen 1661, luovutti kappalaisenviran pojalleen (1684). † 1690/91, ‡ Teiskossa 1691.

Pso: 1648 Valborg Josefsdotter Gummerus († 1705).

Poika: Messukylän kappalainen Johan Mulinus 2442 (yo 1675/76, † 1712).

Poika: Teiskon kappalainen Klemet Mulinus 2709 (yo 1679, † 1712).

Poika: Kosemkinan kappalainen Henrik Mulinus 2710 (yo 1679).

Lanko: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688).

Lanko: Oriveden kirkkoherra Henrik Gummerus 765 (yo 1650, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b, 134b; KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 26.–29.3.1655 f. 157v (Företrädde Clemet Larsson Muulj, rätten tillkenna gaf, att Jacob Hendersson i Nanhia är blifwen A:o 1652 hono: skyldig), Huittisten käräjät 20.–22.11.1656 f. 342v (adt Uthmätha Sahl: Clemet Mullis witterligh och rätmätige gieldh, aff hans debitorer); KA mf. ES 2000 (nn 62) Oriveden käräjät 13.–14.12.1658 f. 215 (Kom för Rätta Her Simon Mullinus i Kårrila medh dhe Pajukanda boer och gofwo tillkänna om dhen trätan dhe på sijne Rår hafft och fremmande Män Uthi Ögnesicht tagit haf:r, begiärandes dhe nu Lagligen åthskillias måtte), 215v, Oriveden ja Kangasalan käräjät 10.–11.2.1660 f. 448 (att Liquidera emellan H:r Simon Mullinum i Kårrila och Simon Jörensson i Pajukanda om det H:r Simon på sijne åthskillige åhrs Uthlagor kan honom skyldigh blifwa); KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan ja Oriveden käräjät 14.–16.2.1667 f. 1031 (Förekom Simon Jörenssonn j Paiukando, tillkenna giffuandes huru såssom honom, för detta, ähr ett Hemman utj Newlanemj by, Om m:ll 2/3, 1½ ö: Skatt, under hans Rustienst förundt, som på någon tijdh och sedhan Cappelan H:r Simon Clementis det öf:r gaff, icke mz någon åbo warit försedd); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–28.2.1670 f. 175 (Förekom Cappelan H:r Simon Clementis, ifrån Teiskoilla, och tillkänna gaff, huru såsom han hafuer achtat på frijheet edt Regementz Knehte Hemman i Kämmenniemj by Uptaga, där Brusius Erichsson tillförende åboot haffuer), Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 187 (Fältes een Student, som länge på Landet legat hafuer Georgius Henrici 1423 i Suomatka till 3 m:, at swara H:r Simons i Teiskoila fullmehtige om edt Sölfstooph, han stöldewijss skall tagit hafua), Oriveden käräjät 8.10.1670 f. 272 (een twist ... emillan Cappelan i Teijsku, H:r Simon Clementis, och hans Swåger Cappelan här i Sochnen H:r Hind: Josephi om något arff effter Sal: Kyrkiehärden H:r Joseph Petri), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–22.6.1671 f. 347 (Caplan i Teijskola H:r Simon Mulinus, som hafwer af Öde Uptagit ett Regementz Ödes hemman i Känneniemj by), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–22.6.1672 f. 474; KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.10.1675 f. 131 (Pastor wed Teisko Capell Wällärde H:r Simon Mulinus gaff nu rätten tilkänna, som skall Eskil Jacobsson Kuituinen omgåt med spådom och signerij), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.6.1678 f. 279, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.9.1678 f. 399v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.1.1680 f. 787v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 879; KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 25.–26.10.1681 s. 384, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–8.11.1682 s. 779 (Hustru Walborgh Josephzdotter i Kemminiemi Cappellanens i Messuby wehl:dhe H:r Simons Mollini Hustru); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–22.1.1685 s. 1638; KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.1.–3.2.1686 s. 39 (Carll Simonsson Mullinus); KA mf. ES 1967 (nn 9) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.10.1692 f. 299 (Caplan j Messuby Wällärde H:r Johan Mulinus å sin Moders Sahl: H:r Simon Mulinij efterlefwerskas dygdesamma hustru Walborg Josepzdotters wägnar, begärte annoteras måtte, det hon för sin ållderdom intet mächtar lengre förestå Crono hemmanet j Kemminiemi, och henne dher öfwer laga Attest meddelas, hwilcket intet kunde förwägras, men om hemmanetz afträdande, kan hon högwälborne H:r Landzhöfdingen j Ödmiukheet sökia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV), 23 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 160, 169, 196, 203, (204), 206–207, 210, 217, 254; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 48, 52, 76; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 326, 351–352, 360, 364, 372, 501. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 275, 294; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 192; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2786D, 2791D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3138H (1654, vih. 13.2.1648, her Simon Clemen poica Muuli Ab.), 3139G; V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 237, 238.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Mulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=328>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.