Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Johan Macrolander Johannes Benedicti, Nylandus 1499. Vht: Pohjan kirkkoherra Bengt Macrolander 120 (yo 1640, † 1677) ja Beata Persdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1661 [Macrolander] Johan. [Benedicti Nyl _ 68]. Respondentti 21.3.1673, pr. Enevald Svenonius 132. — Antskogin ruukinsaarnaaja (1678). Pohjan kirkkoherra s.v. † Pohjassa 1684.

Pso: Vendela Larsdotter († 1700-luvun alussa).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA mf. ES 1883 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 148; KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.6.1685 f. 104v (H:r Bengt Macrolander, anklagadhe Hans Hansson på Kyrkbackan, för dedh att några dagar efter som hans sahl: Broder Kyrkioheerdhen uti Pojo, dödh bleef, haf:r Spanmåhl Kött och fläsk blifwit stulit ifrån Kyrkioheerdhens bodha), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 28.9.1685 f. 156 (Capellanen uti Pojo Sochn Wällärdhe H:r Peer Macrolander, på sin sahl. broders Kyrkioheerdens H:r Johan Macrolandri Enkias, Ehreboren och Gudfruchtigh Matrona Vendela Larssdotters wägnar, Insinuerade een räkningh på dedh hon kostadt af sin egen medel på Prästegårdz bygnadh); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 8.–9.5.1691 f. 93 (Emedan Bertill Grelsson i Myllikylä tillstod sigh till Sahl: Kyrkioherdens Änkia h:o Wendela Larsdotter för en häst 41 D:r 16 ö: Kop:r M:t skyldigh blifwit. Leski mainitaan myös 10.–11.3.1692 f. 41v ja 17.6.1692 f. 78); KA mf. ES 1887 (ll 14) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 1.–3.2.1697 s. 64 (Förre Kyrckioherdens i Poijo Försambling Sal: Johan Macrolandri Enckia Wendela Larsdotter lät begiera denne Rettens Attestatum om det tillstånd hon för tijden är Uthi, hwar med hon förmeenar att wijsa det oförmögenheet till att kunna åstad komma och underhålla den dehl ibland Adehlens Rusttienst som af henne skall fordras för ett Lijtet Frellsse hemman i Gybbelby i Karis Sochn, som hon under Lijfztijdz förlähning af H:r Ammiralen Sahl: Wälborne Arfwed Biörnram innehafwer ... hon är een gammall och Siuklig Menniskia som haar fehl på des hörsell och merendehls till Sängz ligger); KA mf. ES 1888 (ll 17) Karjaan käräjät 11.–12.6.1700 s. 326 (Kyrkioherde Enckian hustru Wendela Larsdotter, hwilken å Lijfztijdz Förläning innehafwer wälbem:te H:r Ammirals [Sahl: Wälborne Biörnrams] Frelsehemman i Gybbelby); KA mf. ES 1890 (ll 22) Karjaan käräjät 21.–22.2.1705 s. 207 (Kyrckioherdens [Bengt Macrolander] Swägerska Kyrckioherde Enckian Framledne hustru Wendela). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 23; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #72. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 382, 384; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3770R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3549R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Macrolander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1499>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Macrolander, Johan. Benedicti Nyl. p. 68 || Föregåendes bror. Respondens 21.3.1673 u. Svenonius. Kh i Pojo, efter sin far, 1678. Död 1684.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93.