Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Elias Hållfast Elias Arvidi, Ostrobotniensis 680. * noin 1630. Vht: Isonkyrön Holkkolassa asunut kruununvouti Arvid Simonsson ja Gertrud Simonsdotter. Ylioppilas Turussa 1648/49 Holfart‹¿› Elias Arvidi _ 34. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1657. — Luultavasti Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun kollega ja laulunopettaja 1657. Lapuan Kuortaneen kappalainen 1660. † Kuortaneella 1682.

Pso: Margareta Sigfridsdotter Haustramnius tämän 1. avioliitossa.

Poika: Lapuan kappalainen Elias Rislachius 3064 (yo 1683, † 1696).

Poika: Alahärmän kappalainen Gabriel Rislachius 3378 (yo 1687, † 1732).

Lanko: Lapuan kirkkoherra Jakob Albilacuvius, myöh. Haustramnius 1519 (yo 1662, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 14.–18.2.1659 (Baltzar Baltzarssån bewiste hafwa inlagdt på åhr 1654 hoos H:r Elias i Hålkåla utj förwarningh penninger 18 Dal:r Kåp:r Myndt, dem H:r Elias tillståår handhfångit hafwa men någåt der effter wara stulna tillijka medh sijna penninger), (Herr Elias Arvidj beskylte Anders Matssån i Tårckåla hafwa flytiat Råå), Lapuan käräjät 5.–7.2.1663 (oprättadt och Dat: 23 Maij 1662 af Caplan H:r Elia Arvidj Holfast), Lapuan käräjät 10.–12.1.1664 (Caplan H:r Elias Arvidj ifrå Kourtane beswäradhe Sigh öf:r Jacob Erichsson Hapa Kaupj om eett åker stycke som Lydher wnder dett ½ hemman som Sochnen till Caplans bohl Kiöpt hafwa dett Jacob Sigh nu till ägnat haf:r); KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön käräjät 21.–26.2.1667 s. 55 (Sahl: Jonas Jörenssons i Skugila Mågh Simon Matzon i Tåpparla fordrade aff Sahl: Arfwedh Simonssons Mågh i Hålkåla Carl Nielsson (katso 1892) 1 T:a Saltz afbetalningh, Som Sahl: Arfwedz Son H:r Elias nu för een tijdh till hemmanetz behof tagit, hwilket Anders Matzon Tårkåi witnade; der till Carl Swarade och bewijste hafwa löst sitt Swärfadhers Hemman undan Cronones räst, och intz medh något arff inbekommit ... Ståår honom frijdt at söökia och i Synnerheet H:r Eliam som Saltet emot tagit, så wijdha han kan), Lapuan ylim. käräjät 28.3.1667 s. 33 (H:r Elias Hålfast, Cappellanen i Kurtane Cappelgieldh); KA mf. ES 2078 (ss 2) Isonkyrön käräjät 4.–5.5.1668 s. 59 (Rådhmannen i Waasa Willam Matzman fordrade aff Carl Nielssons i Hålkåla Hustro på Hennes förra mans Sahl: Johan Mårtenssons Inwijssningh penninger 30 D:r Kåp:r M:t han åth Matzman på åhr 1662 den 19 Augustj medh sin skrifwelse försäkrat, hwar till Carl oppå sin Hustros wägna swarade at Zakarias Mårtenssån hennes förra mans brodher hafwer geldbooken wnder hendren), Isonkyrön käräjät 3.–5.12.1668 s. 92 (Simon Matzon Låukåj wijstes som tillförenne wedh laga ting skeet at söökia H:r Eliam Arvidj i Lapå om den salt tunnan han tilläns aff Sahl: Jonas Jörensson tagit, då han Elias i Hålkåla bodde, medan som han är rätta fångesman, och de andra här boande arfwinger sade sigh eij kunna swara der till, medan de ingen arf i Hålkåla opburit, wthan blef all dess egendomb werderat till Cronones rästz afbetalningh, som samptlige Nämbden intygade), Lapuan käräjät 17.