Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1697 Johan Cröel (Croel) Johannes, Viburgensis 4266. * Viipurissa noin 1678. Kotoisin Itä-Suomesta. Ylioppilas Turussa 14.6.1697 Cröel Johan Vib. _ 217. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1697] d. 16. Jun. Johannes Croël, Vib. Pastor in Ridderholmen Holmiae. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1697. — Viipurin tuomiorovastin apulainen 1697. Viipurin läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1700. Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin eskadroonansaarnaaja 1703, rykmentinpastori 1707, samalla Uplannin kolmikasjalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja s.v. Joutui sotavangiksi Pultavassa 1709, seurasi Venäjän armeijaa Moskovasta Puolaan 1710, vapautettu 1711. Tukholman Maria Magdalenan seurakunnan vt. kirkkoherra s.v. Leskikuningattaren hovisaarnaaja 1715. Riddarholmin ja Bromman kirkkoherra 1728 (virkaan 1730). Tukholman konsistorin jäsen 1730. † Tukholmassa (Riddarholm) 4.1.1737.

Pso: Katarina Buck tämän 3. avioliitossa († 1763).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #290; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1641 f. 117 (Till H:r Erich Gyllenstierna för H. Elizabeth Hanssdotter Kröel om en tompt i Wijborg), 24.7.1641 f. 119, 12.8.1644 f. 397 (Öpet breff för Johan Hansson Kröel, at niuta nogre hemman i Wijborgz Sochn vnder Rosstienst), 10.4.1647 f. 103 (Confirmation för Johan Hansson i Wijborgh, att besittia sine hemman för Rustningh etc. ... Oss hafwer breefwijsare wår troo vndersåthe och Borgare uthi Wijborgh, Ehrligh och Förståndigh Johan Hansson Cruell vnderdånigst præsentera låtit, ett hans Kongl. Maij:tz wår högstährade Sahl. käre herfaders, Loff wärdigst i åminnelse breef, de dato Stockholm den 12 Aprilis A:o 1627 sampt wåre för detta warande Förmyndares och Rijkz Regerings attestation, sub dato Stockholm den 12 Augusti A:o 1644. Deruthinnan honom ähr bewilliat effterskreffne hemman och skatthe, Huhula och Kairusta be:de en half skatt till medh hans egen halfwa arfweiordh uthi Justilaiockiby och Wijborgz Sochn, Justilaiockiby Skattehemman ett uthi hwilket framledne Oluf Philipsson hafwer åboet ...), 24.9.1647 f. 304 (Fullmacht för Johan Kröel, att wara Borgmestare vthi Wijborgh), 17.11.1647 f. 385 (Confirmation för Samuel Kröel på Cammar Fiscals Embetet öfwer Carelen, Wijborgz och Ny Slotz Lähn etc.), 24.12.1647 f. 414 (Fullmacht för Johan Kröel att wara Borgmästare vthi Wijborgh), 30.7.1653 f. 145 (För Borgmestaren uthi Wijborgh Johan Croel confirmation oppå en platz uthom Staden belägen), 16.8.1653 f. 161 (Skiöldebreff för Johan Cröell vti Wijborgh etc.), 30.8.1654 f. 96 (Till Hoffrätten i Åbo för Bårgmestaren i Wijborgh Johan Rösen Cröel att optagha en twist emellan honom och hans medh Colleger), 30.10.1654 f. 121 (Till Hoffrätten i Åbo för Johan Rosen Cröel at optaga een saak emillan honom och dhe andre af Borgmästare och Rådhet), 4.4.1661 f. 42 (Donation för Öfwerste Lieut:n Wälb:gh Johan Rosen Cröel på någre Godz uthi Kiäxholms lähn i Finlandh belägne i sin och sin hustrus lijfztijdh), 14.7.1690 f. 431 (Till Cammar Collegium om 3 st. Fogdar i Wijborgz lähn, som emot revers skole få blij wid deras tienster ... Johan Creöl [Savon ylisen kihlakunnan kruununvouti Johan Croell], Johan Robert 1437 och Samuel Hindrichsson [Savon keskisen kihlakunnan kruununvouti Samuel Henriksson]); KA mf. ES 1832 (jj 3) Rannan käräjät 8.6.1640 f. 7v (Framlade Ehrligh och förståndigh Samuel Crögel [Samuel Cröell, yo mm. Uppsalassa 8.1622] opå sijn Käre Moders Ehrligh och dygdesamme Anna Påuels dotters Justens wegna, en Vidimerat afskrift, uthgifuen den 26 Novemb: Åhr 1613 af Edle och W:ne Her Claus Christersson till Åminne, ibland annat lydandes om en Eng Munkin Nijtty widh Nampn, belegen emillan Niemelä och Huistuppula by, under 10 lass höö, som H: H:tt Hennes Salige man Hans Crögel pant satt hafuer); KA mf. ES 1833 (jj 3) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–20.12.1642 