Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Johan Särki, myöhemmin Rubellius Johannes Erici, Tavastensis 1014. Vht: Hattulan Tyrvännön kappalainen Erik Särki (Ericus Johannis, Rubellius, † 1676) ja Valborg Michelsdotter Maexmontanus. Ylioppilas Turussa 1653/54 Særki Joh. Erici Tav _ 50. — Kahden ylim. ratsuväkikomppanian saarnaaja 1656. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (Berndt Mellinin rykm.) saarnaaja 1657, rykmentinpastori 1659. Hämeenkyrön kirkkoherra 1673. Valtiopäivämies 1675 (H:r Johan i Kyro). † Hämeenkyrössä 1687.

Pso: 1:o N.N.; 2:o Helena Thuronius tämän 2. avioliitossa († 1676); 3:o ~1678 Maria Abrahamsdotter Tyrvenius tämän 1. avioliitossa († 1715).

Pson edell. aviomies: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Serkku: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Eno: Lempäälän kirkkoherra Johan Maexmontanus 9 (yo 1640, † 1696).

Veli: Tyrvännön kappalainen Mikael Särki, myöh. Rubellius 1539 (yo 1662, † 1719).

Veli: Lohusuun kirkkoherra Gabriel Särki, myöh. Rubellius 1945 (yo 1667/68).

Poika: Paimion kappalainen Jakob Rubellius 3023 (yo 1682/83, † 1717).

Poika: Kattilan kappalainen Mikael Rubellius 3388 (yo 1687).

Poika: Georg Rubellius 3783 (yo 1691).

Lanko: Hattulan kirkkoherra Hemming Ollonius 387 (yo 1644, † 1676).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Lanko: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; KA mf. ES 1783 (ee 8) Padasjoen käräjät 21.–22.10.1661 f. 177 (som åtskilliges Underskrefne bewis och af Fäldt Pastore Johanne Rubellio Verificerat det Uthwijsar); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 479v (hans skrifft dat: i Riga den 12 Januarij 1660 och Verificerat aff Jacob Johan won Tisenhusen, Regementz Pastore D: Abrahamo Sonk 143, och D: Johanne Rubbellio medh egne händer); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–28.2.1670 f. 179 (Företrädde Wyrdige och Wällärde H:r Jahan Rubällius i Naistenmatka, Tilkenna giffuandes huru såsom hans Moder broder H:r Johan Michaëlis i Lemppälä Sochn, hafuer igenom sine skrifuelser låtit förmärkia som skulle han willia honom ifrån hemmanedt drifua, och der till bördeman wara, Oachtandes at han haffuer medh sin Moder Systeres Hustru Agneta Michellsdotters consens och godho sambtykio till Hemmanet i Naistenmatka kommitt, der och på kåstat till 54 T: 20 C: Span:ll och 393. 28 ö: K: m:t Huar medh Hemmanet på een god tijdh Uphållet ähr, Begiärandes at få medh Hemmanet nu så wähll som för detta, uthan något inpass at förbliffua), Pirkkalan käräjät 18.–19.1.1671 f. 304 (Förekom Krigz Predikant H:r Johan Rubelius i Naistenmatka), 304v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 28.6.1678 f. 322 (skall wara angifwen, att hafwa sin tienst icke wederbörligen föreståt), 322v (uthi Kyro Forss äger een Qwarn lydande till Prestebohlet); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 501 (Kyrckioherden i Kyro Wällärde H:r Johan Rubellius gaf nu, förmedelst inlagd Suplication Rätten tillkänna, huru at hans senaste hustro Helena Thuronia är åhr 1676 genom döden afgången, lempnat efter sigh 3 döttrar och en Son, klagandes Kyrckioherden der hoos, huru at dheres närmeste skyldemän och Förwanter hafwa der efter 1677 in Junio hållit arffskipte, emellan bem:te hans Stiuffbarn öfwer Fäderne och Möderne, hans person der hoos uthi ingen consideration tagandes, skildt honom icke allenast ifrån dhen rättigheet honom efter det 9 Cap:l Giftemb: tillkommer, uthan och int: låtit honom efter det 19 Cap:l Erfd: B: för begrafningz kåsten bekomma något wederlagh), 501v, 507, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.1.1679 f. 520, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.5.1679 f. 574v (katso 2351), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 671, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 682v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 919v; KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1096 (Kyrckioherden Wörd:ge H:r Johan Särki), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–5.3.1684 s. 1335 (Kyrckioherdens wörd: H:r Johan Rubbellij silfwerstoop); KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–20.8.1686 s. 196, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–16.5.1689 s. 1041; KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1214; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 19 (Saken om Befallningzmans Johan Ifwarsons stuhlne Kista, katso 2633). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (1654. 3 Februarii, D:nus Johannes Johannis Särki vice Capitaneus in Birckala, denatus est. 18 Junii sepultus in temp. Birck.); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 504, (506), 595; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 343, (347); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 54 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 304, 449–450. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 259; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2574D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 191; M. Haapanen, Maexmontanus–Rubelius. Genos 78 (2007) s. 198.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rubellius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1014>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.