–21.10.1668 s. 14 (Herr Elias Hållfast inladhe i Retten Cammarerarens wel:t Måns Perssons skrifwelse, Dat: Stockholm den 12 Junij 1668, förmähllande att H:r Elias, skall effter förre Hereds domen oturberat blifua på Pårkosen ahå wedh Kurtanne Cappelgieldh, som heela byn honom effterlåtet hadhe att beboo), Isonkyrön käräjät 11.–13.10.1669 s. 144 (Carl Nielsson i Hålkåla för Stembningz försittiande emot hans dåtters förmyndare Peer Gumbse, at swara till barna Mödherne eij Comparerade saak 3 m:r), Lapuan käräjät 12.–16.2.1669 s. 22 (Joseph Hinrichson j Kurtane Företrädde och gaff och till kenna det Kurtane booerne Sampteligen hafwa För 6 åhr Sedhan kiöpt af Jacob Erson Hapakaupj Hans Halfwa Hemman á ½ mantal Hapala be:dh deres Siälesöriare och Sacellano till Präste bordh och derföre gifwit 150 D:r Kop:r m:t huilcket Capplanen H:r Elias Holfast in till detta åhr besutit, Men der af icke Förmått Cronan och H:s Hög Grefl: nådhe des utskyllder För des ringa ägor och Lägenheet wthgiöra ... och Sigh ett Annat booställe Förskaffat Pårkusen Ahoo be:dh), Vöyrin käräjät 26.–27.2.1669 s. 54 (Handelssmannen j Waza Wel:tt Nills Måågnson Kalm (katso 2068), Företrädde och gaff tillkenna, Hans Sal: Swäger Fadher, Michel Fant För nogon tidh Sedan gååt j Caution hoos Cronan För Fordom Befal:n Arfwedh Simonson, Huilcken Befal:n Sedan ähr råkat hoos Kongl: Maij:t och Cronan För Sin upbördh j Stoor räst ... Arfwedh Simonsons Enckia, Sampt medh Sin mågh H:r Hinrich j Lille Kyro [Vähänkyrön kappalainen Henricus Martini Alstadius, † 1658]), Lapuan käräjät 9.–12.10.1669 s. 36 (Hapala ... Pårkusen aho), Isonkyrön käräjät 6.–7.6.1670 s. 97 (Såssom Peer Hansson Gumbse medh Sochneskrifwaren Erich Matzson äre för dedta förordnade som Närmarst Slecht och beqwembligast till Carl Nielsons i Hålkåla omyndige dåtters Sussannas Mödhernes förmyndare); KA mf. ES 2079 (ss 2) Lapuan käräjät 25.–28.2.1671 f. 13 (Cappelanen H:r Elias Hålfast ladhe j Retten een förlikningz skrifft af den 30 Octob: 1668 emellan sigh och Johan Månri ib:m angående Pårkusen ahoo, hwarest H:r Eliæ ähr effter Lagl: Ransakan och doom tillåtit Tomptstelle, och der sine Huus upsättia hwilcket be:te skrifft widlyfftigare j bookstafwen uthwijsar); KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 14.–15.2.1673 s. 57, 58 (Såssom Cronobonden Simon Matzon Låukåi hafwer för dedta fordrat aff Sahl: Arfwedh Simonssons i Hålkåla arfwinger och i Synnerheet aff Sonen H:r Elia Arwedson nu Caplan i Kurtahne och Lapå Sochn een Salt tunnas afbetalning penninger 12 D:r Kåp:r M:t på åhr 1647 länt i Strömmingz Fiske, då Elias för sin Modher i fiske warit, Hwar om be:te H:r Elias är pålagdt af senast Lapå Häradz tingh som Matz Kaust i Edhstadh intygade här at swara, dy hans Swåger Erich Matzon Rimahl (katso 4640) der till swarade ... 3. Elias då ingen huussbonde uthan een Student warit); KA mf. ES 2026 (qq 1) Lapuan käräjät 9.–12.3.1678 f. 73, 74; KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 22.