Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) rykmentinpastori Johan Frisius Johannes Arvidi, Finno 966. * Naantalissa 3.5.1613. Vht: Maskun Kajalan ratsutilallinen, myös Naantalissa tiloja omistanut Arvid Johansson (Maskun kirkkoherran poika ja Halikon kirkkoherran poikapuoli, † 1637) ja Elin Pettersdotter Friis. Ylioppilas Uppsalassa 11.1633 Johannem Arvidi Flistium‹!› Finn. Oraatio Uppsalassa kolminaisuudenpäivänä 12.6.1636. Oraatio Uppsalassa 21.6.1638. Respondentti Uppsalassa 28.6.1639, pr. teol. prof. Jonas Magni Wexionensis. Respondentti Turussa 23.4.1653 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 3.5.1653. — Turun akatemian notaari 1640. Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Lydert Hindersson Reuterin rykm.) saarnaaja 1646. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (Joh. Ritterin, sittemmin Berndt Mellinin rykm.) saarnaaja 1648, rykmentinpastori 1653, palveli rykmentin mukana Riiassa. Kangasalan kirkkoherra 1656. Rovasti 1659. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1660, saarnaaja 1667. † Pöytyän pappilassa kesällä 1672. ‡ Naantalin kirkkoon.

Pso: 1:o N.N. Mårtensdotter († 1652); 2:o Margeta Johansdotter Wenno († 1658); 3:o 1659 Karin Grelsdotter Utter tämän 1. avioliitossa († 1694).

Pson seur. aviomies: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Poika: sotilaspappi Arvid Frisius 2022 (yo 1669, † ~1678).

Poika: katselmuskirjuri Johan Frisius 2023 (yo 1669).

Poika: Joutsenon kirkkoherra Per Frisius 2521 (yo 1677, † 1703).

Poika: Tuuloksen kappalainen Lars Frisius 2522 (yo 1677, † 1732).

Sisarenpoika: Kemiön kirkkoherra, FM Anders Pryss 1154 (yo 1656/57, † 1689).

Sisarenpoika: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Lanko: lainlukija Erik Ritter 100 (yo 1640, † 1674).

Lanko: Sigfrid (Sigfridus Martini) 255 (yo (1642)).

Lanko: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Vävy: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Vävy: Hämeenkyrön kirkkoherra, FM Arvid Rothovius 2729 (yo 1679, † 1732).

Vertaa: Janakkalan kirkkoherra, FM Samuel Frisius 531 (yo (1646), † 1668).

Vertaa: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Heinrich Frisius U150.

