Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Abraham Sonck Abrahamus Henrici, Raumensis 143. * Raumalla 14.9.1617. Vht: Rauman pormestari Henrik Andersson Sonkki († 1645) ja hänen 1. puolisonsa Brita Mattsdotter Woijola. Ylioppilas Turussa 1640/41. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Abrahamus Henrici, Raumensis. Vihitty papiksi 9.8.1646 (Baerent 1977). — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Ax. Stålarmin, myöh. Joh. Pleutnerin ja Henr. Flemingin rykm.) saarnaaja 1650, rykmentinpastori 1658. † Riiassa 6.1673.

Pso: 1662 Anna Arndtsdotter Stjerna tämän 2. avioliitossa († 1670).

Poikapuoli: Abraham Neocleander 1425 (yo 1660/61, † 1670).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #13; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1673 s. 218 (KA mf. WA 2060); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 479v (hans skrifft dat: i Riga den 12 Januarij 1660 och Verificerat aff Jacob Johan won Tisenhusen, Regementz Pastore D: Abrahamo Sonk, och D: Johanne Rubbellio 1014 medh egne händer); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 16.5.1659 (Framsteegh Johann Delphendall och Rätten tillkänna gaff, hurw såsom han för några Åhrs tijdh sedhann ähr kommen uthj Gifftermhåll medh hwstrw Anna Hinrichzdåtter Sånck, Sahl: Segfre Johans effterlefwerska); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 18.9.1686 (Bookhållaren Wälbet:d Gabriel Neocleander (katso 1425) ... prætension upå sin Sal: Swärfadhers[!] Wyrdige och Wällärdhe H:r Abrahami Sonckz Qwarlåten Egendoom om Arff, effter sin Sal: Modhers Gudhfruchtigh Hustru Anna Stierna till Sånckens Arfwingar); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 21.2.1687 (Såsom Bookhållaren Wäll:t Gabriel Neocleander och Länssman S:r Henrich Sonck nu för sittiande Rätt tillstå om alt dhet dhe emoot hwar andra både munteligh och skriffteligh här hafwa agerat om någon geld och Arfz prætension effter Sahl: H:r Abraham Sonck, och hwad dher wed kan wara förelupit, sigh wara med hwar andra föreente och förlijkte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 96, 219; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 415–416, 422, 449–450, 467; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 190. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 54; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) liite 6 (Sonkki- eli Sonck-suku), s. 302; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 123; A. Lähteenoja, Lisää raumalaisen Sonkki-Sonck suvun selvitykseen. Genos 17 (1946) s. 13; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2826D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 192; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1770a; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 12 #1770a.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Sonck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=143>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.