–27.9.1679 s. 302 (Framtredde Carll Niellsson i Hålkåla, Kärandes till Anders Tårkoj om ett st: åker wedh Hapa jyren rinda ... Anders Tårkoj sade 26 åhr sitt hemman besutit sedan han det in Kiöpt ... Befal: man Sal: Arfwedh Simonsson, som bem:te Andersas hemman Jämpte det som Carll Niellsson nu possiderar, till förende åbooth ... Menandes Sal: Arfwedh Simonssons Syster Eupemia, den nu eij till städes, der om Kunskap och illustration hafwa), 313 (Framtredde Klåckare Enckian een Huus qwinna Lisbetta Henders d:r ifrån Laihiela, Kärandes till Carll Niellsson i Hålkola, om sin Sal: moders arf eller börde hemman a 1 5/6 Mtl: skatt, begärandes, förmedelst det att hennes Sal: moder äldre Syster war, emot Carlls Hustro, Brijta, der till komma och förhulpen blifwa; framleggiandes och Lissbetta der hoos sin Sal: moderbroders H:r Eliæ Holfastz gifne skrifft af d: 17 Aug: sistledne, Hwar igenom Han, H:r Elias, cederat sin Sona rätt i deth Hemmanet, denne sin Sal: Syster dotter, så wijda, att och hans barns rätt i fram tijden skulle Jämpte henne, der widh lijka krafftig wara ...), Isonkyrön käräjät 29.3.–3.4.1680 s. 154 (Anders Mattzons Tårkois Käremåhl, till Carll Niellsson des granne, om ett åker ... wittne Euphemia Simons dotter eij nu framstälte), 157; KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 142 (Mattz Mattsson, Gestgifwarens Carll Nillssons i Hållkola Mågh); KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 4.–5.9.1693 s. 436, 510 (Capellanen wedh Naras Luoma Cappellgieldh Wyrdige och wällerde Her Gabriel Rislachius upwijste denne effterfölliande Testaments skrifft så lydande. A:o 1693 den 9 Martij när Jagh Erich Cnutsson Hallinen besökte medh Herrans Höghwärdige Nattwardh då han i Min närwaru medh gådt förståndh och wählbetenckt moodh alt sitt arf som ståår i Hallila än nu obetalt såsom och alt annat som han har fördt medh sigh till Porcus testementerade åth sin hustru Margeta Sigfredzdotter Haustramnia); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 274 (Jacob Eliæsson Hålfast i Cortane, Insinuerade ett Förlijkningz Instrument, honom och des medharfwingar emellan, deras Fäderne angående uprettadt, lydande i bookstafwen som föllier: Witterliget giöre och bekänne wij undertecknad, att på underskrefne dato, Enär quarlåtenskapen, effter wår Sahl: Kär Fader Fordom Ehrewyrdige och wällärde H:r Elias Hållfast oss till Arfz fallet, Så hafwe wij af wählberådt moode, med wår K: Moders iaa och samtyckie, ingått een wenlig förlijkning, i så måtto, att Jagh Jacob Eliæson påtager migh all gårdzens witterlig geld att Clarera och swara före, Och sedan för den Rätt och Rättigheet, som min K: med arfwingar hafwer uti Pårkus 1/4 Mantahls hemman, will Jagh effter hand och förmågo afbetala som föllier: Nämbl:n Först skall min K: Moder uara förbehållet Twåhundrade Dal:r K:m:t Och een Gammall häst, item huus och heemfreed in till des dödzstund, och Sedan hwardera min K: Syskon, eller des med Arfwingar, skall bekomma 133 D:r 10 ö: K:m:t huar emooth wij alle samptel: tillsäger wår Käre Broder Jacob Eliasson, Pårkus 1/4 Mantahls hemman både i lööst och Fast, Närby och fierran att niuta och behålla för sigh och sine effterkommande af oss obehindrat, hwilket wij nu med handstreckning och egen Nampns underskrifwande bekräffta wille, Datum Cortane d: 9 Januari A:o 1699, Margretha Haustramnia, Elizabetha Backman, Gabriel Rislachius V: D: Minist: in Härmä, Jacob Eliason Hålfast ... och upböödz Pårkus 1/4 Mantals Hemman Jacob första gången tillhanda); KA mf. ES 2030 (rr 9) Ilmajoen käräjät 29.