Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1661 Johan Robert Johannes Georgii, Ostrobotniensis 1437. Kotoisin Pohjanmaalta. Ylioppilas Turussa kl. 1661 Roberth Joh. Georgii Ostrob _ 64. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1661] Johannes Georgii Robert. — Vapaaherra Fabian Wreden U278 tilojen vuokraaja Elimäellä (1672). Pehtori 1685. Kymin kihlakunnan kruununvouti 1688–90. † 1690/91.

Pso: Katarina Hollsten (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #153; KA valtakunnanregistratuura 14.7.1690 f. 431 (Till Cammar Collegium om 3 st. Fogdar i Wijborgz lähn, som emot revers skole få blij wid deras tienster ... Johan Creöl (katso 4266), Johan Robert och Samuel Hindrichsson); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1673 s. 97 (förbenembde Sällinge boars herskaps wällb: H:r Baron Fabian Wrede Carelsons Arrendator eller Inspect:r Jean Robert be:nd nu åther med sitt inkombne breef dat: Aniala Gård d: 18 Novemb: innewarande Åhr åthskillige Excuser andrager), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–18.8.1674 s. 76; KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 14.–15.11.1690 s. 170 (Befallningzman Johan Robert ... hans Ryttaregård Neseby [i Pyttis Sochn]); KA mf. ES 1725 (bb 18) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.2.1697 s. 9 (Inspectorskan Gudhfruchtige hustru Catharina Hollsteen); KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.6.1703 f. 56 (att Tullnären [Mårten] Österman efter des egenhändige, nu för Rätta opwijste Räckningh af d: 22 Maii 1690 giort sigh till Sahl: Befall:n Johan Robbert eller des efterlåtne Enckia Madam Hollenstein för kåsthåldh skyldigh 180 D:r K:m:t); KA mf. ES 1814 (ii 2) Elimäen käräjät 31.10.1672 f. 355 (Effter Arrendatorens Jean Jörenson Robbertz begiäran på Philpula wägnar. Mainitaan usein myöhemminkin Elimäen ja Pyhtään käräjillä); KA mf. ES 1814 (ii 3) Elimäen käräjät 4.–5.12.1673 f. 49 (Arrendat: Welbet:de Jean Råbbert), 53v (Amptmannen Förståndig Jean Robbert); KA mf. ES 1814 (ii 4) Elimäen käräjät 25.–26.8.1682 f. 131v (Arrendatorens öf:r Aniala och Tafwastby gårdar sampt dess Underliggiande bönder Wäll:t Jean Robbertz Skrifware Erich Härkman); KA mf. ES 1815 (ii 5) Pyhtään ylim. käräjät 19.–21.2.1685 f. 339v–365 (angående deth högbem:te herre [H: Baron och Leutnampten högwälb: H: Fabian Wrede Carlson] sin för detta warande Arendator Wälbet: Johan Robbert om ett och annat i des Arende åhr förelupit, hafwer att tilltahla, sampt och den qvæstion mehrbem:te herre hafwer till sine samptel: frälsebönder hersammastädes, om dagzwärkens præsterande medh hwadh mehra som wijdare i Protocollet kan förmählas), Elimäen ja Valkealan käräjät 15.–16.6.1685 s. 16 (Inspectoren Wälbetrodde Olåff Henrichson Frisk præsenterade Utj Rätten Extraordinarie Tingz Rettens den 19 etc: Feb: 1685 afsagde doom, emellan Baron och Leutnampten Högh Wälbårne H: Fabian Wrede Carlson och dess för detta Arrendator Wälb:de Johan Robert, angåendhe någre twistigheeter, flytandhe aff Arrende Contracter), Elimäen ja Valkealan käräjät 12.–14.10.1685 s. 269 (Inspectoren Robert); KA mf. ES 1815 (ii 6) Elimäen ja Valkealan käräjät 27.–28.5.1688 f. 208 (Närwarande Cronones Befallningzman Wälb:de Johan Robert), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 27.3.1689 f. 359 (Cronones Befalningzman Johan Robert som i Wirby äger ett Ryttare hemman), 359v; KA mf. ES 1815 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 3.–6.2.1690 f. 3, Virolahden käräjät 19.2.1690 f. 35v (Cronones Befalningzman Johan Robert för sin opassligheet icke kunnat Tinget bijwåna), Elimäen ja Valkealan käräjät 14.–19.6.1690 f. 51; KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 27.–31.10.1690 f. 108, Elimäen ja Valkealan käräjät 29.–31.1.1691 f. 234 (Såsom Cronones Befallningzman Sahl: Johan Robert), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 3.–4.2.1691 f. 258v (Sahl: Befallningzman Robertz änkias dygdesamma Matrona Chatarina Hollingstens Fullmächtige Regementzskrifwaren Wählbetrodde Henrich Haghe), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 27.–28.6.1693 f. 635 (Befallningzm:s Sal: Johan Robbertz Enkia dygdesamme h:o Cath: Hollenstein ... dygdesamme h:o Cath: Hålsten); KA mf. ES 1816 (ii 9) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1694 f. 37 (Aldenstundh Befallningzman Sal: Johan Robbertz Enkia, dygdesamma Hust: Catarina Hållsten, medelst däss fullmechtige Upbördzskrif:n Erich Herckman tillstår), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.–26.6.1694 f. 140v (Capplan Wyrdig och Wähl:de H:r Isack Nirko 2615 lät nu första gången Upbiuda Rustningz hemmanet i Nääsby Pyttis Sochn beläget medh där tillydande Augmentz hemmanet i Wirböle hwilket han sigh tillhandlat af Fordom Befallningzman Johan Robertz Enkia hust: Chatarina Holsteen för 33 D:r Sölf:r M:t som kiöpebrefwet af d: 16 April 1694 Uthwisar och så som Sal: Befallningzman Robbert skall wara balancerad för någon rest då han warit Häradz fougde här i Kymmene Gårdz lähn, dy begiärte nu warande Crono Befallningzman Wälbet:de Hindrich Hage att samma Medel hoos H:r Isack måtte innehållas och stå odistraherade till däss om rörde Balance kan Wederbörl:n blifwa förklarad eller betalt hwar oppå H:r Isack swarade förmodandes att emedan han står i Caution för Sal: Befallningzman Robbert han då fram för någon annan lärer få betiäna sig af denna Handelen. Myös 22.–23.10.1694 f. 237); KA mf. ES 1817 (ii 11) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.1.1695 s. 100, Pyhtään käräjät 29.–30.10.1695 s. 267 (Sahl: Befallningzman Johan Robortz Enckia hustru Catharina Holsteen som eij heller kunde neeka där till att hon till Pistohlmakaren i Wijborg M:r Simon Schultz för hennes Sohns kåsthåld ännu är till honom skyldigh 19 D:r Kopp:r Mynt), 283 (Wijrböle); KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 8.–9.6.1696 s. 336 (een gullring); KA mf. ES 1818 (ii 14) Elimäen käräjät 26.1.1697 f. 43, Pyhtään käräjät 29.1.1697 f. 55, Pyhtään käräjät 18.5.1697 f. 99v, Elimäen käräjät 30.6.1697 f. 192, Pyhtään käräjät 25.10.1697 f. 266; KA mf. ES 1818 (ii 16) Pyhtään käräjät 29.1.1698 f. 50, Pyhtään käräjät 24.10.1698 f. 288; KA mf. ES 1819 (ii 18) Pyhtään käräjät 23.10.1699 s. 360; KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 30.5.1702 s. 226 (Wirböle). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #153.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Robert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1437>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.