f. 124v (Cronones Laxwärcke widh Wemmellsuo ... Arrendatoren Samuel Cröel), Ylim. käräjät Viipurissa 27.1.1643 f. 188 (emellan Johan Cröel och Befalningzmannen öf:r Kexholms lhän Hendrich Pijper ... om Justila gårdh ... då sadhe Johan Cröel Jagh är Fullmechtigh giort aff Anna Justen), Haaste 30.3.1643 f. 192v (Een Citation. Ehrlighe, högh och wällärde, wälachtade, wälwijse och förståndige godhe herrer och män sampt Erlige och dygdesamme Matroner och Jungfruer samptligen Cröels arfuingar på den eene sijdhan Johan och Samuel Cröel sossom sijne eghne måls män, och M: Henricus Marthini (katso 84) propositus et pastor i Nyenskantz, Anthonius Bröijer till Wartiomäki, Hans Smidt och Johan Wogell sossom deras khäre hustroers Måls männ. Och upå den andra sijdhan, Pether Strålmann sossom sijn eghen Måls man Herman och Johan Bröijer Hans Schläghell Lars Andersson, Christiern Wijnbärgh, Jochim Ask och Henrich Bussman i Wijborgh, Dns: Johannes [Mikkelin kirkkoherra Johannes Christierni Syllenius] Pastor i Storsauolax sossom deras khäre hustros måls män; hustro Catharina (katso U16) Saligh Herman Bökz i Kexholm Jungfru Agnes, Eder Samptligen /: mijne till för låtelige godhe wänner och gynnare :/ hellsser Jagh medh Gudh wenlighen, Och sossom Eet Jorde godz här i Wijbårgz Sochn och Justila by edher till arfz fallit är, och rätten så wäl som edher eghen tarf fordrar att een huilken bäst är tillfallen måtte samma Jorde godz besittia, och the andre arfwingar wthlösa medh wärde som Laghen medh gifua kan), Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.6.1643 f. 196 (Kom för rätten Saligh hustro Anna Justens arfuingar Erligh och Wälachtadh Johan Cröel på den eene sijdhan och upå den andra Erligh och Wäl:tt Hans Schlegell fullmyndigadh att afhandla om eet Jorda godz under half skatt i Justilajåki såm Samptlighen hustro Annas barn till arffz fallit är, och blef them emellan frijwillighen sålunda beslutidh at wälb:te Johan Cröel blijfuer widh Jorda godzet och gifuer åth the andra arfuingarna till skifftes Siu hundrade daler kåpar myntte ... Belangande det Saligh hustro Anna Justens arfuingar twista där om at hennes förre mans Henrich Strålmans så wäl som den senare N: Hans Cröels barn wela alla taga lijka luth af thesse 700 Dl:r och Johan Cröel medh samptligen sijne medh arfuingar på Saligh Cröels barns wägna der emot exipera för orsak at the een brodher deel mindre effter landzlagen ägha på Cröels Sijdha änssom Strållmanns dör före så myckit aff hwardeera theras luth hwariom och enom brusta så Strålmans barns een broder luth uptaga, och för den skull begära rättens uthslagh i Saken ... Ty dömdes och så: at alla aff Saligh Anna Justens barn och arfuingar tagha lijka lott Brodher 2 luth och Syster tridiung, brodhers barn brodhers luth och Syster barn Syster loth. När denne dom publicerat blef då Apellerade Cröel där emot), 197 (Framkom Ehrlige och Wälachtade Johan Cröel, påminnandes Rätten huru som han hafuer inlöst eet sijn Fränckas dygdesamme husto Anna Peders dotters Justens Jorda godz under een heel skatt i Justilajåki aff Befalningzmannen öf:r Kexholms lhän Erligh och wällachtade Hinrich Pijper then samma godz i förledne Wintter Tinget Lagligh inrymdt blef för fyrahundrade och Sextijo daler Kåpar mynt som han haf:r försträcht be:te H: Anna och hennes man Saligh Oluf Philipsson at bettala Cronones ingäldh ... Så och trehundradhe daler kåpar mynte till hennes barns uppehälle); KA mf. ES 1833 (jj 4) Lappeen käräjät 2.–3.10.1644 f. 60v (Framkom Samuell Cröell, och beswärade sigh uthöfwer Öfwerst Qwarteermestaren Edell och Wälb: Berhardt Leewe, för det, han hadhe öfwerfallit honom medh sit Swärdh, och slagit honom medh flaat ett slagh öfwer hufwudet, som witnen Edeligen bekänna, Som är Leutenambt Fridtz Groothe och Johan Brudegum); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 6.–7.3.1644 f. 85, Viipurin pitäjän käräjät 7.