Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Isak Nircko Isaacus Isaaci, Nylandus 2615. Vht: Pyhtään Elimäen kappalainen Isak Nircko (Isaacus Abrahami, † 1683) ja Agneta Andersdotter tämän 2. avioliitossa (‡ Viipurissa 1674). Ylioppilas Turussa 1677/78 Nirco Isaac. Isaaci Nyl _ 135. — Elimäen kappalainen (1685). Vt. kirkkoherra (1690). Sai seuraajan kappalaisenvirkaan noin 1705. † noin 1707.

Pso: (jo 1690) Kristina Johansdotter Serlachius (jäi leskeksi).

Veli: Valkealan kappalainen Sigfrid Nircko 2705 (yo 1679, † 1699).

Veli: Jaakkiman kirkkoherra Fabian Nircko 2706 (yo 1679, † 1703).

Velipuoli: Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679).

Lanko: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; Ritva Jurvasen tiedonanto 25.1.2014 (katso 5075); KA valtakunnanregistratuura 12.5.1692 f. 248 (Till Consistorium i Wijborg at bönderne uti Elime skola få byggia sig et Capell ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 2 hujus, huruledes en dehl bönder af Elime Sockn, hwilka liggia när in till Kongl. Rådets och Præsidentens Gr. Fabian Wredes Godz Anjala, och därunder lydande äre, göra ansökning at få upbyggia sig et lijtet Capell strax wid bem:te orth, skolandes jembwähl b:te Kongl: Råds Fader i Lijfstijden hafwa samtyckt därtill, men har sådant för dess dödel. frånfälle intet kommit at winna sin fullbordan, anhollandes bem:te bönder nu härom så myckit meera, som de hafwa en lång wäg till Moder kyrkian och en stoor hoop Timmer till samma Capells upbyggiande redan är sammankört, dock påstå de hwarken jus Cæmiterij eij heller någon särdeles Präst; Nu som I sådant Wårt nådigste wählbehag underdånigst heemställen, berättandes Eder därwid intet hafwa att påminna, så samtyckie Wij i nåder till samma Capells upbyggiande, och låte därom behörig notification till Landzhöfdingen afgå); KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.7.1690 s. 128 (Sahl: Bergmästarens Johan Danielsson arfwingar ... Kyrckioheerden H:r Johan Nigræus och Vice Pastoren H: Isacus Nircko å sine hustrurs wägnar); KA mf. ES 1813 (ii 1) Elimäen käräjät 22.–23.6.1657 f. 114v (Dömbdess dhe Willikala boer samptliga at betaala till Hederligh och wällärdh Herr Isach Abrahami 7 D:r Kopp:r m:t för ett wisthws som fordom Kiörckioherden Sahl: Herr Sigfredh Matthiæ till Prestegårdz Nytta Kiöpt haf:r), 114v (till Cappellan Hederligh och Wällärdh H:r Isacum Abrahami), 115, Elimäen käräjät 9.–10.5.1661 f. 272v (Belangande Wälborne her Caspar de Wredhes klage puncten den förste, Emodt Caplanen her Isak Abrahamj, Opå dhe Omyndige Sahl: her Israels [Israel Caroli Ithimaeus] barns wägna, angående pastoralia, såsom Wigningz och Doop Penningar sampt andra slijka Extraordinarie inkompster, hwilcka han Wredhen förmehnar barnen på deeras Nådhe Åhr Enskyldt att tillkomma, heemställes till Consistorij Resolution. 2:dra Puncten ...); KA mf. ES 1814 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 19.–20.9.1664 f. 450v (Angaf her Isak Abrahamj desse sina grannar i Swänskby ... hwilcka skola i fiord heela åhret småningom Stulit Uthur hans Wisthwss Spanmåhl wed pass 8 t:r, igenom ett håll som dhe skall hafwa bårat Under gålfwet); KA mf. ES 1814 (ii 2) Elimäen käräjät 25.–26.5.1668 f. 133 (Företrädde Cappellanen i Elimä wällärde H:r Isaacus Abrahami och förehölte Rätten och gemeene Allmogen att emedan han nu på 15 åhr har denne Elimä Försambling medh Gudz ordz predikande tient, och derföre intet effter många annsökningar hoos dett wördiga Consistorium och dess förmann medh någon Lindring på sin swåra tienst blefwet Beneficerat, Hann och nu sinnader är att sökia werldzliga öfwerheeten om befordran och Undhsättningh Uthi detta sitt swåra Embete; Begärte Fördenskull Allmogens sampt Rättens bewijss så wäl om sitt förhållande i Församblingen som Elliest huru medh hans Condition, wilkor och tillståndh wore beskaffat ... Har eij heller han allan dhen tijdh något Cappellans bohl åthniutit som i andra församblingar, Uthan dett hemman han i Swenskby och Pyttis Sochn åboor, Håller han Kongl: Maij:tt och Cronan een warachtig Rust tienst före); KA mf. ES 1814 (ii 3) Elimäen käräjät 21.1.1675 f. 77 (Cappelanen D:nus Isacus Abrahami), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–11.9.1680 f. 224 (Cappellanens H:r Isaaks drengh Johan Simonsson i Swenskby); KA mf. ES 1814 (ii 4) Elimäen käräjät 12.–13.10.1681 f. 77 (vice Pastor uthi Elimä, Wyrd: och Wäll:de H:r Isacus Abrahami); KA mf. ES 1815 (ii 5) Tutkinta Lappeenrannassa 24.9.1685 s. 216 (een saak emellan Landt Secreteraren i Wijborgh Wälbetrodde Pehr Fremlingh och Qwartermästaren Henrich Swan, Dragoun Föraren Johan Erson medh Gymnasisten Abraham Nirko, angåendhe dett desse skohla 1680 öfwerfallit Secreteraren Utj Residentz Huuset i Wilmanstrandh etc. Juttua ei käsitelty koska osapuolet eivät saapuneet paikalle), Elimäen ja Valkealan käräjät 12.