Viittauksia: Tapio Vähäkankaan tiedonanto 12.12.2012 (katso 388); KA valtakunnanregistratuura 5.9.1646 f. 543 (Öpet tillgifftsbref på 4 åhrs 79 D:rs rest af det hemmanet Kilamäki i Åbo lähn, för [Krigz Predikant uthi Rijga] her Johan Frisio), 9.4.1647 f. 97 (Öpet breef och Enkeståndz frijheet för Karin Eskillsdotter på dee twenne hemmanen Taimo och Niuhala i Reeso Sochn uthi Finlandh etc.), 16.10.1651 f. 267 (Expectance på 2 hemman i Finnlandh, för Rege:tz Pastore H:r Johanne Frisio ... effterskrefne tuenne Wåre och Cronones hemman i Finnlandh belägne, Nembl. Taimo, Rusko och Nuhjala i Reeso Sochn vnder skattemanna bördh och rättigheet, att skola må niuta besittia, bruka och behålla till ewerdelighe tijder Wij effterlåte honom och förbe:te twenne hemman efter framledne Skepz Capitainens Zachariæ Simonssons efterlefuerskas dödeliga afgångh, som dem nu till lijfztijden besitter, att niuta, bruka ch behålla i sin och sin hustrus lijffztijdh vnder frelsses frijheet), 16.10.1651 f. 274 (För Fordom Borgmästaren i Åbo Mårten Sigfresson opå ett hemman, till sin och Barns lifstijdh ... ett Wårt och Chronones hemman Pettesmäki be:d i Reeso Sochn och Norre Finlandh belägit), 16.10.1651 f. 275 (Expectance på 2 hemman för Johanne Frisio ... Taimo uti Rusko, och Nuhiala i Reeso Sochn), 13.11.1651 f. 295 (Lijfztidz frijheet på 3:ne hemman, för hustro Elin Pedersdotter Frijs och hennes Sohn, H:r Johan Frijs ... Nembl. Luolala i Rese, Wittama i S. Karins och Kylämäko i Rusko Sochn, som framledne Arfwedh Johanssons Enkia, hust. Elin Pedersdotter Frijs, efter sin Fadher Pedher Mårtenson Frijs ärfft, men igenom sitt för detta inträdde ofrälse gifftermåhl, sigh till frijheeten förlustigat giort haf:r), 4.11.1654 f. 123 (Till Bispen och Consistoriales i Åboo recommendation för Mest:r Johan Frisio), 26.9.1665 f. 245 (Öpet bref för M. Johan Frisio på sine 3 mödernes Frelses hemman vnder Norkiöpings besluth ... iämwäl och emedan de hemman han begärer, hafwa warit hans Mödernes Frisarnes gamble Grelse godz, och af Hennes Maij:tt Drottningh Christina honom för detta donerade d. 13 Novembris A:o 1657 vnder lijfztijdz rätt. Elliest hafwa ochså hans Förfäder såsom Hans Sal. Morfader och egen Fader tient i Feldt, och för samme hemman åthskillige Rustningar så wäl som han sedermera för sin person vnder Adels fahnan medh andre af Frelset till satt och hållit, som medh gode skiäl Attester och breff bewijst är, hafwe undt, effterlåtit och gifwit, som Wij hermedh och i detta Wårt öpne brefz krafft, vnne, effterlåte och gifwe honom, hans hustro och echta manlige bröstarfwingar och så arfwinge effter arffwinge till ewerdelig egendom, desse hemman och tree Mantahl, Toulala i Reso Sochn, Witane i S:t Karins och Kylamäcki i Rusko Sochn, vthi Finlandh och Åboo Lähn belägne ... Och på Loulala i Reso Sochn förunne Wij nådigst honom den Säterijs frijheeten som Landzhöfdingen vppå wårt nådige behagh d. 12 Septembris A:o 1656 tillåht hafwe, niutha måge), 5.9.1668 f. 440 (För M:r Johan Frisio, Tillgifft på 80 D. S. M. rest, item frijheet på Tax och gärdh des Lijfztijdh ... i nådigt anmerkande, så till hans för detta gode och flijtige giorde tienster, så under Wår Militie, som wed Wår Academie uti Åbo, som elliest den stora swårheet och möda honom wed ofwanbe:de Pastorat [Cangasala] möter), 9.11.1668 f. 573 (Till Landzhöfdingen Harald Oxe för Hust: Christin Friss, om ett af Frälsse donerat hemman ... Hemmanet Rackaris i Masko Häradh och Sochn belägit som hon effter sin Sahl. Fadher ärfdt hafwer och honom till egendomb för sigh och sine ärfwingar af Sahl. Fru Brita De la Gardie gifwit och bebrefwat är), 19.5.1674 f. 238 (Till Hofrätten i Åbo för General Major Galle (katso 3208) och hans medarfwingar om 3 små hemman ... Tario i Reeso, Sappäla i Rusko, och Witamo i St. Karins Sochn uthi Åbo lähn belägne, dem dhe prætendera som gammalt frälse och arfgodz effter deras framledne Swärfader och fader Vice præsidenten där i Wår Hofrätt Johan Munck), 30.10.1674 f. 362 (Confirmation för Hustru Catharina Grellsdotter på Trenne Hemman i Finland under Nork. Beslutz wilkohr ... nembl. Ludlaka i Reso Sochn, Wittamo i S. Karins och Kylamäke i Rusko Sochn), 16.2.1680 f. 136 (Till Åbo Håff Rätt för Gen. Lieut. Galles Enkie Fru (katso 3208) och des Syskon om Witamo Luålala och Kylomäcki Godz ... som framledne M:r Johan Frises Arfwingar nu för tijden innehafwa), 11.7.1681 f. 556, 10.10.1688 f. 602 (Taimo och Niusala, katso 743); KA mf. ES 1843 (kk 3) Pöytyän käräjät 23.2.1638 f. 61v (Johan Arfwedsson opå sin Modher Systers H. Kirstin Frijss wegna), Nousiaisten, Maskun ja Lemun käräjät 1.3.1638 f. 66v (Johan Arfwedsson i Kaijala), 68v (Johan Arfwidsson i Kaijala ... hans Salige Fadher Arfwidh Johansson); KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 12.5.1640 f. 169v (Her Johan Arvidi ifrån Cajala och Masko Sochn), Pöytyän käräjät 24.5.1641 f. 227v (her Johan Arvidi, Konnungl: Academiæ Notarius Aboensis), Rymättylän käräjät 7.6.1641 f. 234v (Her Johan Arvidi Saligh Jören Erikzsons Barns Förmyndare), Pöytyän käräjät 6.5.1642 f. 275 (Her Johan Arvidi Frisius klandrade till Dorde Hinderssdotter i Ellis, om een Kalff som ähr stulen ifrån Kulho tretton åhr sedan då hans S: Fadher Arffwedh Johansson warit Fougde der öfuer), Pöytyän käräjät 19.10.1642 f. 290 (om nogre Engiar, som hans Moder, Saligh Arfwedh Johanssons efterleffwerska hustro Elin Peersdotter); KA mf. ES 1844 (kk 4) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 16.–17.6.1658 s. 40 (Gunnais), Raision, Ruskon ja Maarian käräjät 21.–22.6.1658 s. 43 (Luolala); KA mf. ES 1844 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 3.–5.10.1668 f. 80 (Förekom den Ehrewyrdig och Höglerde Magis: Johan Frijsius till Luolala, och giorde rätten kunnigdt huru såsom han hadhe mist i förleden Sommars den 20 Maij, förmedelst wådh Eldh, een sin Bagarstugu, tree fäähuus, och 2 st: wisthuus, sampt een deel sine och Landbondens Löösöron); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.1.1674 f. 38 (att skatta och wärdera, alla fordom Probstens och Kyrkheerdens i Kangassala, Sal. M:r Johans Frijsij effterfölliande godz i Masko Häradh, som äre Luolala, Pettäsmäki och Kylämäki, både lööst och fast), Raision ja Maarian käräjät 19.–20.9.1659; KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 2.3.1646 s. 120 (katso 126); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 9.–10.7.1658 f. 257, Kangasalan käräjät 5.–6.2.1658 f. 287v (Kyrckieheerden j Cangassalo, M:r Johan Frisius), Kangasalan ja Oriveden käräjät 16.–17.2.1659 f. 331v (Klagade Kyrckieheerden M:r Johannes Frisius öfwer Henrich Sigfredson i Hapaniemi, såsom schulle han Opburit af Sochn 1 Cap: Spanmåll af hwart hemman meer ähn honom hade bordt öfwer det Allmogen hade tillsagt till Kyrckianes bygning, sampt andre insolentier och injurier föröfwadt), Kangasalan käräjät 13.–14.10.1659 f. 407 (Efter Mag: Johan Frisij begieran Förordnades Befallningzman Lars Jönsson, Henrich Sigfredson i Hapaniemi och Cnut i Suinula, at afwitra hans barns Möderne medh den sidste hustron efter det 27 Cap: i Giftm: B: för ähn han träder i annat gifte), Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.3.1661 f. 555v (Jerfuentaka gårdh, huilcken Probsten af Hattmakaren sigh tilhandlat hafwer, katso 2022), Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.2.–1.3.1662 f. 573, Kangasalan käräjät 8.–9.10.1662 f. 669, 670, Kangasalan käräjät 30.–31.10.1665 f. 813v (Per Orawaises hemman i Tursola, katso 661), 814, Kangasalan ja Oriveden käräjät 9.–11.2.1665 f. 861v, 862v (Berättade Probsten j Kangassala Magister Johannes Arvidi Frisius, att åhr 1659 åm hösten strax när hans Saligh Moders syster Welb: Fru Kirstin Frijss blef dödh, skref Saligh Vice Præsidenten, Welb: Johan Munk (katso 1207) till hånom och samptliga Fruns Erfuingar, gifwandes tilkenna att såsom Vice Præsidenten På sin Moders wäghnar war j skyldhskap medh Frisens Sal: Modersyster, och han således hennes blodz förwanth, altså begärte att hennes Systerbarn eller theras Män icke skulle tiläghna sigh hännes Frälsse godz, effter som det wore emot Adelige Privilegier, emedan the icke ähre Adelige Personer, där emot der suarat medh ett breef, att emedan dee icke wiste om någon skyldhskap kunde dee icke afstå godzen, wäl förståendes att Räntårna skulle framdeles höra Cronan till, men Bördzrätten henne och Consequenter dem till, Någhra dagar där effter hafwer Sal: Vice Præsid: förskickat till Ehrfwingarna Assessoren, M: Johanne Wasenium gifwandes tilkenna att så framt dee icke medh goda wella afstå godzen will han dågh winna them medh rätta wthan lösan, men så frampt the godhwilligt sigh bequemma, wille han gifwa Erfwingarna en billigh Pänningh för theres bördzrätt ... ändågh han Probsten där på icke en Penningh hafwer bekåmmit, såm dågh effter afftall hade bort 325 D: Kåpp: Mynte), Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–23.2.1665 f. 879v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 1.–3.3.1669 f. 26, Kangasalan käräjät 16.