Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1662 Jakob Albilacuvius, myöhemmin Haustramnius Jacobus Sigfridi, Ostrobotniensis 1519. * noin 1642. Vht: Ilmajoen Kauhajoen kappalainen Sigfrid Albilacovius (Sigfridus Henrici) ja Elisabet Påhlsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1662 Albilacuvius Jac. Sigfr:i O.b _ 69. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1662] Jacobus Sigfridi Albilacuvius. | Pastor in Lappå 1698. Mutato nomine Haustramnium se appellavit. Obiit 1709. — Kauhajoen kappalainen 1665. Lapuan kirkkoherra 1698. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Vaasassa 1702 (esimiehyyden hoiti poika Mårten isänsä edustajana). ‡ Lapualla 3.11.1709.

Pso: 1:o Brita Mårtensdotter Alstadius tämän 2. avioliitossa († viimeistään 1675); 2:o ~1676 Kristina Johansdotter Frisius (elossa 1716).

Poika: Lapuan kirkkoherra Mårten Haustramnius 3675 (yo 1690, † 1714).

Poika: lääninviskaali Jakob Haustramnius 4307 (yo 1698, † 1726).

Lanko: Kuortaneen kappalainen Elias Hållfast 680 (yo 1648/49, † 1682).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #164; KA valtakunnanregistratuura 16.12.1703 f. 337 (Körkioherde fullmacht för Martinus Haustramnius 3675 ... medelst Jacob Haustramnii frijwillige afträde för des ålder och bräcklighet skull, Lepo Pastorat i Österbottn kommer at blifwa ledig); KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1660 (een Testamentz Skrifft Underskrifwen för witnen aff Capelanen D:no Sigfrido Henrici Albilacovio); KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 16.–18.3.1674 s. 32 (För detta Sacellani Sahl:e H:r Sigfridi Effterlåtne Enckia, Gudh fruchtighe Matrona Hustru Elisabetta Påhlsdotters wthskickadhe föredrogh, Huruledhes een wthaff Hennes sönner, Boendes j Stockholm Johan Sigfredhsson benämdh för 1½ Åhr sedhan, medh Hustru och Barn genom den timmelighe och een Sahl: dödh är widh denne Werllden Skillder, och ingen Bröstarfwinge å den Orthen effter Honom Lembnat, Hwarföre Hon igenom een wiss Fullmechtigh är sinnat att söökia och fordra effter Hans qwarlåthenskap, medhan Han och sitt Fädherne A:o 1671 Här Haf:r Ärfdt och dijth öfwerfördt; Denna Arfz prætention att wthföra Hafwer förberörde Hustru Elisabetta Commiterat sin K: Son Hederligh och wällärdhe H:r Jacobo Sigfridi Capellan Her sammastädhes, anhållandes her å Laga bewijs till Hans Expeditions befordran, Hwilket Honom eij sönias kundhe); KA mf. ES 2027 (qq 2) Ilmajoen ylim. käräjät 30.6.1679 #463, Ilmajoen käräjät 12.–13.9.1679 #723 (Cappellanen Härsammastedhes Wördige och Wellerdhe H:r Jacobus Haustramnius ... Bengdt Thåmasson Hwilken och nu tillstedhes warandhe tillstoodh sigh sådant för Mahlin sagdt ... seijandes honom H:r Jacob utj 4 åhrs Tijdh Hafft oloffl:gh beblandelsse medh sin Pijga Agnetha Thiophilidåtter, dhen tijdh Hoon Agneta hooss honom Tient, Och at Han för 8 åhr sedhan och åhret förr än han H:r Jacob Giffte sigh medh sin förra Hustru i Lille Kyro ... refererandes Huru ofwantalte Agnetha Hafwer aflat barn utj lönska Lege medh denne H:r Jacobz Brodher 3 åhr förr än H:r Jacob bleff gifft ... och at Demonstrera dhenne Bengdtz opdichtan wara Idell