–9.11.1644 f. 66v, Viipurin pitäjän käräjät 31.3.1645 f. 72, Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.11.1645 f. 8v (Samuell Cröell), Viipurin pitäjän käräjät 14.3.1648 f. 66 (Kom för Rätten Bårghmästaren Wäl:tt Johan Kröell och så nu som åffta tillförenne klaghadhe uthöfwer sijne grannar i Justilajåkiby); KA mf. ES 1834 (jj 6) Äyräpään kihlakunnan käräjät 28.–29.11.1651 f. 163; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 135v (Wälb: Johan Rosen Cröel), Jääsken käräjät 16.–17.12.1658 f. 428v (Öfwerst Leutnambten Wälb: Johan Rosen Cröel); KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 29.–31.3.1666 s. 22 (Befal:n Christer Christersson ... sin fullmechtige Johan Cröel), Viipurin pitäjän käräjät 14.–16.6.1666 s. 56 (Oppå den Supplication som Öfwerstl:s Sahl: Johan Rosen Cröels Enckia, F: Chatarina Rosen Cröel uthi Rätten inlefwererade, angående dedh hennes Sahl: Mans Erfwinger hafua förseglat hennes ägendom effter hennes Mans dödh, Förebärandes at den Sahl: Mansens Lijk icke kan i Jorden komma förän samma förseglade Saker blifwa öppnade); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan ylim. käräjät 12.–13.10.1668 s. 110 (Och skulle fuller Wittnen dedh alt betyga, hwar ibland han [Leutnanten Jacob Zitting] och sade att Pastoris (katso U346) hustrus broder Johan Cröel skulle hafwa här om nogot skrifwit, där om hans Swåger Pastor H:r Lars sambt hans Syster Pastoris hustru och hans Moder skulle wetta till wittna. Denne Cröel är inthet i detta Härade), Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 20 (Leutnanten Manhafftigh Samuel Cröel framstegh och berättade, att såssom han förnimmer dedh Majoren Wälb: Peter Von Gerthen endteligen kommer i full Possession aff hans faderbroders Sahl: Johan Rosen Cröels Gård Justilajoki, hwar uthi han medh sine Medarfwa äre till een deel bördz Rätten mechtige; Altså giöra dhe ett Lagligit Inspråk); KA mf. ES 1837 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.6.1667 s. 52 (Sahl: Johan Rosen Croels Ärfwingar, Rådmannen wälförståndigh Hans Schmitt och Leutnanten Manhafftigh Samuel Cröel framträdde och begärade att dem motte tillställas Inventarium af dedh som på landet är befunnit effter wälbe:te Sahl: Rosen Cröel och hans effterlefde Änkia, Jämbwäl Majoren wälb: Peter Von Gerten motte tillhållas att lefwerera dhe Saker ifrå sigh som ännu finnas på Justilajoki, som deras lotter tillfalder äre), 57; KA mf. ES 1837 (jj 17) Viipurin pitäjän käräjät 5.–6.2.1672 s. 23 (Då inlade Wälb: Anthonius Rosenbröijer, genom dess Fullmächtige Henricum Punerum 998 een Supplication till Rätten, där uthi han berättar, huruledes hans Swersson Öfwerstl:n Wälb: och nu Sahl: Petter Von Gerten hafwer honom emot Twå Tusen Tre Hundrade Trettij Tre och een Half Dal:r Sölf:r M:tt dem ber:de öfwerst Leutnant till denne sin Swärfader skyldigh war, pantsatt Justilajokj Godz. Sökiandes således att blifwa i samma Pantsatte Godz Inrymbd), Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.5.1672 s. 69; KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 235 (Uppå Doom Proubstens Ehrewördige och Höglärde H:r Petri Carstenij 1743 wegnar Insinuerade utj Häredz Rätten D:m:us Studiosus Krööhl Een Inlaga bestående á 7 puncter); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 31.3.1702 s. 42 (Befall:n Kröels E:ia hust: Elisabeth Kirckhof). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282 (LVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 41. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 223; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 200 (Mag. Johan Croël); G. Sarva, Tietoja Anna Juustenin jälkeläisistä. SSV 12 (1928) s. 276; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 539; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #499D, 1547D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #120 (1712); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #963.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cröel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4266>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.