–17.1.1671 f. 302, Kangasalan käräjät 10.–11.10.1671 f. 373v (Företrädde Probsten Mag: Johannes Frisius, och framtedde Magnifici D:ni Rectoris remissorial af den 2 Martij 1671, förmälandes Huru såssom be:te Probst hafwer sigh öfwer een Student Georgius Henrici 1423 i Swomatka beswärat), Lempäälän käräjät 28.–29.11.1671 f. 407, Tyrvään käräjät 26.–27.7.1672 f. 501 (Förekom Claes Thomasson i Luolaja och Karcku Sochn berättandes huru såssom han hade lembnat för 3 åhr sedan hoos Johan Knutsson i Tyrfwis by 6 D:r K: M:t att lefwerera Sal: Probsten Mag: Johan Frisium på Räntans afbetalningh, då han på sin gårdh Jerfwentaka komma skulle, Hwillken Johan då på samma gårdh Landhbonde war, Men penningarne icke lefwererat, som be:te Probst Attest af den 15 Junij nästledne förmäl:r det han inga peningar då hade bekommit), Kangasalan käräjät 24.–26.10.1672 f. 535v (Sal: Probstens Enckia); KA mf. ES 1966 (nn 7) Kangasalan käräjät 19.–20.9.1689 s. 1239 (ehn Specification på någon gammal gieldh ... Sahl: Probstens Mag:r Johan Frisij effterlåtne Enckia, dygdesam Matrona Catharina Utter); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 21.10.1661 (Borgerschap beswära huru Clas Jörensson Ankarsköldh såm är Inhyses i Luolala, hoos Wördige och Högl: M: Johan Frisij Landbo, adt han boor när Stadhen, Borgerschapet till mheen, i dett adt han drifuell handell med skeri bönder, all dhe span:ll humble Smör Kött flesk hampa och Lijn, såm M: Johan sender hijt needh ifrån Cangasala uthselier han det dyreste han någån sin kan, och dyrere ähn annorstedz åht Skeri bonder, der igenom fatige borgerschap lijda på födhan stoor brist och mangell, för dhen dyrheet han af warorna uptager), Naantalin RO 3.12.1666 s. 30 (H: Anna Erichz dotter S: Clas Anckers sköldz Enckia), Naantalin RO 1.4.1667 f. 5 (H: Anna Erichzdotter Hestsköld af Luolala), Naantalin RO 24.1.1693 (Ryttare hemman Luolaia ... Kyrkioherdens i Hauho effterlåtne Änkia Hustru Chatarina Utter, katso 2522), Naantalin RO 18.4.1696 (... då hon förwidt honom Johan, at wara Sal: Mag: Johan Fricij oähta Son, katso 3499). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 1 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (379), 400; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 86; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 67, 70, 82, 152; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 276, 277, 283, 345, 366, 368, 377, 400, 440, 446, 449, 451, 453, 454, 463–464, 471, 476, 500, 501, 507, 521, 527, 539, 541, 543; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 45 (4.11.1654, recommendation), 283 (6.10.1667); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 65; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 128 (5.3.1652, ‡ m. Johannis Frisij hustru); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 100; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 206; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. XII, 24 #21 (6.1644); Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 152 (29.7.1638, katso U66). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 341; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 268; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 124; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 259; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 157 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 13); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #14; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #24; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 123; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2839D, 2918D, 3688D, 3942D, 4425R; A. Oja, Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa sukuperä. Genos 45 (1974) s. 95; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 186; O. Rundt, Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. Genos 60 (1989) s. 66 (Frisiuksen 1. puoliso, pormestari Mårten Sigfridssonin tytär, ei ollut etunimeltään Anna eikä tämän suku käyttänyt nimeä Salko); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1275D, 1342, 1343, 1632R, 2206G, 2796G, 3779, 4401R; T. Vähäkangas, Peder Dansken jälkeläiset. Genos 69 (1998) s. 134; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 153; V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 200 (TRO 17.11.1645: 23).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Frisius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=966>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.