–14.10.1685 s. 248 (Alldenstundh Cappellanen i Elimä Wällärde H: Isach Nircho å sin och dess medh Erfwingars wegna sig beklagar, dett hoos een och annan der i Sochnen skall innestå och obetalt wara, hans Sahl: Fadhers H: Isaci Nirchos rättigheet i ett och annat beståendhe); KA mf. ES 1815 (ii 6) Elimäen ja Valkealan käräjät 21.–23.2.1688 f. 174, Elimäen ja Valkealan käräjät 10.–12.6.1689 f. 373v (Swenskby); KA mf. ES 1815 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 15.–16.2.1690 f. 34 (Slottz Skrifwaren Nircko); KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–24.10.1690 f. 100 (H: Isaac Nirko och H: Erich Nigræus (vertaa 4563) hafwa och samma gångh dantzat medh henne som H: Johan [Gråå] berättar), Elimäen ja Valkealan käräjät 18.–20.6.1691 f. 281v (Cappelan Wällärde H:r Isaac Nirco haar för 6 åhr sedan lastat på Tafwastby skutan 22 T:r Miöhl att öfwerföras till Stockholm och såsom skutan i Jungfrusund blifwit drefwen på landet och der söndergåt), Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–12.10.1692 f. 459 (Qwartermäst:ns Erich Bildenschiöldz hustru Margareta Nirko), Elimäen ja Valkealan käräjät 25.–27.10.1692 f. 506v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.2.1693 f. 620; KA mf. ES 1816 (ii 9) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1694 f. 43 (Swänskby), Elimäen ja Valkealan käräjät 15.–17.2.1694 f. 46, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.–26.6.1694 f. 134v (Swänskby), 140v (Capplan Wyrdig och Wähl:de H:r Isack Nirko lät nu första gången Upbiuda Rustningz hemmanet i Nääsby Pyttis Sochn beläget medh där tillydande Augmentz hemmanet i Wirböle hwilket han sigh tillhandlat af Fordom Befallningzman Johan Robertz 1437 Enkia hust: Chatarina Holsteen. Myös 22.–23.10.1694 f. 236v); KA mf. ES 1817 (ii 13) Elimäen käräjät 27.–28.1.1696 s. 127 (Coadjutoren H:r Olaus Combenius befullmehtigad af Cappellan Wäll:de H:r Isaak Nirko); KA mf. ES 1818 (ii 16) Lappeen ja Joutsenon käräjät 19.–20.5.1698 f. 92 (Qwartermäst:ns Billenschiöldz Sahl:e Hustru Margareta Nircko); KA mf. ES 1819 (ii 20) Elimäen käräjät 22.6.1700 s. 176; KA mf. ES 1819 (ii 22) Elimäen käräjät 1.2.1701 s. 79 (Cappellan här i Elimä försambling Wyrdig och Wällärde H:r Isack Nircko ... ang:de någon yppad oenig emellan honom och däss kiäre hustrw dygdesamma Matrona hust: Stina Serlakia); KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 4.2.1701 s. 120; KA mf. ES 1820 (ii 25) Elimäen käräjät 21.1.1703 s. 61 (Det wille fuller Capellan Wyrdige H:r Olaus Combenius fodra af Capellan H:r Isack Nircko, effter sitt ingångne Contract för 7 månaders giord tienst, här i Församblingh, som än skall åtherstå 4½ T: Span:l och 35 D: K:m:t; Män som Capellan Nirckos hustru, dygdesamme hustru Christina Serlakia förebär, att H:r Combenius icke ännu haar giort någon wederbörl: reeda för det hwadh han på hennes Mans wägnar af Församblingen upburit), Pyhtään käräjät 27.5.1703 s. 127; KA mf. ES 1820 (ii 27) Elimäen käräjät 12.1.1705 s. 49; KA mf. ES 1821 (ii 27) Elimäen käräjät 6.10.1705 s. 463 (Uppå Allmogens begiäran, här i Elimä Sochn, blef tagit ad notam, huru som Een och annan haar, att beswära sigh öfwer deras Capellan H:r Isack Nircko, för det han i sin Swagheet, skall något illa omgåås, medh dem, så att dhe måste åffta, till att Undfly olycka, rymma huusen för honom, som det een och annorstädes förnimmes skiedt wara; Och som Rätten medh sådan beskaffenheet, eij kan här till något wijdare giöra; Än H:r Probsten och Kyrckioheerden Ehrew: och Högwäll:de H:r Jacob Printz, skall blif:a här om Communicerat; dy blef och detta för denne gångon där medh beroende), 464, 467; KA mf. ES 1821 (ii 28) Elimäen käräjät 18.1.1706 s. 44 (Capellan här i Elimä Församblingh, Wyrdige H:r Olavus Dufva som är boende i Willikala by); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 14.8.1705 s. 93 (Såssom Rådman Wähl:t Johan Burtz bewijsar medh Rächning, att Caplan ifrån Elimä H:r Isach Nirco, har warit honom en hoper af gammalt skyldig, och nu igen betahlt Recrute peningarne för honom), Helsingin RO 21.8.1705 s. 97. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #146. — L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 36.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Nircko. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2615>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.