osanning, bewiste han medh Pastoris och Hehle Nembdens Intygan, at sedhan han inträdde utj Echtenskap medh sin förra hustru, Skulle nu 13 åhr förlupne wara, och at dhenne Agnetha 2 åhr för än han giffte sigh i Lille Kyro, begifwit sigh ifrån denne och till Närpiss Sochen ... H:r Jacob sade denne Bengdt esom åfftast sin ondska Emoth Honom låtha förstå, Såssom blandh annat sagdt åth Andhers Erichsson i Cauhajokj Hwilken Hadhe H:r Jacobz Lilla Son 2 månader Gl: i sin Fambn, Böfwelixi tämä Lapsi Kaswaitan, doch medh Löije ... döhmes Bengdt Thåmasson effter Kongl: Maij:tz Presterskapet Allernådigeste gifne privilegier och dhet 31 Cap:l KongB: L: L: för denne grofwa beskylningh at Mista Lijfwet, hwilket dhen högl: Kongl: Håff Rättz, högrettwijse widare Omdöhme, ödhmiukeligest heem stelles); KA mf. ES 2027 (qq 3) Ilmajoen käräjät 20.–23.9.1680 s. 215 (Wördige och Wällärde H:r Jacob Haustramnius Sacellanus wedh denne församblingh besweradhe sigh nu som åffta tillförenne öfwer Gestgifwaren i Cauhaiokj Mattz Nillsson, som skall han esom oftast öfwerfallit Honom medh gräslige försmedhelser, hootelser och för Maledielser); KA mf. ES 2080 (ss 4) Ylim. käräjät 11.8.1681 s. 110 (Att medh een Opartisk Nämbdh Ransaka om Jorde twisten emellan Giestgifwaren j Kauhaiåkj, och Mattz Nielsson, och Cappellanen dersammastädes Hederlig och Wällärde H:r Jacob Haustramnium, som angår Cappellans stommen), Ilmajoen ylim. käräjät 15.8.1681 s. 113–122 (Cappellan widh Cauhaiåkj Cappell, Wällärde H:r Jacob Haustramnius, anklagade sin granne och åhörare, Giestgifwaren Matss Niellsson, för Gudz ordz föracht; Item för iniurier, Sijdowyrdningh, och Unseijelser, han honom utj sitt Embete Skall till fogat ... Altså Lijkmätigt Prästerskapetz privilegiers 22. Puncht, och 31. Cap: j Kong: B: L: Lagen, Sampt Wåhr Christerlige religions Stadgas 5. Puncht, Dömmes Mattz Niellsson till dödhen); KA mf. ES 2081 (ss 4) Ilmajoen käräjät 25.–28.9.1682 s. 138 (derföre Mattz wid Häredz Rätten ifrån Lijfwet dömbder ähr, och saken wnder den Högl: Kongl: Hoff Rättens desision Heemstälter; Men nu föregifwer H:r Jacob, som skall hans Wederpart Mattz sedermera j Stockholm nest förleden Påska genom Soot dödh wara afgången), 139; KA mf. ES 2081 (ss 5) Ilmajoen käräjät 21.–23.8.1683 s. 87 (att H:r Jacob, med Pijgan Agneta Theophilis dotter, skulle hafft oloflig beblandelsse, hwarföre utj den Högl: Kongl: Hoff Rätten, H:r Jacob ähr frijkender, och Bengt fälter till Bötter för osanning); KA mf. ES 2081 (ss 6) Ilmajoen käräjät 28.–29.7.1684 s. 45; KA mf. ES 2081 (ss 7) Ilmajoen käräjät 28.–30.1.1685 s. 68; KA mf. ES 2083 (ss 13) Ilmajoen käräjät 23.–26.1.1691 s. 87 (Capplans bohl); KA mf. ES 2083 (ss 14) Ilmajoen käräjät 15.1.1692 s. 32; KA mf. ES 2084 (ss 15) Ilmajoen käräjät 17.–18.1.1693 s. 92 (Samptel: Kauhajåki Capell booer igenom Insinuerad Suppliq begiärte dedt Rätten wille Ransaaka om deras nödhwendigheet till Klåckstappell byggnadh och Obeqwämliga lägenheet till Graffställe); KA mf. ES 2085 (ss 16) Ilmajoen käräjät 22.2.1694 s. 348, Ilmajoen käräjät 6.9.1694 s. 334; KA mf. ES 2086 (ss 18) Ilmajoen käräjät 19.9.1696 s. 348; KA mf. ES 2087 (ss 19) Ilmajoen käräjät 23.8.1697 s. 123; KA mf. ES 2087 (ss 20) Ilmajoen käräjät 16.