–31.3.1655 f. 106v (Elias Arvidi Holfast ifrån Kyro), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 13.–15.8.1655 f. 184 (Elias Arwedsson i Hålkåla), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 11.–15.2.1656 f. 319v (Såssom Elias Arvidj Hålfast wedh nästförledet åhrs Sommar tingh den 15 Augustj hafwer låfwat medh skäähl bewisa at hans Modhers tiensthion Anna Olofzdåtter warit förr belegrat för ähn han i fiordh henne besåff och rådde medh barn), Ilmajoen käräjät 24.–25.8.1656 f. 492v (Dns: Elias Arffwidhsson ifrån Kyrå Fulmechtigh af Månss Philpusson j Åbo inladhe sin Fulmacht af dato den 23 Augustij 1654, och kiärade till Her Eskill U1218 om 4 lb: Smör), 494v; KA mf. ES 2030 (rr 10) Ilmajoen käräjät 11.–13.2.1658 f. 303v (D:nus Elias Arvidi ifrå Kyro företrädde och beswärade sigh öfwer Ikola Erich i Så mådto, adt hanss Swåger [H:r Hindrich] i Kyro, hafwer i förledne höstars kiöpt een hest af be:te Ikåla Erich, medh förordh, adt der hesten skwlle hafwa någodt fhell eller lythe, skwlle kiöpet tillbaka gå), Ilmajoen käräjät 31.8.–2.9.1658 f. 327v (Härr Elias Arvidi ifrå Kyro företrädde, och gaff redten tillkänna, det hanss Swåger Sal: H:r Hindrich i Lille Kyro hafwer för een tidh sedan kiöpt een häst af Erich Hindrichssån i Kauhajocki), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 16.1.1658 f. 355 (För den Tienst som Jacob Erichsson Sal:[!] H:r Eliæ Hållfastz Moder giordt haffwer, Resolverades, att Emedan Såssom H:r Elias eij togh sigh sacken an, den att förswara, på sin moders wägna. Altsså beroor medh någodt uthslagh i sacken denne gången, icke dess mindre skall be:te H:r Eliæ Modher Citerat warda till Näste Sommer Tingh, då hon effter föregången laga Stämbningh sigh för Rätta skall inställa), 356; KA mf. ES 2031 (rr 11) Isonkyrön käräjät 18.–19.1.1661 f. 60, Isonkyrön käräjät 2.–3.9.1663 f. 360 (Hans Höghgrefl: Excell: H: Gabriel Oxenstiernas frälses bonde Anders Matzsson kiärde till Giästgifwaren Carll Nilsson huilkes hemman tillförende hafwer warit Cronan till Inventeradt för den Räst som förre Cronofougden Arffuedh Simonsson Carls framledne Swährfader war utj kommen ...), 364v (Företrädde Baltzar Baltzarsson och på sin framledne Swährfaders förrige fougdens Sahl: Israel Staffanssons (katso 577) wägna fordrade af Arffwedh Simonssons Änkia Gertrudh Simonsdåtter 1657, 1658 och 1659 åhrens Ordinarie och een dehl Extraord: Räntor för Hålkola hemmandet belöpandes sigh till 248 D: 2 öre K: m:t ... hustru Gertrudhz Mågh Carll Nilsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 54, 57, 59, 131; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241 (katso 1949), 276, 421; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 240. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 113.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Hollfast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=680>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.