–17.9.1698 s. 410 (Pastor i Lappå, Ehrewyrdige H:r Jacobus Haustramnius prætenderade aff Nisius Andersson i Tuiskula, på sin Sacellans Räntta med detta åhrs rest); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 29.8.1699 s. 309; KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 189, Lapuan käräjät 22.–23.2.1700 s. 419, Lapuan käräjät 23.8.1700 s. 626, 650 (katso 2508); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapuan käräjät 26.2.1701 s. 322, 336, Lapuan käräjät 21.8.1701 s. 850, 856; KA mf. ES 2089 (ss 24) Ilmajoen käräjät 14.–15.2.1702 s. 168 (Det Klagade Anders Erichson ifrån Kauhajåki att Walborg Bertilsdåtter ifrån samma by beskylt hans hustru Elisabeth Sigfredzdåtter att hoon skall hafwa Stulet Fåår ifrån H:r Jacob Haustramnius den tijd han war Capellan wed Kauhajåki Capell); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 957; KA mf. ES 2090 (ss 25) Lapuan käräjät 23.–25.2.1703 s. 248; KA mf. ES 2091 (ss 26) Lapuan käräjät 3.–7.9.1704 s. 985; KA mf. ES 2094 (ss 34) Ilmajoen käräjät 3.–6.2.1712 s. 147 (Och befans som föllier: Fordom Capellanen wid Kauhajoki Sigfridus Hindricii hafwer aldra först bygt sig en Lijten gård uppå bysens Land när in till Kyrckian, sampt aff Skog, mark och hiordwall dersammastädes upgräfftadt sig wid pass 2 T: land Åker, Byemännerne hafwa in för Häradz Rätten d: 29 Martii 1655, till sidstber:de Prästman cederat deras prætention uppå samma aff honom intagne ägor, hwilka honom och hans hustru till ewärdelig egendom samma gång tilldömde äro, det och Lagmans Rätten d: 28 Jan: 1657 Stadfäst, Sedermera hafwer bem: Sigfridus Hindricii sampt dess Son Fordom Kyrckioherden Jacobus Haustramnius, den tijd han der Capellan war, Exolerat och tillöckt samma Åker, så att der wid jordrefningen som höltz åhr 1699, hafwer warit 3 T:r 21 Cap: land, som alt med Bysens samtycke här tilss aff de der warande Präster, uthan någon serdeles skatt häfdat är ...); KA mf. ES 2095 (ss 34) Ilmajoen käräjät 16.–19.8.1712 s. 659; KA mf. ES 2030 (rr 9) Ilmajoen käräjät 29.–31.3.1655 f. 103 (Caplan i Cauhajoki Dns: Sigfridus Henrici gaff Rätten tilkänna att han för tiughu åhr sedhan hadhe sielff oprögdh af Skoogh een Åkertäppa, der opå han och sine ringa huuss bygdh haf:r, belägen hart när Capellet; Begärandes att han i sin lijfztijdh och hans hustru effter honom in till hennes döderdagh dhen finge niutha och där oppå Rätten honom stadhfästa wille). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90 (XXII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 73; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #164. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 62, 107; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #124D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2116; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 65; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3694 (1715, leski), 4800 (1716, leski), 7450 (1715, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Haustramnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1519>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.